??ng ph?c nhà hàng-m?u ??ng ph?c nhân viên bàn m?u ?en

??ng ph?c quán cà phên m?u ?en
Mã sản phẩm: MNVB100294
Màu sắc: M?u ?en
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: V?i kate silk v?i thành ph?n 65-35
Thời gian giao hàng: T? 7 ??n 20 ngày tùy s? l??ng ??n hàng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c nhà hàng-m?u ??ng ph?c nhân viên bàn m?u ?en.

Công ty may ??ng ph?c Mantis xin gi?i thi?u quý khách hàng m?u ??ng ph?c nhà hàng cho nhân viên v?i thi?t k? c? t?u, dài tay m?u ?en.

Mô t? thi?t k? c?a s?n ph?m.

V? c? b?n, m?u ??ng ph?c nhân viên bàn ???c thi?t k? dài tay, có cá cài gi? khi x?n tay áo. Áo ki?u s? mi c? t?u, tay trái có túi cài bút. V?i n? có thi?t k? thêm chi?c n? thêm ph?n ?i?u ?à. V?i nam thì áo có thêm túi ng?c trái thêm ph?n kh?e kh?n.

??ng ph?c quán cà phên m?u ?en

M?i các b?n xem thêm m?t s? hình ?nh chi ti?t c?a s?n ph?m.

m?u ??ng ph?c quán cà phên m?u ?en

m?u ??ng ph?c quán cà phên m?u ?en

??ng ph?c quán cà phê n?

??ng ph?c ??p cho quán cà phê

??ng ph?c ??p cho quán cà phê

M?i các b?n xem thêm m?u ??ng ph?c nhà hàng m?u ?? ?ô.

May ??ng ph?c nhà hàng uy tín, ch?t l??ng, giá h?p d?n.

??ng ph?c nhà hàng là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng hàng ??u trong vi?c xây d?ng môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p và ?? l?i ?n t??ng trong lòng khách hàng. B?i v?y, vi?c ??u t? trang ph?c cho nhân viên trong nhà hàng là ?i?u c?n thi?t và có giá tr? l?n v? lâu dài.
??ng ph?c Mantis là ??n v? may ??ng ph?c nhà hàng uy tín hàng ??u Vi?t Nam, chúng tôi cung c?p d?ch v? may in ??ng ph?c cho nhân viên nhà hàng v?i m?u mã ?a d?ng, có tính th?m m? c?ng nh? giá tr? s? d?ng cao.

T?m quan tr?ng c?a ??ng ph?c nhà hàng.

Nhà hàng, khách s?n là lo?i hình kinh doanh có tri?n v?ng l?n, tuy nhiên c?ng g?p ph?i nhi?u thách th?c l?n b?i m?c ?? c?nh tranh r?t cao. ?? có th? t?n t?i và phát tri?n trong l?nh v?c kinh doanh này, ?òi h?i nhà qu?n lý ph?i không ng?ng ??u t?, c?i ti?n ch?t l??ng d?ch v? ?? ?áp ?ng k?p th?i nhu c?u c?a khách hàng.

Bên c?nh c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, ti?n nghi ph?c v? thì nhân l?c chính là y?u t? ch? ch?t ?óng vai trò quan tr?ng cho s? thành công c?a nhà hàng, khách s?n. Không ch? c?n chuyên môn thành th?o, thái ?? ân c?n, ?úng m?c mà còn ph?i có v? ngoài l?ch s?, ??p m?t, chuyên nghi?p ?? gây ?n t??ng ??i v?i khách hàng.

??ng ph?c nhà hàng xây d?ng môi tr??ng chuyên nghi?p, gây ?n t??ng v?i khách hàng.

??ng ph?c nhân viên nhà hàng không ch? có mang ??n s? chuyên nghi?p, xây d?ng hình ?nh ??p, gây ?n t??ng trong lòng khách hàng mà còn giúp cho nhân viên c?m th?y t? tin h?n trong môi tr??ng làm vi?c.

??ng ph?c nhà hàng, khách s?n g?m nhi?u b? ph?n khác nhau.

??ng ph?c nhà hàng, khách s?n g?m nhi?u b? ph?n khác nhau nh?: qu?n lý, l? tân, nhân viên ph?c v? bàn, nhà b?p, nhân viên b?o trì máy… Trong ?ó, nhân viên ph?c v? bàn ch?u trách nhi?m chính trong vi?c ?ón ti?p và ph?c v? nhu c?u c?a khách hàng; b? ph?n l? tân là n?i ??u tiên ch?m m?t và h??ng d?n khách hàng… m?i b? ph?n ??u ch?u trách nhi?m v? v?n ?? khác nhau và có th? ??u ph?i g?p g? khách hàng trong nh?ng tr??ng h?p nh?t ??nh. B?i v?y, ?? xây d?ng s? chuyên nghi?p các nhà hàng c?n ??u t? ??ng b? ? t?t c? các b? ph?n.

X??ng may Mantis – ??a ch? làm ??ng ph?c nhà hàng uy tín nh?t Vi?t Nam.

Nhà hàng, khách s?n là l?nh v?c khá to l?n, m?i nhà hàng l?i có m?t phong cách riêng, t??ng ?ng v?i nét ??c tr?ng v?n hóa, các món ?n vùng mi?n ?ang kinh doanh. Ngoài ra, do có nhi?u b? ph?n khác nhau nên ??ng ph?c nhà hàng có r?t nhi?u lo?i nh?: áo s? mi, áo thun, áo bà ba, t?p d?, m?… r?t ?a d?ng v?i nhi?u v? trí nh?: qu?n lý, l? tân, ph?c v? bàn, nhân viên b?o trì, nhà b?p…

X??ng may Mantis là th??ng hi?u uy tín hàng ??u th? tr??ng.

T?ng m?u áo s? có nh?ng tiêu chí riêng, ?òi h?i yêu c?u kh?t khe riêng. M?i công ty, x??ng may s? có nh?ng th? m?nh khác nhau, do v?y vi?c tìm ki?m x??ng may phù h?p và uy tín là vô cùng quan tr?ng.
Là m?t trong nh?ng ??n v? ho?t ??ng lâu n?m trong l?nh v?c may m?c, ??c bi?t là chuyên may áo thun ??ng ph?c; ??ng ph?c Mantis ?ã tr? thành th??ng hi?u uy tín hàng ??u th? tr??ng b?i s?n ph?m luôn ??t ch?t l??ng cao v? tính th?m m? và giá tr? s? d?ng.

Nh?ng thông tin d??i ?ây s? giúp các b?n hi?u rõ h?n v? ??ng ph?c Mantis:

1.Quy mô x??ng may in ??ng ph?c nhà hàng.

Trong 11 n?m qua, do có s? quy?t tâm c?a ??i ng? cán b? và s? ??ng lòng c?a c? t?p th? công nhân viên nên x??ng may Mantis ?ã không ng?ng phát tri?n. T? m?t c? s? nh?, l? n?m trong con h?m c?a Thành ph? Hà N?i ??n nay, ??ng ph?c Mantis ?ã có 2 x??ng may l?n ??t t?i Gi?i Phóng Hà N?i,và H?i D??ng.

2.M?i x??ng may ??ng ph?c ???c chia thành nhi?u phân x??ng nh? v?i hàng tr?m công nhân lành ngh? và các qu?n ??c có kinh nghi?m.

??i ng? th? may có tay ngh? cao, ??c tính c?n th?n, t? m? ???c th? hi?n trong t?ng ???ng kim m?i ch?.
X??ng may ??ng ph?c Mantis có quy mô r?ng l?n hàng ??u mi?n B?c. V?i ??i ng? th? may có tay ngh? cao và s? d?ng công ngh? k? thu?t tiên ti?n nh?t, m?i ngày x??ng may ??ng ph?c Mantis cung ?ng ra th? tr??ng h?n 3.000 s?n ph?m. ??i t??ng khách hàng c?a x??ng may Mantis không ch? d?ng l?i ? các công ty, doanh nghi?p mà còn là các nhà hàng, khách hàng, tr??ng h?c…

3.S?n ph?m ??ng ph?c nhà hàng ??m b?o ch?t l??ng và có giá tr? th?m m? cao.

Các s?n ph?m ??ng ph?c nhà hàng t?i Mantis có ki?u dáng ??p, sang tr?ng và ?a d?ng v? m?u mã. S? h?u ??i ng? thi?t k? tr?, tâm huy?t và sáng t?o; d?a trên ý t??ng và mong mu?n c?a khách hàng, chúng tôi ?ã cho ra m?t nh?ng s?n ph?m áo phông ??ng ph?c nhà hàng ??p, có ch?t l??ng cao, ?áp ?ng ???c các tiêu chí kh?t khe c?a khách hàng.

4.S?n xu?t ?a d?ng các ph? ki?n theo set ??ng ph?c nhà hàng.

Bên c?nh áo s? mi ??ng ph?c nhà hàng, x??ng may Mantis còn s?n xu?t kèm theo t?p d?, m?, kh?n ?n. R?t ti?n l?i, khách hàng không ch? gi?m b?t th?i gian tìm ki?m ??i tác uy tín mà còn giúp ti?t ki?m ???c kho?n chi phí trong vi?c ??t may ??ng ph?c.

N?u các b?n quan tâm, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

?ánh giá

??ng ph?c nhà hàng-m?u ??ng ph?c nhân viên bàn m?u ?en vào lúc: Tháng Hai 21st, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.