??ng ph?c ??m li?n

Nội dung đang cập nhật.

Quý khách vui lòng điền đúng các thông tin vào form đặt hàng dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được yêu cầu.

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, gif, csv, xls, xlsx, doc, pdf.

  Catalog đặt may ??ng ph?c ??m li?n

  ??ng ph?c ??m liên

  ??ng ph?c công s? ??p, duyên dáng thanh l?ch s? giúp nhân viên tho?i mái trong làm vi?c, t? tin trong giao ti?p và t?o ?n t??ng ??p v?i các ??i tác.

  Vì v?y, vi?c l?a ch?n ??ng ph?c th? nào cho phù h?p, v?a ??m b?o tính th?m m?, v?a hài hòa v?i hình ?nh công ty, doanh nghi?p và t?o c?m giác tho?i mái thu?n ti?n nh?t cho công nhân viên là ?i?u r?t quan tr?ng.

  Có r?t nhi?u m?u ??ng ph?c ??c tr?ng, ti?n l?i ???c s? d?ng làm ??ng ph?c công s?, song ??ng ph?c ??m li?n r?t ???c ?a chu?ng và phù h?p nhi?u v? trí quan tr?ng c?a công ty nh?: ??ng ph?c l? tân, ??ng ph?c nhân viên ch?m sóc khách hàng, PG...

  ??ng ph?c ??m li?n công s? d? dàng bi?n t?u, cách ?i?u th?t linh ho?t t? màu s?c ??n ki?u dáng, bi?n các ch? em ch?n v?n phòng thành nh?ng quý cô ??y thanh l?ch, nh?ng v?n hài hòa phù h?p v?i hình ?nh chung c?a công ty.

  V?i kinh nghi?m 11 n?m s?n xu?t ??ng ph?c nhà hàng khách s?n, chúng tôi ?ã ??a ra ???c m?t b? thông s? phù h?p v?i dáng ng??i Vi?t Nam. Chúng tôi c?ng tìm và ch?n l?a ???c nh?ng v?t li?u t?i ?u phù h?p v?i khí h?u và th?i ti?t ? n??c ta.

  D??i ?ây là catalog m?u hình ?nh ??ng ph?c ??m li?n ??p và m?i nh?t n?m 2017-2018, m?i các b?n tham kh?o.

  M?i nhu c?u t? v?n, ??t hàng hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c h? tr?.

  Đọc thêm

  ?ánh giá

  Liên hệ
  Liên Hệ