Bán áo thun giá s? m?u tím cho nam n? c?c tay xuân hè 2021.

bán áo thun m?u tím
Mã sản phẩm: PL2503211
Màu sắc: Tím ph?i ?? tr?ng
Kích cỡ: M-L-XL-2XL
Chất liệu: lacoste TC
Giá bán: Có s?n, tùy theo s? l??ng
Thời gian giao hàng: trong ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Bán áo thun giá s? m?u tím cho nam n? c?c tay xuân hè 2021.

Bán áo thun giá s? m?u tím cho nam n? c?c tay xuân hè 2021. ??ng ph?c Mantis xin gi?i thi?u t?i quý khách hàng m?u áo phông có c?(polo shirt) cho nam và n? m?u tím. Áo có s?c ? bo c? và tay m?u ??- tr?ng r?t th?i trang.

1. Mô t? s?n ph?m

Phong cách: classic.

Th??ng hi?u: BESILK cu? MANTIS, s?n xu?t t?i Vi?t Nam.

Mùa s? d?ng: xuân hè, thu ?ông.

M?c ?ích s? d?ng c?a s?n ph?m: m?c nhà, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c nhà hàng khách s?n…

Ki?u dáng: polo shirt(áo phông/ thun có c? tay c?c) có c? áo, x? tà hai bên. C?a tay áo b?ng v?i d?t s?n(bo d?t), dáng slim fit.

M?u s?c c?a s?n ph?m: m?u ch? ??o là tím cà, m?u ph?i trang trí là tr?ng và ??. Nút cúc m?u tím, cùng m?u v?i áo.

bán áo thun m?u tím

2. Thông s? s?n ph?m

Cách s? d?ng: m?c chui ??u, cài nút trên n?p áo.

B?ng thông s? thành ph?m:

H??ng d?n ch?n size: xem t?i ?ây

3. Mua hàng và thanh toán

Khách hàng có nhu c?u, xin liên h? b? ph?n bán hàng c?a chúng tôi. S? l??ng s?n ph?m trong kho luôn có s?n >250 s?n ph?m. Quá trình làm vi?c chúng tôi s? ??a ra ph??ng án v?n chuy?n và thanh toán sao cho ti?n, r? nh?t có th?.

bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en 2021

L? ý: giá trên ch?a bao g?m VAT và chi phí v?n chuy?n.

D?ch v? h? tr? khác:

In, thêu logo theo yêu c?u c?a khách hàng. Chi phí in/ thêu s? ???c chúng tôi báo giá c? th? theo t?ng yêu c?u và m?u logo c?ng nh? kích th??c, v? trí in lên s?n ph?m t? phía khách hàng. Chúng tôi có r?t nhi?u ph??ng pháp in logo ??m b?o tính th?m m?, ti?n l?i, ít t?n kém: in l??i, in decal, in truy?n nhi?t, in PET…

4. ??t hàng theo yêu c?u

Vi?c bán m?u áo phông nam n? ?? ?ô ph?i ?en tr?ng trên ch? giúp cho nh?ng khách hàng có nhu c?u s? l??ng ít, c?n g?p v?i giá thành v?a ph?i. Khách hàng có th? ??t nh?ng m?u áo theo yêu c?u riêng bi?t c?a mình. Chúng tôi s? có chính sách ?u ?ãi v?i nh?ng ??n hàng t? 200 s?n ph?m tr? lên. M?i yêu c?u ??t hàng riêng hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n c? th? v? m?t ??n hàng: thi?t k?, báo giá, t? v?n v?t li?u, th?i gian s?n xu?t, th? t?c thanh toán…

M?t s? hình ?nh môt t? s?n ph?m:

?ây là nh?ng hình ?nh ???c chúng tôi ch?p l?i b?ng ?i?n tho?i d??i ánh sáng t? nhiên và không qua ch?nh s?a. M?u s?c c?a s?n ph?m s? hi?n th? có s? khác nhau gi?a các thi?t b? và s? h?i khác so v?i m?u s?c th?c t? c?a s?n ph?m. 

bán áo thun m?u tím b? s? áo thun giá r? m?u tím b? s? áo thun m?u tím bán áo phông n? ??p m?u tím bán áo thun ??p m?u tím

S? d?ng làm ??ng ph?c cho nhân viên nhà hàng, quán ?n, quán cà phê.

Chúng tôi cung c?p các s?n ph?m kèm theo nh? t?p d? y?m, t?p d? ng?n có cùng m?u s?c ch? ??. Quý khách có th? l?a ch?n thêm cho mình t?p ??, m? ?? có ???c m?t set ?? ??y ?? cho nhân viên làm vi?c.

b? s? áo thun 75k m?u tím bán s?n áo thun quán cà phêm m?u tím b? s? áo thun nam m?u tím

M?i các b?n xem thêm m?u áo thun(áo phông) có c? m?u ?? ?ô ph?i ?en tr?ng t?i ?ây.

?ánh giá

Bán áo thun giá s? m?u tím cho nam n? c?c tay xuân hè 2021. vào lúc: Tháng Ba 25th, 2021 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.