Shop áo phông ??ng ph?c giá r?

shop áo phông cafe
Mã sản phẩm: PL0204211
Màu sắc: Xanh da tr?i ph?i tr?ng
Kích cỡ: S-M-L-XL-2XL
Chất liệu: lacoste POLY
Giá bán: S?n hàng
Thời gian giao hàng: S?n trong kho, lên ??n trong ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Shop áo phông ??ng ph?c giá r?.

shop áo phông ??ng ph?c giá r? Mantis xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng m?u áo phông xanh bi?n ph?i tr?ng nam n?. Aó ???c s?n xu?t t? ch?t v?i poly r?t m?m m?i, thông thoáng. S?n ph?m r?t phù h?p làm th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c công s?, nhà hàng, quá cà phê…

Mô t? s?n ph?m.

shop áo phông ??p

Phong cách: classic.
Th??ng hi?u: BESILK cu? MANTIS, s?n xu?t t?i Vi?t Nam.
Mùa s? d?ng: xuân hè, thu ?ông.

shop áo phông n?

M?c ?ích s? d?ng c?a s?n ph?m: m?c nhà, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c nhà hàng khách s?n…

shop áo phông nam

Ki?u dáng: polo shirt(áo phông/ thun c? b? tay c?c) có c? áo, x? tà hai bên. C?a tay áo b?ng v?i d?t s?n(bo d?t), dáng slim fit.

shop áo phông ??ng ph?c giá r?

M?u s?c c?a s?n ph?m: m?u ch? ??o là xanh bi?n nh?t, m?u ph?i trang trí là tr?ng. Nút cúc m?u xanh bi?n, cùng m?u v?i m?u áo.

shop áo phông giá r?

Ch?t liêu: S?n ph?m s? d?ng ch?t li?u vài lacoste poly( v?i cá s?u poly) v?i thành ph?n 95%poly và 5% spandex. Tr?ng l??ng c?a v?i là 170gms, kh? v?i c?ng kim 2m3. V?t li?u này cho r?t nhi?u ?u ?i?m khi s? d?ng: thoáng, tr?n, ?àn h?i và ??c bi?t là nó ít xù, ch?y, b?c m?u, n?m m?c trong quá trình s? d?ng.

shop bán áo phông

Cách s? d?ng: m?c chui ??u, cài nút trên n?p áo. Cách th?c bao gói: m?i s?n ph?m ???c ??ng riêng bi?t trong m?t túi OPP 26 cùng tem nhãn c?a nhà s?n xu?t. Tr?ng l??ng c?a s?n ph?m sau khi hoàn thi?n là 270g-330g.

b?ng thông s? thành ph?m

B?ng thông s? thành ph?m. H??ng d?n ch?n size: xem t?i ?ây 

Mua hàng và thanh toán

Khách hàng có nhu c?u, xin liên h? b? ph?n bán hàng c?a chúng tôi. S? l??ng s?n ph?m trong kho luôn có s?n >250 s?n ph?m. Quá trình làm vi?c chúng tôi s? ??a ra ph??ng án v?n chuy?n và thanh toán sao cho ti?n, r? nh?t có th?.

bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en 2021

B?ng giá shop áo phông ??ng ph?c c?a Mantis.

L? ý: giá trên ch?a bao g?m VAT và chi phí v?n chuy?n.

D?ch v? h? tr? khác c?a shop áo phông ??ng ph?c Mantis:

In, thêu logo theo yêu c?u c?a khách hàng. Chi phí in/ thêu s? ???c chúng tôi báo giá c? th? theo t?ng yêu c?u và m?u logo c?ng nh? kích th??c, v? trí in lên s?n ph?m t? phía khách hàng. Chúng tôi có r?t nhi?u ph??ng pháp in logo ??m b?o tính th?m m?, ti?n l?i, ít t?n kém: in l??i, in decal, in truy?n nhi?t, in PET…

Ngoài bán s?n, shop áo phông Mantis nh?n hàng theo yêu c?u.

Vi?c bán m?u áo phông nam n? xanh bi?n ph?i tr?ng trên ch? giúp cho nh?ng khách hàng có nhu c?u s? l??ng ít, c?n g?p v?i giá thành v?a ph?i. Khách hàng có th? ??t nh?ng m?u áo theo yêu c?u riêng bi?t c?a mình. Chúng tôi s? có chính sách ?u ?ãi v?i nh?ng ??n hàng t? 200 s?n ph?m tr? lên. M?i yêu c?u ??t hàng riêng hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n c? th? v? m?t ??n hàng: thi?t k?, báo giá, t? v?n v?t li?u, th?i gian s?n xu?t, th? t?c thanh toán…

Qúy v? có th? tham kh?o thêm m?t s? ki?u dáng ?? ??t may s?n ph?m.

M?t s? hình ?nh môt t? s?n ph?m:

shop áo phông nhà hàng

shop áo phông ??ng ph?c giá r?

shop áo phông cafe

?ây là nh?ng hình ?nh ???c chúng tôi ch?p l?i b?ng ?i?n tho?i d??i ánh sáng t? nhiên và không qua ch?nh s?a. M?u s?c c?a s?n ph?m s? hi?n th? có s? khác nhau gi?a các thi?t b? và s? h?i khác so v?i m?u s?c th?c t? c?a s?n ph?m. 

S? d?ng làm ??ng ph?c cho nhân viên nhà hàng, quán ?n, quán cà phê.

Chúng tôi cung c?p các s?n ph?m kèm theo nh? t?p d? y?m, t?p d? ng?n có cùng m?u s?c ch? ??. Quý khách có th? l?a ch?n thêm cho mình t?p ??, m? ?? có ???c m?t set ?? ??y ?? cho nhân viên làm vi?c.

M?i các b?n xem thêm m?u áo phông(áo thun) cam ph?i ?en.

Shop áo phông ??ng ph?c giá r?
5 (100%) 1 vote[s]

Shop áo phông ??ng ph?c giá r? vào lúc: Tháng Tư 2nd, 2021 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.