??ng ph?c l? tân spa

Nội dung đang cập nhật.

Quý khách vui lòng điền đúng các thông tin vào form đặt hàng dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được yêu cầu.

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, gif, csv, xls, xlsx, doc, pdf.

  Catalog đặt may ??ng ph?c l? tân spa

  ??ng ph?c l? tân spa ??p

  ??ng ph?c l? tân spa ??p

  LTSP110419
  ??ng ph?c l? tân spa ??p
  5 (100%) 4 vote[s]

  Xem thêm mẫu ??ng ph?c l? tân spa

  ??ng ph?c l? tân spa - nâng t?m giá tr? th??ng hi?u spa, th?m m? vi?n.

  Trong h? th?ng spa, resort, l? tân là b? ph?n ti?p xúc v?i khách hàng tr??c tiên. Chính vì v?y, vi?c ??u t? may ??ng ph?c l? tân spa ??p và ch?t l??ng có vai trò quan tr?ng trong vi?c gây ?n t??ng và t?o thi?n c?m ngay t? ??u khi khách hàng ??n v?i trung tâm spa, th?m m? vi?n c?a b?n.

  B? ??ng ph?c ???c thi?t k? riêng giúp khách hàng d? dàng  phân bi?t l? tân v?i các b? ph?n khác nh? qu?n lý hay nhân viên spa. Hình ?nh nh?ng nhân viên l? tân tho?i mái, t? tin v?i b? ??ng ph?c ??p là m?t trong nh?ng cách xây d?ng và qu?ng bá th??ng hi?u spa hi?u qu? mà ít t?n kém nh?t.

  May ??ng ph?c spa t?i Mantis - hài lòng h?n c? nh?ng gì b?n mong ??i.

  Hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a trang ph?c l? tân trong t?ng th? ??ng ph?c spa, chúng tôi luôn c? g?ng h?t s?c ?? t?o nên nh?ng m?u thi?t k? ??p nh?t và ?em l?i giá tr? s? d?ng cao nh?t.

  Thi?t k? ??ng ph?c sang tr?ng, ?n t??ng.

  Mantis có th? ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a b?n v? ki?u dáng thi?t k?. T? váy ??ng ph?c spa n? tính ??n các m?u gile, vest, ??ng ph?c spa Hàn Qu?c thanh l?ch, hi?n ??i. Chúng tôi có th? thi?t k? ??ng ph?c spa theo yêu c?u d?a trên nh?ng ý t??ng và mong mu?n c?a quý khách. M?i thi?t k? ??u mang nh?ng nét ?n t??ng, ??c ?áo riêng mà không ??n v? nào có ???c.

  V?i may ??ng ph?c ch?t l??ng hàng ??u.

  Trang ph?c dành cho l? tân spa yêu c?u tính th?m m? r?t cao. Bên c?nh ?ó, v?i may ??ng ph?c c?ng ph?i là nh?ng lo?i v?i ch?t l??ng t?t, phù h?p v?i yêu c?u công vi?c. T?i Mantis, chúng tôi ?u tiên s? d?ng nh?ng ch?t li?u m?m m?n, thoáng mát và ??c bi?t tôn vóc dáng ng??i m?c. Chính vì v?y, các s?n ph?m qu?n áo ??ng ph?c spa c?a chúng tôi ???c nhi?u nhi?u trung tâm spa, th?m m? vi?n l?n tin dùng và ?ánh giá r?t cao v? thi?t k? c?ng nh? ch?t l??ng v?i may.

  Đọc thêm

  5 (100%) 1 vote[s]

  Liên hệ
  Liên Hệ