??ng ph?c nhân viên spa

Nội dung đang cập nhật.

Quý khách vui lòng điền đúng các thông tin vào form đặt hàng dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được yêu cầu.

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, gif, csv, xls, xlsx, doc, pdf.

  Catalog đặt may ??ng ph?c nhân viên spa

  ??ng ph?c cho nhân viên massage

  ??ng ph?c cho nhân viên massage

  NVSPA220419
  ??ng ph?c cho nhân viên massage
  5 (100%) 1 vote[s]

  ??ng ph?c nhân viên spa ??p

  ??ng ph?c nhân viên spa ??p

  NVSPA080419
  ??ng ph?c nhân viên spa ??p
  5 (100%) 1 vote[s]

  ??NG PH?C SPA 20

  ??NG PH?C SPA 20

  NVSP002938
  ??NG PH?C SPA 20
  2 (40%) 1 vote[s]

  ??NG PH?C SPA 19

  ??NG PH?C SPA 19

  NVSP000190
  ??NG PH?C SPA 19
  4 (80%) 1 vote[s]

  ??NG PH?C SPA 17

  ??NG PH?C SPA 17

  NVSP001736
  ?ánh giá

  ??ng ph?c spa 16

  ??ng ph?c spa 16

  NVSP517273
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 15

  ??NG PH?C SPA 15

  NVSP501828
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 14

  ??NG PH?C SPA 14

  NVSP981820
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 13

  ??NG PH?C SPA 13

  NVSP518209
  ?ánh giá

  ?ÔNG PH?C SPA 11

  ?ÔNG PH?C SPA 11

  NVSP098183
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 10

  ??NG PH?C SPA 10

  NVSP000801
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 7

  ??NG PH?C SPA 7

  NVSP681002
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 6

  ??NG PH?C SPA 6

  NVSP017232
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 5

  ??NG PH?C SPA 5

  NVSP618290
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 4

  ??NG PH?C SPA 4

  NVSP500192
  ?ánh giá

  ??NG PH?C SPA 1

  ??NG PH?C SPA 1

  NVSP801927
  ??NG PH?C SPA 1
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Xem thêm mẫu ??ng ph?c nhân viên spa

  ??ng ph?c nhân viên spa, massage.

  Là b? ph?n tr?c ti?p ch?m sóc khách hàng, trang ph?c c?a nhân viên spa c?n th? hi?n tính l?ch s?, chuyên nghi?p và th?m m? cao. M?t b? ??ng ph?c nhân viên spa ??p, ch?t l??ng s? góp ph?n không nh? trong vi?c qu?ng bá và nâng t?m ??ng c?p trung tâm spa, th?m m? vi?n c?a b?n.

  May ??ng ph?c nhân viên spa t?i Mantis - D?ch v? may ??ng ph?c spa uy tín, ch?t l??ng hàng ??u.

  Công ty c? ph?n th?i trang Mantis v?i 5 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c t? v?n, thi?t k? và s?n xu?t ??ng ph?c spa/massage cho các khu ngh? d??ng, nhà hàng khách s?n cao c?p trong và ngoài n??c. Chúng tôi vinh d? là nhà cung ?ng ??ng ph?c cho r?t nhi?u t?p ?oàn d?ch v? nhà hàng khách s?n nh? B?ch Vi?t (Nha Trang, ?à N?ng, ?à L?t, C?n Th?), T?p ?oàn Lã V?ng và FLC, ...Các s?n ph?m ??ng ph?c spa c?a chúng tôi luôn ???c khách hàng ?ánh giá r?t cao v? tính th?m m? và công n?ng s? d?ng.

  Thi?t k? ??ng ph?c spa ??p m?t, ?n t??ng nh?t.

  Mantis cung c?p các m?u váy spa, b? qu?n áo spa nam n? ?a d?ng v? ki?u dáng ?? b?n có th? d? dàng ??a ra s? l?a ch?n phù h?p nh?t cho nhân viên c?a mình. Các thi?t k? váy nhân viên spa c?a chúng tôi h??ng t?i v? ??p thanh l?ch, n? tính, t?o c?m giác thân thi?n, nh? nhàng cho khách hàng.

  V?i may ??ng ph?c spa ch?t l??ng hàng ??u.

  Khi may ??ng ph?c spa/massage, y?u t? m?m m?i, tho?i mái cho ng??i m?c nên ???c ??t lên hàng ??u. Mantis ?u tiên s? d?ng các lo?i ch?t li?u v?i nh?, mát, ít nh?n và th?m hút m? hôi t?t nh? thô chun, kate, lanh, ... V?i ngu?n cung c?p v?i ?n ??nh, ngu?n g?c, xu?t x? rõ ràng, quý khách có th? hoàn toàn yên tâm khi ??t may ??ng ph?c nhân viên spa t?i Mantis.

  Đọc thêm

  5 (100%) 1 vote[s]

  Liên hệ
  Liên Hệ