??ng ph?c nhân viên bàn dài tay m?u nâu cà phê

??ng ph?c nhân viên ph?c v? quán cà phê
Mã sản phẩm: MNVB009224
Màu sắc: Nâu cà phê
Kích cỡ: ??t may théo size, s? ?o
Chất liệu: V?i kate silk TC
Thời gian giao hàng: T? 7-20 ngày tùy s? l??ng ??n hàng
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c nhân viên bàn dài tay m?u nâu cà phê.

??ng ph?c nhà hàng khách s?n Mantis xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng m?u ??ng ph?c nhân viên bàn dài tay m?u nâu cà phê.

Mô t? s?n ph?m- m?u ??ng ph?c nhân viên bàn m?u nâu cà phê.

V? c? b?n, m?u ??ng ph?c nhân viên bàn ???c thi?t k? dài tay, có cá cài gi? khi x?n tay áo. Áo ki?u s? mi c? t?u, tay trái có túi cài bút. V?i n? có thi?t k? thêm chi?c n? thêm ph?n ?i?u ?à. V?i nam thì áo có thêm túi ng?c trái thêm ph?n kh?e kh?n.

??ng ph?c nhân viên ph?c v? quán cà phê

??ng ph?c nhân viên ph?c v? quán cà phê

??ng ph?c nhân viên n? m?u cà phê

??ng ph?c nhân viên n? m?u cà phê

??ng ph?c nhân viên quán cà phê ??p

??ng ph?c nhân viên quán cà phê ??p

m?u ??ng ph?c nhân viên quán cà phê

m?u ??ng ph?c nhân viên quán cà phê

M?i các b?n xem thêm m?t s? hình ?nh chi ti?t c?a s?n ph?m m?u ?? ?ô.

M?i các b?n tham kh?o thêm m?u ??ng ph?c nhân viên bàn m?u ?en.

Nh?ng quy?n l?i mà Quý khách hàng s? nh?n ???c khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng t?i Mantis.

-???c may áo m?u n?u ??n hàng c?a Quý khách có s? l??ng t? 100 chi?c tr? lên.

-Nh?n m?c giá vô cùng ?u ?ãi v?i nh?ng ??n hàng có s? l??ng l?n.

-B?o hành s?n ph?m trong vòng 1 tháng.

-Chính sách 1 ??i 1 n?u s?n ph?m b? nh?m size, l?i, h?ng.

Cam k?t b?o hành theo h?p ??ng ?ã ký k?t.

Quý khách hàng c?ng ???c mi?n phí thi?t k? và mi?n phí v?n chuy?n d??i 4 km. Khách hàng s? ti?t ki?m h?n 1.000.000 ??ng chi phí so v?i vi?c ??t may ??ng ph?c nhà hàng t?i các c? s? khác.

Quy?n l?i và pháp lý rõ ràng khi ??t may ??ng ph?c nhân viên bàn c?ng nh? các lo?i s?n ph?m khác.

??t may ??ng ph?c t?i Mantis có nhi?u chính sách h?p d?n, quy?n l?i ???c ??m b?o t?i ?a.

Tr??c khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng, b?n s? nh?n ???c b?n h?p ??ng có ??y ?? quy ??nh và chính sách b?o hành. Nh?ng ?i?u kho?n v? th?i gian, chi phí và chính sách ??n bù… s? ???c ghi rõ ràng trong h?p ??ng. Chính sách, quy?n l?i và nh?t là ch? ?? b?o hành, hi?n nay không có c? s?, x??ng may nào có th? làm t?t nh? t?i x??ng may Mantis. ?i?u này s? giúp Quý khách hàng có th? an tâm h?n khi ??t may ??ng ph?c t?i ??ng ph?c Mantis.

Quy trình s?n xu?t ??ng ph?c nhân viên bàn cho nhà hàng khách s?n.

Th?i gian s?n xu?t áo ??ng ph?c nhà hàng trong th?i gian t? 7 – 20 ngày tùy theo m?c ?? ph?c t?p, s? l??ng c?a ??n hàng. Tuy nhiên, n?u khách hàng c?n g?p hãy báo l?i v?i ng??i ph? trách ??n hàng ?? chúng tôi s?p x?p, b? trí ngu?n nhân l?c s?n xu?t ??n hàng, ??m b?o ti?n ?? giao hàng theo h?p ??ng ?ã ký k?t v?i khách hàng.

??ng ph?c nhà hàng không ch? giúp xây d?ng s? chuyên nghi?p, làm ??p hình ?nh nhà hàng mà còn là công c? liên k?t n?i b? ?? các thành viên ?oàn k?t, g?n g?i v?i nhau h?n. B?i v?y, vi?c ??u t? làm ??ng ph?c là ?i?u r?t c?n thi?t n?u Quý khách hàng h??ng t?i nh?ng giá tr? l?n trong t??ng lai.

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t x??ng may ??ng ph?c nhà hàng uy tín thì ??ng ph?c Mantis chính là l?a ch?n s? 1 c?a b?n. ?? tìm hi?u thêm thông tin v? chúng tôi, m?i b?n c?p nh?t trên Website và Fanpage chính th?c c?a công ty. C?m ?n các b?n ?ã ghé th?m Website ??ng ph?c Mantis!

?ánh giá

??ng ph?c nhân viên bàn dài tay m?u nâu cà phê vào lúc: Tháng Hai 21st, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.