Áo nhân viên bàn c?c tay m?u ?? ??p nam n?

??ng ph?c nhân viên ph?c v? khách s?n m?u ?? ?ô.
Mã sản phẩm: MNVB092264
Màu sắc: M?u ?? ?ô
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: V?i kate silk 65-35
Thời gian giao hàng: T? 7-20 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo nhân viên bàn c?c tay m?u ?? ??p nam n?.

??ng ph?c nhà hàng khách s?n Mantis xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng m?u ??ng ph?c nhân viên bàn c?c tay m?u ?? ?o(?? r??u vang).

Mô t? s?n ph?m- m?u ??ng ph?c nhân viên bàn m?u ?? ?ô.

V? c? b?n, m?u ??ng ph?c nhân viên bàn ???c thi?t k? tay c?c. Áo ki?u s? mi c? t?u, tay trái có túi cài bút. V?i n? có thi?t k? thêm chi?c n? thêm ph?n ?i?u ?à. V?i nam thì áo có thêm túi ng?c trái thêm ph?n kh?e kh?n.

??ng ph?c nhân viên ph?c v? khách s?n m?u ?? ?ô.

??ng ph?c nhân viên ph?c v? khách s?n m?u ?? ?ô.

M?i các b?n xem thêm m?t s? hình ?nh chi ti?t c?a s?n ph?m.

??ng ph?c nhân viên ph?c v? nhà hàng m?u ?? ?ô

??ng ph?c nhân viên ph?c v? nhà hàng m?u ?? ?ô

m?u ??ng ph?c quán cà phê m?u ?? ?ô.

m?u ??ng ph?c quán cà phê m?u ?? ?ô

m?u ??ng ph?c nhân viên ph?c v? bàn m?u ?? ?ô.

m?u ??ng ph?c nhân viên ph?c v? bàn m?u ?? ?ô

gi?i thi?u v? ??ng ph?c Mantis.

Mantis là công ty s?n xu?t ??ng ph?c v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c nhà hàng khác s?n, ??ng ph?c khu ngh? d??ng cao c?p.

Giá may ??ng ph?c nhà hàng t?i Mantis luôn phù h?p v?i ch?t l??n.

C? s?, trang thi?t b? s?n xu?t hi?n ??i nên giá may áo thun ??ng ph?c khách s?n t?i Mantis luôn c?nh trang. Chúng tôi là m?t ??n v? l?n m?nh, chuyên nghi?p s? h?u ??i ng? th? may có tay ngh? cao. Mantis luôn t? tin và x? lý t?t m?i khâu trong quá trình s?n xu?t: t? khâu c?t, in, thêu, may… Mantis ch? ??ng áp d?ng công ngh? ?? gi?m chi phí nhân công, chi phí v?n hành máy móc thi?t b? và chi phí s?n xu?t.

Ch?t l??ng s?n ph?m ??ng ph?c nhà hàng khách s?n ?ã ???c kh?ng ?inh.

T?t c? các s?n ph?m ???c s?n xu?t t?i ??ng ph?c Mantis ??u ???c s?n xu?t trong m?t chu trình k? thu?t khép kín. Chúng tôi ki?m tra t?ng công ?o?n ??m b?o t?ng s?n ph?m ??ng ph?c khách s?n, nhà hàng ??u ??m b?o ch?t l??ng, có tính th?m m? và giá tr? s? d?ng cao.

??i tác c?a chúng tôi tr?i dài t? B?c t?i Nam. Các t?p ?oàn l?n nh? M??ng Thanh, Lã V?ng, B?ch Vi?t, Hilton, Khu Ngh? D??ng Sheraton Grand Danang Resort…?ã tin t??ng ch?n chúng tôi là nhà cung c?p chính h?ng m?c ??ng ph?c khách s?n, nhà hàng c?a h?.

??ng ph?c Mantis luôn c?i ti?n công ngh? c?ng nh? ??a ra nhi?u m?u mã ??p ?? quý khách hàng l?a ch?n. 

?? giúp cho Quý khách hàng ti?n l?i h?n, không ch? d?ng l?i ? vi?c s?n xu?t áo phông ??ng ph?c khách s?n. N?m 2013, x??ng may Mantis ?ã ?ng d?ng k? thu?t s? trong c?t, may, in, thêu các s?n ph?m ??ng ph?c khách s?n, nhà hàng.

Chính sách và quy?n l?i rõ ràng, trách nhi?m mang l?i cho khách hàng khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng t?i Mantis.

??ng ph?c Mantis hi?u r?ng, không ch? có ch?t l??ng s?n ph?m mà quy?n l?i và chính sách khách hàng c?ng vô cùng quan tr?ng, ?ây chính là m?t trong nh?ng y?u t? quy?t ??nh s? phát tri?n c?a công ty. B?i v?y, chúng tôi luôn ??c bi?t quan tâm ??n ?i?u này. D??i ?ây s? là nh?ng quy?n l?i mà Quý khách hàng s? nh?n ???c khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng t?i Mantis.

Áo nhân viên bàn c?c tay m?u ?? ??p nam n?
5 (100%) 1 vote[s]

Áo nhân viên bàn c?c tay m?u ?? ??p nam n? vào lúc: Tháng Hai 21st, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.