??ng ph?c b?o h?

Nội dung đang cập nhật.

Quý khách vui lòng điền đúng các thông tin vào form đặt hàng dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được yêu cầu.

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, gif, csv, xls, xlsx, doc, pdf.

  ??ng ph?c b?o h? bán sẵn

  Catalog đặt may ??ng ph?c b?o h?

  Áo gile l??i ph?n quang màu cam

  Áo gile l??i ph?n quang màu cam

  GLBH001829
  ?ánh giá

  ??ng ph?c áo gile ph?n quang

  ??ng ph?c áo gile ph?n quang

  GLBH091827
  ?ánh giá

  Áo gile b?o h? lao ??ng

  Áo gile b?o h? lao ??ng

  MGBH01
  ?ánh giá

  ??ng ph?c công nhân xây d?ng, áo b?o h? dài tay

  ??ng ph?c công nhân xây d?ng, áo b?o h? dài tay

  DPCN000190
  ??ng ph?c công nhân xây d?ng, áo b?o h? dài tay
  4 (80%) 1 vote[s]

  ??ng ph?c công nhân c? khí, h?c viên ngh? c? khí

  ??ng ph?c công nhân c? khí, h?c viên ngh? c? khí

  DPCN781009
  ??ng ph?c công nhân c? khí, h?c viên ngh? c? khí
  5 (100%) 1 vote[s]

  ??ng ph?c b?o h? lao ??ng, trang ph?c b?o v? lao ??ng cá nhân.

  Qu?n áo b?o h? lao ??ng là m?t lo?i thi?t b? b?o v? cá nhân. Ngoài vi?c ???c s? d?ng làm qu?n áo ??ng ph?c b?o h? lao ??ng, nó còn b?o v? ng??i lao ??ng ch?ng l?i các th??ng tích do các m?i nguy hi?m trong quá trình lao ??ng nh?:  ti?p xúc v?i hóa ch?t, l?a, v?t li?u s?c nh?n, mài mòn, b?c x?, phòng l?nh, nóng ho?c ?i?u ki?n th?i ti?t b?t l?i. Bài vi?t này c?a Mantis s? cung c?p các h??ng d?n th?c t? trong vi?c l?a ch?n và b?o trì qu?n áo b?o h?.

  Bên c?nh vi?c cung c?p cho nhân viên qu?n áo và thi?t b? b?o h? phù h?p, doanh nghi?p c?ng có trách nhi?m cung c?p cho h? thông tin, h??ng d?n, ?ào t?o và giám sát liên quan. T?t c? nh?ng vi?c này giúp h? hi?u t?i sao h? ph?i s? d?ng qu?n áo và thi?t b? b?o h? cá nhân ?úng cách mang l?i s? an toàn trong quá trình lao ??ng.

  Nhân viên, ng??i s? d?ng nên h?p tác, n?ng nghe  h??ng d?n, tr?i qua ?ào t?o và s? d?ng các thi?t b? b?o v? cá nhân ???c cung c?p.

  Thông qua s? h?p tác gi?a doanh nghi?p và nhân viên, các m?i nguy c? ti?m ?n v? an toàn lao ??ng và h? h?i s?c kh?e t?i n?i làm vi?c có th? gi?m ?i, t? ?ó hi?u qu? công vi?c ???c c?i thi?n và gi?m thi?u t?n th?t không c?n thi?t.

  Quy trình xây d?ng tiêu chu?n qu?n áo, ??ng ph?c b?o h? lao ??ng cho doanh nghi?p.

  Ch? khi ?ánh giá h?t r?i ro an toàn lao ??ng trong l?nh v?c c?a mình. B?n m?i có th? ??a ra tiêu chu?n l?a ch?n qu?n áo b?o h? phù h?p.

  Qu?n áo b?o h? khác nhau v? m?c ?? b?o v?, v?t li?u, thi?t k? và h??ng d?n s? d?ng. Chúng ta nên ch?n qu?n áo b?o h? phù h?p theo k?t qu? ?ánh giá r?i ro. Khi ti?n hành vi?c ?ánh giá, c?n l?u ý nh?ng ?i?u sau:

  (1) L?p danh sách ki?m tra tr??c. ??m b?o t?t c? các r?i ro, thông tin c?n thi?t và các bi?n pháp an toàn có th? s? d?ng.

  (2) ?ánh giá r?i ro t?i n?i làm vi?c tr??c khi b?t ??u tri?n khai. Khi ?ánh giá r?i ro, hãy xem xét li?u có bi?n pháp an toàn h?n so v?i vi?c ph?i s? d?ng qu?n áo b?o h?.

  (3) ?ánh giá hi?u qu? b?o v? c?a nó ?? ??a ra các bi?n pháp ch?ng l?i r?i ro t? tai n?n và b?nh t?t khi s? d?ng qu?n áo b?o v?. Nhân viên ho?c ??i tác khách hàng s? d?ng nên tham gia cùng ?ánh giá. D?a trên ?ánh giá, ch?n lo?i trang ph?c và m?c ?? b?o v? c? th? phù h?p.

  Ngoài ra,

  (4) L?y các m?i nguy c? ti?m ?n liên quan ??n công vi?c làm c? s? ?? xem xét. Các thông tin nh?:  t? l? tai n?n, các k?t qu? nghiên c?u v? b?nh ngh? nghi?p, k?t qu? c?a hóa ch?t và phân tích c? lý hóa c?a v?t li?u ???c s? d?ng. Xem xét quy trình làm vi?c và các h??ng d?n ???c cung c?p b?i các nhà s?n xu?t qu?n áo b?o h? c?ng nên ???c xem xét.

  (5) Tài li?u k?t qu? ?ánh giá là m?t ph?n h? s? công ty v? vi?c cung c?p các thi?t b? b?o v? cá nhân cho cán b? công nhân viên.

  (6) Xem xét các ph??ng pháp ?ánh giá các bi?n pháp an toàn có liên quan t?i th?i ?i?m thích h?p và ?? t?ng h?p l?i khi c?n thi?t.

  Các lo?i ??ng ph?c b?o h? lao ??ng ph? bi?n th??ng ???c s? d?ng.

  (1) Áo, qu?n c? b?n. ?ây là ki?u dáng ???c s? d?ng trong h?u h?t các l?nh v?c s?n xu?t. M?t b? ?? b?o h? v?i áo ki?u burong r?ng và qu?n âu th?ng. V?i ?i?u ki?n làm vi?c t? nhiên trong nhà ho?c ngoài tr?i, ng??i lao ??ng ch? c?n m?t b? ?? ??ng ph?c ?? b?o v? c? th? kh?i ?i?u ki?n t? nhiên và m?t vài tác nhân nh? trong quá trình s?n xu?t.

  (2) Áo li?n qu?n. ?ây là ki?u dáng áo và qu?n ???c may li?n v?i nhau (khi ???c s? d?ng k?t h?p v?i thi?t b? th? phù h?p, là phù h?p ?? x? lý ami?ng, ho?t ??ng phun s?n quy mô l?n, v.v.)

  Qu?n áo b?o h? toàn thân ch?ng cháy và ch?u nhi?t (khi ???c s? d?ng cùng v?i m?t n? phù h?p, thích h?p cho ?úc kim lo?i, ho?t ??ng hàn, v.v.)

  (3) B? ?? b?o v? toàn thân. ?ây là ki?u dáng gang tay, áo, m? chùm ??u ???c may(dán) li?n v?i nhau(???c s? d?ng trong làm s?ch tràn hóa ch?t).

  (4) Tay áo, t?p d? và g?ng tay (???c s? d?ng trong x? lý các hóa ch?t nh? axit, ki?m, v.v.)

  M?o ch?n ??ng ph?c b?o h? lao ??ng.

  (1)Ch?ng cháy và nhi?t

  Trong quá trình ch?a cháy, ?úc, hàn ho?c các quá trình liên quan, lính c?u h?a ho?c công nhân b? ph?i nhi?m khi ti?p xúc v?i ng?n l?a và nhi?t m?nh. ?? tránh b? b?ng nghiêm tr?ng, qu?n áo ch?ng chay b?o v? toàn thân nên ???c l?a ch?n. ?? b?o v? ??y ?? cho công vi?c liên quan, qu?n áo b?o v? ph?i ?? kháng và ch?ng l?i ng?n l?a, nhi?t b?c x? ho?c ti?p xúc tr?c ti?p v?i các ngu?n nhi?t khác (nh? tia l?a và kim lo?i nóng ch?y) c?n ???c xác minh b?ng th?c ti?n.

  Khi thi?t k? qu?n áo b?o h? cho th? hàn và công nhân ?úc không nên có n?p g?p ho?c túi ?? ng?n ch?n tia l?a ho?c kim lo?i nóng ???c t?o ra t? quá trình làm vi?c b?n vào và m?c k?t, ??t l? trên qu?n áo. T??ng t?, túi ng?c nên có n?p r?ng; m? túi lên trên theo chi?u d?c túi.

  (2)B?o v? ch?ng l?i nguy c? hóa h?c

  Khi ch?n qu?n áo b?o h? ch?ng l?i các m?i nguy hóa h?c, các câu h?i sau ?ây ph?i ???c gi?i quy?t:

  - Hóa ch?t s? d?ng, ti?p xúc ? d?ng l?ng ho?c r?n (nh? b?t), axit, ki?m ho?c dung môi trong t? nhiên?

  - Qu?n áo b?o h? có th? cung c?p ??y ?? ch?c n?ng b?o v? ch?ng axit, ki?m hay dung môi?

  - Qu?n áo b?o h? dùng m?t l?n hay có th? tái s? d?ng?

  R?t nhi?u ch?t li?u, thi?t k? qu?n áo ch?ng hóa ch?t là không th?m n??c. S?p x?p cho công nhân thay phiên làm vi?c ?? tránh say n?ng do ki?t s?c d??i nhi?t ?? cao.

  (3)Ch?ng l?nh.

  Khi ch?n qu?n áo b?o h? cho môi tr??ng làm vi?c l?nh, các y?u t? nh? nhi?t ??, ?? ?m và gió m?nh ph?i ???c tính ??n.

  Trong môi tr??ng l?nh và ?m ??t, nh?ng ?i?u sau ?ây ph?i ???c xem xét c? th?:

  - Công vi?c nh? nhàng hay v?t v??

  - Là công vi?c ???c th?c hi?n trong nhà ho?c ngoài tr?i? và

  - Ng??i dùng có ti?p xúc v?i gió hay ?i?u ki?n th?i ti?t b?t l?i không?

  Ch?n ?? lót phù h?p là m?t v?n ?? quan tr?ng khác. Khi làm vi?c trong môi tr??ng l?nh, tránh m?c ?? lót làm b?ng v?t li?u h?p th? ?? ?m, ví d?: bông. Ch?t li?u nh? v?y, sau khi h?p th? ?? ?m, s? làm cho da c?m th?y l?nh và c?ng. Trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t, l?a và len là ch?t li?u t?t nh?t cho ?? lót. N?u công nhân ra m? hôi khi làm vi?c, các v?t li?u nhân t?o nh? polypropylen không h?p th? ?? ?m s? khi?n chúng ta c?m th?y ?m h?n so v?i bông. Các v?t li?u qu?n áo trên ?? lót nên là v?t li?u h?p th? ?? ?m. L?p ngoài cùng ???c làm t?t nh?t b?ng ch?t li?u qu?n áo thoáng khí.

  (4)Trang ph?c b?o h? lao ??ng ph?n quang.

  Nhi?u tai n?n d?n ??n th??ng tích và t? vong x?y ra khi công nhân làm vi?c trong môi tr??ng thi?u ánh sáng ho?c khu?t t?m nhìn. Khi ph?i th?c hi?n công vi?c, nên h?n ch? môi tr??ng làm vi?c nh? v?y. N?u ?i?u này là không th?, công nhân nên ???c cung c?p qu?n áo d? nh?n bi?t nh?t.

  Trong các tr??ng h?p sau ?ây, qu?n áo ph?n quang nên ???c s? d?ng:

  - Công nhân làm vi?c d?c theo ???ng cao t?c ?? thi?t l?p h? th?ng tín hi?u ?? ?i?u khi?n giao thông, th?c hi?n các công trình ???ng b? ho?c làm s?ch ???ng ph?.

  - Công nhân ph?i ???c nhìn th?y ?? tránh b? nguy hi?m trong công vi?c, ví d?: công nhân h? tr? nâng t?i b?ng c?n c?u ho?c x? lý container t?i bãi container.

  M?c ?? hi?n th?, v?t li?u hu?nh quang và v? trí các d?i ph?n quang nên ???c tính ??n khi thi?t k? qu?n áo ph?n quang. D?i ph?n quang nên ??t ? phía tr??c và phía sau. N?u công nhân c?n cúi xu?ng th??ng xuyên, d?i ph?n quang c?ng nên ???c ??t trên tay áo và qu?n dài.

  (5)C?nh giác v?i nh?ng nguy hi?m do trang ph?c b?o h? lao ??ng gây ra.

  Qu?n áo b?o h? có th? gây nguy hi?m. Ví d?, tay áo ho?c túi có th? b? m?c k?t b?i máy móc, tr?ng quay…trong quá trình lao ??ng. Khi v?n hành máy móc, công nhân nên m?c qu?n áo không quá r?ng mà v?a v?n. Khóa kéo, nút và các tính n?ng nhô ra khác ph?i ???c che l?i. Nên thi?t k? theo ki?u dáng tr?n, kín và nên may túi ??ng ?? phía bên trong.

  (6)Tho?i mái, ti?n nghi và d? v? sinh trang ph?c.

  Qu?n áo b?o h? ph?i v?a v?n và tho?i mái. Hãy th? h? th?ng size tr??c khi ??t hàng. Ngoài ra, nh?ng ?i?u sau ?ây c?ng nên ???c xem xét:

  - S? tho?i mái và ti?n nghi trong quá trình v?n ??ng?

  - Qu?n áo có b?n không?

  - Làm s?ch qu?n áo có d? không?

  - Có th? ?i kèm v?i các ph? ki?n b?o h? c?n thi?t khác không?

  ??i v?i m?t s? qu?n áo b?o h?, ch?ng h?n nh? qu?n áo b?o h? toàn thân ?? x? lý ami?ng, cách x? lý sau khi s? d?ng s? ???c xem xét.

  ??c và hi?u thông tin trên nhãn trên qu?n áo b?o h?. Thông tin bao g?m:

  - tên s?n ph?m;

  - nhãn hi?u ho?c ph??ng ti?n khác ?? xác ??nh nhà s?n xu?t;

  - các lo?i s?n ph?m;

  - tên doanh nghi?p ho?c mã hóa;

  - kích th??c;

  - tiêu chu?n an toàn qu?c t? mà qu?n áo phù h?p v?i;

  - các ký hi?u (?? ch? ra môi tr??ng thích h?p ?? s? d?ng nó và m?c ?? tiêu chu?n cho phép);

  - h??ng d?n v? sinh.

  B?o qu?n trang ph?c, ??ng ph?c b?o h? lao ??ng.

  Gi?t qu?n áo b?o h? th??ng xuyên ?? ??m b?o r?ng nó s?ch s?, h?p v? sinh và có th? b?o v? ??y ??. L?u tr? nó ?úng cách ?? nó có th? b?n h?n.

  Tránh l?u tr? qu?n áo b?o h? trong các môi tr??ng sau:

  -nhi?t ?? cao;

  -?m ??t;

  -d? b?n;

  -d??i ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p;

  -v?i hóa ch?t ho?c khí hóa h?c;

  -v?i chu?t ho?c côn trùng.

  Trong tr??ng h?p qu?n áo không th??ng xuyên ???c s? d?ng thì ph?i v? sinh s?ch s?, ?óng gói b?ng túi nilon và l?u tr? trong n?i ???c ch? ??nh.

  Ki?m tra qu?n áo b?o h? th??ng xuyên, n?u th?y không ??m b?o tiêu chu?n ph?i x? lý kh?c ph?c ho?c thay th? ngay l?p t?c.

  Làm theo h??ng d?n c?a nhà s?n xu?t v? l?u tr? và ?? b?n tiêu chu?n khác nhau c?a qu?n áo b?o h? cá nhân.

  Công ty s?n xu?t và phân ph?i ??ng ph?c b?o h? lao ??ng Mantis.

  Công ty c? ph?n th?i trang Mantis s?n xu?t các lo?i ??ng ph?c b?o h? lao ??ng theo yêu c?u. Ngoài ra, chúng tôi cung c?p các ph? ki?n b?o h? lao ??ng ??m b?o tiêu chu?n v? an toàn loa ??ng trên toàn qu?c.

  Trình ?? s?n xu?t c?a chúng tôi.

  Mantis là ??n v? s?n xu?t ??ng ph?c, th?i trang và trang thi?t b? b?o h? lao ??ng ???c thành l?p t? n?m 2013. Hi?n nay, phòng k? thu?t c?a Mantis ???c trang b? ??y ?? tài li?u s?n xu?t, h? th?ng size, m?u, ki?m nghi?m…tiêu chu?n trong n??c theo các thông t? quy ??nh:

  -Thông t? s? 04/2014/TT-BL?TBXH ngày 12/02/2014 v? H??ng d?n th?c hi?n ch? ?? trang b? ph??ng ti?n b?o v? cá nhân.

  -Thông t? s? 13/2016/TT-BL?TBXH ngày 16/6/2016 c?a B? Lao ??ng Th??ng binh và xã h?i v? danh m?c có yêu c?u nghiêm ng?t v? An toàn v? sinh lao ??ng.

  Ngoài ra, ??i ng? k? thu?t viên ?? trình ?? ?? xem, ti?p nh?n tài li?u s?n xu?t, h? th?ng size, m?u, ki?m nghi?m…tiêu chu?n do khách hàng quy ??nh.

  N?ng l?c s?n xu?t.

  -Ngu?n nghuyên v?t li?u: Các nguyên v?t li?u Mantis x? d?ng có ??y ?? tiêu chu?n c?a nhà máy v? thành ph?n, kh? n?ng ?? ch?ng tính ?i?n, ?? b?n c? h?c, kh? n?ng ch?ng n??c, ch?ng cháy, hóa ch?t…

  - Các gi?y phép v? nh?p, xu?t kh?u v?i các ??n hàng gia công qu?c t?.

  - H? th?ng v?n phòng, nhà máy: g?m v?ng phòng, phòng m?u và x??ng s?n xu?t m?u, ??n hàng nh? t?i Hà N?i. X??ng s?n xu?t chính ? H?i D??ng, Qu?ng Ninh v?i n?ng xu?t ??t 13.000-17.000 s?n ph?m/ tháng.

  - H? th?ng in, thêu: ch?t l??ng in, thêu k? thu?t s? ?áp ?ng ???c các tiêu chu?n quy ?inh c?ng nh? tiêu chu?n khách hàng yêu c?u v? ch?t l??ng ??ng ph?c b?o h? lao ??ng.

  - Hoàn thi?n: s? d?ng các máy móc hi?n ??i, l?p trình ?? tiêu chu?n trong quá trình hoàn thi?n nh? máy ?ính b?, ?ính cúc, thùa khuy?t...Các công ?o?n ph? tr? khác nh? gi?t m?m, ?óng gói, dò kim ??u ?áp ?ng ???c yêu c?u n?u khách hàng ch? ??nh.

  Các lo?i s?n ph?m c?a chúng tôi ch? y?u là:

  -Bán s?n: qu?n áo b?o h? lao ??ng cho công nhân, b?o v?: áo, qu?n, m?, gi?y, ?ng, gang tay, g?y, kính, kh?u trang...

  -??t may các ch?ng lo?i s?n ph?m: ??ng ph?c b?o h? lao ??ng công nhân xây d?ng, c? khí, khai khoáng, ?i?n, ?i?n t?, d?u khí, c?u h?a, phòng s?ch...

  ??i tác khách hàng c?a Mantis trong l?nh v?c v?o h? lao ??ng.

  ??i tác khách hàng c?a chúng tôi bao g?m c? doanh nghi?p nh? và nh?ng t?p ?oàn l?n nh?: ?i?n l?c Hoàn Ki?m, Petrolimex, T?p ?oàn khai khoáng than Qu?ng Ninh, S?n Hà...Samsung Vi?t Nam.

  Nh?ng quy?n l?i khách hàng khi h?p tác v?i chúng tôi.

  - S? khác bi?t v? ch?t l??ng s?n ph?m: ch?t l??ng may, dán, gi?t, là... hoàn thi?n.

  - Các nguyên v?t li?u ?a d?ng.

  - Thi?t k? theo tiêu chu?n và yêu c?u riêng.

  - ??n hàng có th? t? vài ch?c ??n vài ch?c nghìn s?n ph?m.

  - Ch?ng nh?n ki?m tra tiêu chu?n, ch?t l??ng c?a nguyên v?t li?u, thành ph?m.

  Trên ?ây là t?t c? nh?ng gì chúng tôi mu?n xem xét ?? có m?t cách nhìn nh?n khách quan v? tiêu chu?n ch?t l??ng c?a m?t b? ??ng ph?c b?o h?.

  Hãy xem xét và l?a ch?n chúng tôi nh? là m?t ??i tác tin c?y c?a quý khách hàng.

   

  Đọc thêm

  5 (100%) 1 vote[s]

  Liên hệ
  Liên Hệ