Ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo

Ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo.

L?a ch?n qu?n áo cho ng??i béo th?t v?t v? ph?i không nào. V?i nh?ng ng??i có thân hình béo, m?p thì th?t khó ch?n ?? và ch?n làm sao cho mình nhìn thon th? h?n th?t là v?t v?. Nh?ng ng??i béo th??ng luôn nói r?ng h? th?t khó kh?n khi ch?n l?a ???c các các trang ph?c ngo?i c?. ??c bi?t là ch?a có ??nh h??ng rõ ràng trong cách ph?i ??.

Hôm nay th?i trang Mantis s? g?i b?n m?t s? bí quy?t nh? ?? cho nh?ng ng??i béo có th? ch?n nh?ng m?u qu?n, áo phù h?p v?i vóc giáng c?a mình. B?n s? luôn ??p trong m?t ng??i khác v?i ?i?u ki?n ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo:

Th? nh?t: V? ki?u giáng ch?t li?u qu?n áo cho ng??i béo.

Ki?u giáng qu?n áo là m?t trong nh?ng y?u t? chính t?o nên phong cách th?i trang. Nh?ng nhà thi?t k? th?i trang th??ng l?y ki?u dáng ?? l?a ch?n m?t m?u m?t ??c bi?t ?ó là ?u tiên s? m?t c?a h? cho nh?ng vóc giáng không m?y thon th?. Tuy nhiên c?ng ??ng c?ng nh?c quá mà c?ng c?n ch?n cho mình m?t s? phù h?p.

– N?u b?n ch?n qu?n áo và b?n là ng??i béo b?n c?n:

– Nên L?a ch?n:

+ Ch?n nh?ng m?u m?t ??n gi?n, nh? nhàng. N?u b?n mu?n mình ?i?u ?à h?n thì b?n c?ng nên ch?n ti?t t?u thu g?n nh? k? s?c d?c, gân dài…ho?c nh?ng chi?c áo s? mi n? dáng dài.

+ Ch?n qu?n áo có ch?t li?u suôn, l?a t?o c?m giác nh? nhàng thanh thoát.

Ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo 1

– Không nên l?a ch?n:

+ Không nên l?a ch?n m?c các m?u qu?n áo c?u kì và diêm dúa, ??c bi?t là áo h? c? và h? vai. Nó ch? thích h?p v?i nh?ng ng??i h?i g?y gò và giáng thon th?.

+ B?n c?n h?n ch? ch?n các ki?u áo ho?c qu?n bó sát ng??i ho?c có ch?t li?u bóng, ?i?u ?ó s? càng phô di?n thêm s? ?o các vòng c?a b?n.

+ Nh?ng ch?t v?i x?p ph?ng nh? ki?u v?i gió hay v?i pha nhi?u s?i ni-lon s? làm ?? v? h?t toàn b? style c?a trang ph?c nên b?n c?ng c?n tránh xa.

Th? hai : V? l?a ch?n màu s?c:

Trong vi?c l?a ch?n qu?n áo cho ng??i béo màu s?c c?ng ??c bi?t quan tr?ng. Màu s?c không ch? làm b?n thêm n?i b?t mà nó còn giúp b?n r?t nhi?u trong vi?c kh?c ph?c nh?ng khuy?t ?i?m th?i trang.

– Trong l?a ch?n màu s?c qu?n áo cho ng??i g?y b?n không nên:

+ L?a ch?n nh?ng tông màu sáng th??ng n?u ch?n màu sáng s? gây c?m giác béo h?n, r?ng ra. Chính vì v?y n?u b?n h?i m?p b?n không nên ch?n các b? qu?n áo sáng màu, nó hoàn toàn có tác d?ng ng??c l?i, làm b?n trông còn “b?” h?n.

+ ??c bi?t b?n c?ng nên tránh ch?n các trang ph?c có hoa v?n to hay nhi?u màu s?c s?, b?i nó t?o s? r??m rà và không g?n gàng.

– Trong l?a ch?n màu s?c qu?n áo cho ng??i g?y b?n nên:

+ Ch?n nh?ng tông màu t?i và ??m nh? màu ?en, màu tím… C?m giác n?ng n? v? thân hình s? gi?m b?t.

+ B?n hãy th? v?i các ki?u áo có hoa v?n nh? và trung bình, m?t ?? th?a th?t ?? giãn b?t s? chú ý. 

Ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo2

Cá tính và sành ?i?u v?i qu?n áo có tông màu t?i cho ng??i béo

Th? ba: Trong l?a ch?n qu?n áo cho ng??i béo ?? dài trang ph?c c?ng là m?t ?i?u quan tr?ng.

– B?n không nên:

+ L?a ch?n nh?ng ki?u áo quá ng?n, h? b?ng s? gây ph?n c?m b?i vòng hai th?a m? c?a b?n. Hay ki?u qu?n soóc l? di?n toàn b? ph?n ?ùi quá béo.

– B?n nên l?a ch?n:

+ M?t chi?c áo dài v?a ph?i, có th? h?i dài m?t chút, nh? v?y s? che b?t ?i khi?m khuy?t các s? ?o v??t m?c trên c? th?.

+ V?i ng??i báo v?n có th? m?c váy, nh?ng m?u váy ??m dài s? là l?a ch?n hoàn h?o nh?t cho b?n khi l?a ch?n ki?u cách trang ph?c. Còn các b?n tr? trung có th? là nh?ng chi?c váy dáng ng?n may xéo,  k?t h?p ph? ki?n là ?ôi t?t ?ùi t?i màu, s?c d?c, ?? t?o c?m giác chân b?n dài ra và thon h?n.

Ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo3

m?u áo s? mi peplum – thi?t k? dành riêng áo cho ng??i béo

 

Th? 4: Nên m?c qu?n áo may ?o.

Không gì t?t h?n là b?n m?c qu?n áo may ?o. Ng??i th? may s? cho b?n m?t thành ph?m tuy?t v?i và phù h?p v?i ý thích và dáng ng??i t? chính s? ?o c?a b?n. Ngoài ra, b?n c?ng có nhi?u l?i th? h?n. B?n có th? t? do ch?n màu s?c, ki?u m?u và ?? r?ng ch?t. Trên ?ây là m?t s? l?i khuyên v? cách l?a ch?n qu?n, áo cho b?n n?u nh? b?n là ng??i béo ho?c có ngo?i hình h?i m?p m?t chút. Mong r?ng nh?ng l?i khuyên trên ?ây s? giúp b?n c?i thi?n cách ?n m?c c?a mình. Giúp b?n t? tin, và duyên giáng h?n.

Bài vi?t này ch? m?c ?ích cho các b?n tham kh?o, n?u c?n t? v?n ho?c ??t hàng hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c tr? giúp t?t nh?t.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Thanh Xuân.
M: (024) 3 218 1062 | (024) 3 218 10,623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung C? – Thanh Xuân – Thanh Xuân.

3) S? 71, Khúc Th?a D?, ph??ng Ph??c Long, thành ph? Nha Trang, t?nh Khánh Hòa.
M:(0583)888.219 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998

M: (024) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.

CÁC TIN LIÊN QUAN

?ánh giá

Ph?i l?u ý 4 ?i?u sau khi ch?n áo cho ng??i béo vào lúc: Tháng Mười Hai 20th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ