L?u ý khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng, khách s?n

L?u ý khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n.

Nhà qu?n lý nên tìm hi?u ý ngh?a c?ng nh? t?m quan tr?ng c?a vi?c may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n có tác ??ng ??n vi?c qu?n lý c?ng nh? t?o s? khác bi?t ??c ?áo c?a nhà hàng mình nh? th? nào.

Khách s?n hay nhà hàng ???c bi?t ??n là n?i ti?p ?ón khách kh?a ??n ?n u?ng, ngh? ng?i, du l?ch, … Vì v?y mu?n thu hút khách hàng, ngoài vi?c ph?i t?o ???c không gian ??p, hi?n ??i, s?ch s?, món ?n ngon, ph?c v? chu ?áo, … thì m?t ?i?m nh?n khá quan tr?ng b?t m?t ??u tiên khi khách hàng ??n v?i nhà hàng khách s?n c?a b?n ?ó chính là ??ng ph?c khách s?n hay chính là nh?ng trang ph?c ph?c v? c?a t?ng b? ph?n nhân viên trong nhà hàng t?o nên s? thu hút, nét ??c ?áo ??i v?i khách hàng.

May ??ng ph?c nhà hàng khách s?n giúp xây d?ng và kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u, phong cách riêng c?a t?ng khách s?n.

??ng ph?c khách s?n ??c bi?t giúp t?o d?ng hình ?nh ??p, l?ch s? và chuyên nghi?p cho nhân viên trong nhà hàng, khách s?n. ??ng ph?c khách s?n t?o ?n t??ng t?t và làm t?ng s? hài lòng cho khách hàng khi h? ??n ?n u?ng, ngh? ng?i t?i nhà hàng, khách s?n. ??i v?i t?ng b? ph?n nhân viên ph?c v? trong khách s?n thì t?ng trang ph?c ??u có nh?ng ý ngh?a nh?t ??nh.

L?u ý khi may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n

??ng ph?c cho nhân viên ph?c v? trong nhà hàng, khách s?n ph?i l?ch s?, chuyên nghi?p.

Mu?n ??ng ph?c h? th?ng nhà hàng, khách s?n c?a mình ??p b?n ph?i l?u ý các v?n ?? sau khi ??t may.

??ng ph?c qu?n lý khách s?n

??i v?i b? ph?n qu?n lý, h? là nh?ng ng??i có tr?ng trách d?n d?t, ki?m soát t?t c? các ho?t ??ng di?n ra trong khách s?n, qu?n lý h??ng d?n ??c thúc nhân viên làm ?úng v? trí, trách nhi?m công vi?c ???c giao. Vì th? nên ??ng ph?c qu?n lý c?a b? ph?n qu?n lý yêu c?u ph?i th?t l?ch s?, th? hi?n ???c ??ng c?p c?a nhà qu?n lý. Qu?n tây, áo s? mi l?ch s? ho?c có th? có thêm áo vest ngoài sang tr?ng, l?ch lãm là b? ??ng ph?c phù h?p và ??p nh?t cho b? ph?n qu?n lý.

??ng ph?c l? tân nhà hàng – khách s?n

?ây là b? ph?n ???c coi là b? m?t c?a khách s?n, hình ?nh c?a h? quy?t ??nh l?n ??n c?m nh?n, ?n t??ng ??u tiên c?a khách hàng khi ??n v?i khách s?n. Hãy t??ng t??ng mình là m?t v? khách khi b??c chân vào khách s?n, hình ?nh ??i ng? l? tân trong b? ??ng ph?c khách s?n l?ch s? , ??p m?t v?i n? c??i t??i ni?m n?, thân thi?n b?n s? c?m th?y th? nào? Ch?c ch?n là r?t tho?i mái và hài lòng ?úng không?

??ng ph?c l? tân khách s?n, nhà hàng ??p

??ng ph?c l? tân khách s?n không ch? l?ch s?, mà còn th?i trang, cu?n hút.

Có m?t ?i?u l?u ý khi thi?t k?, may ?o ??ng ph?c cho b? ph?n l? tân: nên l?a ch?n ki?u dáng ??n gi?n, l?ch s? nh?ng c?ng không kém ph?n ??p m?t và th?i trang. Tránh ôm ??m quá nhi?u chi ti?t, hoa v?n làm m?t ?i tính l?ch thi?p trang nhã c?a b? ??ng ph?c và khi?n khách hàng có ?n t??ng không t?t ??n khách s?n.

??ng ph?c nhân viên ph?c v? bàn

V?i ý ngh?a quan tr?ng không th? thi?u ???c trong m?i nhà hàng, ?ây chính là b? ph?n tr?c ti?p ti?p xúc, ?ón ti?p và n?m b?t nhu c?u c?a khách hàng nh?m ph?c v? khách hàng ???c t?t nh?t. May ??ng ph?c ph?c v? bàn c?n ph?i chú ý nh?ng ?i?m sau:

– Ph?i l?ch s?, ??p m?t ?? gây thi?n c?m v?i khách hàng.

– Th? hi?n ???c s? tho?i mái, n?ng ??ng và ??m b?o s? thu?n ti?n ?? ho?t ??ng, ?i l?i làm vi?c ???c nhanh chóng và hi?u qu? nh?t.

??ng ph?c nhân viên ph?c v? nhà hàng - khách s?n

??ng ph?c qu?n lý, l? tân, nhân viên ph?c v? th? hi?n b? m?t chuyên nghi?p c?a nhà hàng, khách s?n và ?? l?i ?n t??ng t?t ??p cho khách hàng. B?n nên tìm hi?u k? tr??c khi may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n cho nhân viên c?a mình.

??ng ph?c b?p

??c thù công vi?c b?p núc nên ??ng ph?c b?p c?n ??m b?o y?u t? tho?i mái. Tùy thu?c vào phong cách kinh doanh c?a t?ng khách s?n ?? l?a ch?n ??ng ph?c b?p h?p lý, ??p m?t và th? hi?n ???c th??ng hi?u riêng c?a khách s?n ch? không nh?t thi?t ph?i ch?n may ??ng ph?c b?p theo ki?u truy?n th?ng áo tr?ng c? tàu.

V?i ý ngh?a nh? v?y thì vi?c thi?t k? ??ng ph?c khách s?n nh? th? nào cho ??p, k?p xu th? và h?p lý nh?t chúng ta c?ng c?n ph?i chú ý ??n m?t s? ?i?m sau:

– May ??ng ph?c nhà hàng khách s?n ph?i phù h?p v?i không gian b? trí và phong cách kinh doanh. Nhà hàng, khách s?n c?a b?n thi?t k?, trang trí theo ki?u truy?n th?ng thì nên may ??ng ph?c ki?u áo bà ba, áo t? thân hay áo dài, … Ho?c n?u nhà hàng ki?u nh?t B?n thì ??ng ph?c nên ch?n ki?u t??ng ??ng v?i b? ?? truy?n th?ng Kimono c?a n??c ?ó.

– Yêu c?u cao trong vi?c l?a ch?n m?u mã, hình ?nh, slogan ??p, ?n t??ng, th? hi?n th??ng hi?u riêng c?a nhà hàng, khách s?n c?a b?n.

– Ch?t li?u v?i ph?i th?t thoáng mát, co giãn, th?m m? hôi t?t và t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i m?c, ?? ho?t ??ng ???c linh ho?t nh?t có th?.

– Ki?u dáng th?i trang, tính th?m m? cao là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t c?a ??ng ph?c khách s?n, nhà hàng. B?i hình ?nh ??i ng? nhân viên ph?c v? ??p, l?ch s? t?o ?n t??ng t?t cho khách hàng, là b??c ??u thành công trong vi?c chinh ph?c khách hàng.

V?i m?i b? ph?n b?n nên phân tích và tìm hi?u ?? có th? l?a ch?n may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n phù h?p nh?t. B?i l? hình ?nh ??i ng? nhân viên v?i nh?ng b? ??ng ph?c tinh t??m, ??p m?t, l?ch s? s? ?óng vai trò nh? là “b? m?t” c?a khách s?n, t?o d?ng ?n t??ng t?t ??p trong lòng m?i v? khách ??n v?i khách s?n, nhà hàng. Vì th? vi?c thi?t k?, tìm hi?u ý ngh?a may ?o b? ??ng ph?c cho nhà hàng, khách s?n là r?t c?n thi?t và c?n ???c chú tr?ng.

?ánh giá

L?u ý khi ??t may ??ng ph?c nhà hàng, khách s?n vào lúc: Tháng Mười 31st, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ