L?ch s? ra ??i và phát tri?n c?a áo s? mi

L?CH S? RA ??I VÀ PHÁT TRI?N C?A ÁO S? MI.

Có l? trong ??i s?ng c?a chúng ta, chi?c áo s? mi ?ã tr? nên quá ??i quen thu?c. Nh?ng ?ã bao gi? b?n t? ??t câu h?i t?i sao l?i g?i chi?c áo ki?u ?ó là s? mi? L?ch s? ra ??i và phát tri?n c?a áo s? mi nh? th? nào? ?ây là m?t trang ph?c hình thành phát tri?n s?m nh?t và c?ng là trang ph?c lâu ??i nh?t c?a nhân lo?i. Vì v?y, chúng ta ch? có th? khái quát quá trình hình thành và phát tri?n nó m?t cách ??n gi?n nh? sau:

L?ch s? ra ??i c?a áo s? mi.


Chemise (ti?ng Pháp, ti?ng Anh) và shirts ( Ti?ng Anh) là lo?i trang ph?c bao b?c l?y thân mình và hai cánh tay c?a c? th?. ? th? k? 19, Nó là m?t lo?i áo lót b?ng v?i d?t m?c sát da th?t. Ngày nay, nó ph? bi?n v?i thi?t k? có c? áo, tay áo và hàng nút phía tr??c. Phiên b?n dành cho n? ???c g?i là chemisier(ti?ng Pháp). Lo?i trang ph?c này ???c ??c tr?ng b?i lo?i v?i d?t nên nó. V?i bông (cotton) là v?t li?u ???c dùng nhi?u nh?t. Ngoài ra còn có v?i lanh, l?a, tre và v?t li?u thu?n t?ng h?p hay có pha l?n s?i bông.

L?ch s? ra ??i c?a nh?ng chi?c áo s? mi.

L?ch s? ra ??i c?a nh?ng chi?c áo s? mi.

Cách g?i trang ph?c ?ó là áo s? mi b?t ??u t? bao gi? ? Vi?t Nam?

B?t ??u t? 1884, khi Pháp b?o h? tri?u ?ình nhà Nguy?n và b?t ??u ?ô h? Vi?t Nam. V?i r?t nhi?u th? m?i l? mà ng??i Pháp mang sang trong khi ?ó v?n ti?ng Vi?t không ?? ?? gi?i ngh?a c?a tên nh?ng t? g?c này nên chúng ta ph?i vay m??n. Ví d? nh?: maillot (may ô), slip (xi líp), veston (vét tông), gilet (gi lê), blouse (b? lu), manchette (m?ng sét),…

Vi?c vay m??n t? ng? lâu dài ?ã tr? thành ngôn ng? chính và t? chemise b?t ngu?n t? ti?ng Pháp (??c là: s?-mi-z?), và ???c “cho m??n” sang ti?ng Vi?t là “s? mi“.

l?ch s? hình thành và phát tri?n s? mi nam n?.

Quy chu?n và s? hình thành áo s? mi.


S? mi v?n ?óng vai trò là m?t món ?? lót c?a nam cho ??n t?n th? k? 20. M?c dù “s? mi” dành cho n? có quan h? g?n g?i v?i áo cho nam nh?ng áo c?a nam m?i là lo?i áo bi?n ??i tr? thành chi?c s? mi hi?n ??i. 

Vào th?i Trung C?, s? mi là lo?i áo tr?n, không nhu?m, m?c sát da th?t và d??i các l?p áo khác.

Trong các tác ph?m h?i h?a th?i k? này, ng??i ta ch? v? s? mi l? ra khi ng??i m?c nó trong tác ph?m là nh?ng nhân v?t hèn m?n nh? “ng??i ch?n c?u”, “tù nhân” và “ng??i bi?t sám h?i”.

Chi?c áo s? mi cho nh?ng t?ng l?p th?p kém. H? không có áo khoác m?c bên ngoài nh? m?t s? th? hi?n ??a v?.

Chi?c áo s? mi cho nh?ng t?ng l?p th?p kém. H? không có áo khoác m?c bên ngoài nh? m?t s? th? hi?n ??a v?.

Trong th? k? 17.

S? mi nam ???c phép th? hi?n trong h?i h?a, c?ng gi?ng nh? các tác ph?m g?i d?c v? ?? lót ngày nay.

N?u ngày ngay bikini là hình ?nh g?m li?n v?i g?i d?c thì th?i k? trung c?, s? mi nam ki?u này ?? l? ???c coi nh? hình ?nh g?i d?c.

N?u ngày ngay bikini là hình ?nh g?m li?n v?i g?i d?c thì th?i k? trung c?, s? mi nam ki?u này ?? l? ???c coi nh? hình ?nh g?i d?c.

Vào th? k? 18.

Thay vì m?c qu?n trong thì nam gi?i “d?a vào ph?n ?uôi dài c?a s? mi… ?? thay cho qu?n ?ùi”.

Nhà s? h?c nghiên c?u v? trang ph?c th? k? 18 là Joseph Strutt tin r?ng ?àn ông nào không m?c s? mi khi ?i ng? là ?àn ông không ??ng ??n. Ngay c? ??n t?n n?m 1879, vi?c m?c ??c s? mi trên ng??i c?ng còn ???c xem là không phù h?p.

Vi?c ?? l? áo s? mi nh? th? này ???c coi là không ??ng ??n.

Th?i k? hình thành n?n công nghi?p d?t may.


Sau Chi?n tranh Tr?m N?m và n?n d?ch h?ch, các k? thu?t d?t và nhuôm ???c ng??i Flanders – thu l?i nh? s? trung l?p c?a h? trong cu?c chi?n – phát tri?n, ?áp ?ng cho dân s? ?ang t?ng, ?i?u ki?n s?ng t?t lên và nhu c?u hàng xa x? c?a gi?i quý t?c.

Vào th? k? 15, ng??i ta b? sung c? áo và s? mi b?t ??u tr? thành lo?i trang ph?c c?a phái nam.

? th? k? 16, s? mi cho nam th??ng có h?a ti?t thêu trang trí. ?ôi khi có thêm di?m x?p n?p hay ??ng ten ? c? áo và c? tay áo.

Xuyên su?t th? k? 18, s? mi có di?m x?p n?p dài ? c? áo ho?c ??ng ten trên c? áo ???c xem là m?t th?i th??ng. Vi?c trang trí c? áo c?u k? c?ng là ?? t??ng tr?ng cho ??a v? xã h?i c?a ng??i m?c.S? mi nam ???c ??nh hình.

Áo s? mi nhu?m màu b?t ??u xu?t hi?n vào ??u th? k? 19.

Chúng ???c xem là lo?i áo thông th??ng và cho ??n th? k? 20, áo này ch? dành riêng cho t?ng l?p công nhân ? ??a v? th?p trong xã h?i. M?t quý ông “m?c s? mi màu xanh da tr?i là ?i?u không t??ng vào n?m 1860, nh?ng ?i?u ?ó ?ã tr? thành tiêu chu?n ? n?m 1920 và ph? bi?n ? h?u h?t các s? ki?n thông th??ng vào n?m 1980.”

Áo s? mi ngày nay.


Ngày nay, áo s? mi không còn là ??c quy?n th?i trang dành riêng cho nam gi?i. Nh?ng bi?n th? trong thi?t k? và phong cách là vô t?n. Chi?c c? áo c?ng có nhi?u thay ??i v?i nh?ng ???ng c?t và kích th??c khác nhau. Nó thay ??i tùy thu?c vào các xu h??ng th?i trang khác nhau. Các lo?i v?i c?ng ?a d?ng h?n.

Áo s? mi có các b? ph?n là thân áo, c? áo, tay áo, c? tay áo, túi áo.

C? áo.

C? áo là ph?n quan tr?ng c?a s? mi. Có các lo?i c? khác nhau:

  • C? cài nút ? d??i (button-down).
  • C? c? ?i?n: cao 6 ??n 7 cm v?i ph?n góc t? 9 ??n 10 cm.
  • C? ki?u Ý cut away: m?c chung v?i cà v?t th?t nút to ki?u Windsor (??t tên theo Công t??c Windsor, t?c vua Edward VIII c?a Anh sau khi ?ã thoái v?).
  • C? ki?u Mao Tr?ch ?ông: c? áo th?ng bao quanh c? ng??i m?c, không ?eo kèm cà v?t ???c.
Các m?u c? áo s? mi nam ngày nay.
 
Tay áo.
  • Có th? là tay ng?n ho?c tay dài (kéo ??n c? tay).
Thân áo.
  • Có ???ng m? áo n?m d?c phía tr??c áo v?i hàng nút hay khóa kéo. 
C? tay áo.

C? tay áo có khuy m?ng sét. M?t s? lo?i c? tay áo khác nhau là:

  • C? tay c? ?i?n có khâu nút.
  • C? tay áo có khuy m?ng sét.
  • C? tay áo ki?u Napoli.
Các ki?u m?ng sét s? mi ngày nay.
Túi áo.
  • Có th? có ho?c không có túi áo. Túi áo có th? h? ho?c có n?p ho?c có nút hay khóa cài.

Gi? ?ây, b?n có th? tìm mua cho mình m?t chi?c áo s? mi ? b?t kì n?i ?âu. T? nh?ng nhãn hi?u th?i trang n?i ti?ng ??n các c?a hàng nh?. Th?m chí là b?n có th? mua trong ch? và trên các v?a hè. Tuy nhiên, ?? s? h?u ???c m?t chi?c áo s? mi v?a v?n và phù h?p v?i mình, b?n nên ??n Mantis, n?i b?n có th? th?a ni?m ?am mê v?i các s?n ph?m th?i trang ??t theo yêu c?u.

?ánh giá

L?ch s? ra ??i và phát tri?n c?a áo s? mi vào lúc: Tháng Mười Một 23rd, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ