Các lo?i m?u v?i

V?i hàng tr?m ngàn các lo?i m?u v?i, b?n ph?i ch?n v?i ?? may ??ng ph?c cho công ty? Thông tin thì ít, th?i gian ra ch? l?i không có và c?ng ch?a bi?t tìm t? ?âu?

?? giúp b?n có m?t chút ki?n th?c c? b?n v? v?i, phòng v?t t? Mantis xin mách b?n m?t s? ??c ?i?m các lo?i m?u v?i may qu?n áo ??ng ph?c nh? sau:

1.Các lo?i v?i may áo phông

(Giá thành dao ??ng t? 85.000-170.000 trên m?t kg, tùy v?o thành ph?n v?i và ch?t l??ng hoàn thi?n).

Hi?n nay, trên th? tr??ng ch? y?u dùng các lo?i v?i: ki?u d?t singer(m?i ng??i hay g?i là v?i cotton, thun); ki?u ??t lacoste(v?i cá s?u); ki?u d?t mext(v?i mè); ki?u d?t da cá(v?i da cá).

Kh? v?i th??ng là 1,6m-1,8m-2.0m. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m mua v?i thì nh?ng v?i ch?t l??ng th??ng x? lý hoàn thi?n r?t t?t: b? m?t m?n, ?n ??nh b?i v?i ???c cán và c?ng kim( b?n nhìn biên v?i th?y có l? chân kim). Tr?ng l??ng v?i mè, v?i thun l?nh th??ng dao ??ng kho?n 4,2m/ kg; v?i v?i singer và lacoste là 2,3m/kg( kh? v?i 2m).

Thành ph?n ch? y?u c?a v?i là:100% polyeste; 95% polyeste-5%spandex; 35%cotton-60% polyeste-5%spandex; 65%cotton-35% polyeste; 95%cotton-5%spandex.

V?i nhi?u cotton có ?u ?i?m là m?c mát do tính ch?t th?m hút t?t tuy nhiên l?i nhanh b?c m?u, hay b? nhão, ch?y và nhanh rách…giá thành cao.

Cách l?a ch?n v?i phù h?p:

 • Thành ph?n cotton v?a ph?i, ki?u d?t ? m?c trung bình.
 • V?i áo phông c? tròn(không có c?): ch?n v?i singer.
 • V?i áo phông c? tr?( c? ??c, bo c? b?): v?i singer, v?i lacoste, v?i mè.
 • V?i áo khoác thu, ?ông: dùng v?i da cá.

(V?i lacsote may áo phông)

Các lo?i m?u v?i-V?i singer may áo thun

(V?i singer (thun, cotton)

v?i mè

(V?i mè có l? nh? do ki?u d?t mè t?o lên)

2.Các lo?i v?i may áo S? Mi

( Th??ng có m?c giá 45.000-55.000-65.000-90.000 trên m?t mét, tùy thành ph?n và m?c ?? hoàn thi?n)

S? mi n? có nhi?u l?a ch?n v?i h?n s? mi nam. Thông th??ng v?i may s? mi nam có th? dùng ???c cho n?. Ngoài các lo?i v?i cát, v?i silk hay dùng cho n? thì chúng mình khuyên b?n nên ch?n l?a nh?ng v?i sau ?? may s? mi:V?i kate ford, kate silk, Oxford…v?i ??p th??ng có biên v?i d?t ch? n?i.

M?t ??: d?c: 133 s/inch, ngang: 72 s/inch, chi s? s?i: s?i d?c Ne 45/1, s?i ngang Ne 45/, kh?: 150 cm. Nh?ng v?i ??p th??ng có kh? 115cm. Thành ph?n v?i th??ng là pha: cotton-polyeste; cotton 100%, s?i lanh, s?i tre( ít co giãn).

??c tính : v?i có ?? dày trung bình, m?m , b?n, có th? làm tr?ng , nhu?m màu.

Cách l?a ch?n v?i:

Ch?n l?a v?i có ?? d?y v?a ph?i, có th? dùng cho c? nam và n?(m?u trung tính) n?u ch?n v?i k? thì nên ch?n v?i có k? nh?, thành ph?n cotton v?a ph?i.

V?i s? mi Mantis

(V?i may áo s? mi).

3.Các lo?i v?i qu?n / Vest các lo?i

(Giá v?i trên ch? ??ng Xuândao ??ng t? 70.000 ??n 200.000 trên m?t mét)

Ph? bi?n các lo?i m?u v?i may qu?n âu, vest nam, vest n?  hi?n nay th??ng có tên g?i thông d?ng nh?: l?nh, chun l?a, cháy, d?, CL…th??ng có ki?u d?t chéo ho?c d?t nóng vuông, v?i có ?? d?y, kh? v?i th??ng là 150cm, th??ng pha s?i visco, spandex,s?i cotton và polyeste, cao c?p h?n có v?i t? t?m, v?i lanh và len(th??ng là v?i nh?p kh?u).

Cách l?a ch?n v?i:

V?i ??p là có b? m?t m?m, m?n, không nh?n và tính ?n ??nh cao. Biên v?i có tên nhà s?n xu?t, n?i s?n xu?t và th??ng ??u cây v?i có thông s? rõ, c? th?. N?u làm ??ng ph?c các b?n nên yêu c?u nhà cung c?p cho thông s? này.

V?i may qu?n áo vest

(V?i may qu?n áo vest).

4.Các lo?i v?i may qu?n áo b?o h?

(Giá v?i kho?ng 35000-75.000)

Qu?n áo b?o h? lao ??ng nh?: qu?n áo b?o h? công nhân, qu?n áo bác s?, qu?n áo b?o v?…thì các b?n nên dùng các lo?i v?i: kaki, v?i kate ford…v?i xi.

v?i kaki may qu?n áo b?o h?

(V?i kaki may qu?n áo b?o h?).

M?t ??, m?t ?? d?c:112 s?i/inch, m?t ?? ngang: 58 s?i/inch, chi s? s?i d?c  Ne 20/1, s?i ngang Ne 20/1, thành ph?n s?i  65% polyester, 100% cotton, kh?: 145cm-160 cm.

Cách l?a ch?n v?i:

V?i v?i kaki ??c tính  v?i dày có vân chéo n?i lên, b? m?t và k?t c?u v?i ch?c, ch?u ???c mài mòn cao , mát, s? d?ng r?t t?t ?? làm qu?n áo b?o h?. V?i kate ford thì có ki?u d?t nóng vuông, b? m?t có s?i bông và r?t m?m, thích h?p làm qu?n áo y bác s?.

V?i kate ford may áo blouse(V?i kate ford).

5.Các lo?i v?i lót, v?i gió các lo?i.

( giá v?i t? 9.000-25.000 trên m?t mét)

Các lo?i v?i này phù h?p ?? may áo khoác gió, làm lót áo, túi… Thông s? v?i c? b?n nh? sau: m?t ?? s?i d?c: 102 s?i /inch, m?t ?? ngang ngang: 70 s?i /inch. Chi s? s?i: s?i d?c  Ne 40/1 CM, s?i ngang  Ne 40/1 CM. Thành ph?n s?i 100% cotton, Kh? : 165 cm. ??c tính:  v?i dày v?a ph?i, mát b?n và thong d?ng có th? làm tr?ng, nhu?m màu và  in hoa. S? d?ng: thích h?p làm lót, may qu?n áo.

v?i gió, v?i lót

(V?i gió tráng ph? ch?ng th?m).

Trên ?ây là m?t s? m?u v?i MANTIS hay nh?p tr?c ti?p Sài Gòn v? dùng ?? s?n xu?t ??ng ph?c, thông s? và giá c? c? th? nh? th? nào các b?n nên liên h? v?i nhân viên ch?m sóc khách hàng ?? ???c t? v?n chu?n xác. N?u t? ?i mua v?i thì các b?n hãy lên ch? ??ng Xuân và h?i t?ng khu bán v?i ?? tìm cho mình ???c lo?i v?i ?ng ý.

VIDEO phân bi?t các lo?i v?i ph? thông ?? may qu?n áo mùa hè.

?ánh giá

Các lo?i m?u v?i vào lúc: Tháng Tám 12th, 2018 bởi admin
Tin liên quan
 • V?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l?

  V?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l?

  7 năm trước

  V?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l?. Hà N?i ?ang là cu?i thu nh?ng ti?t tr?i ?ã tr?i qua nhi?u ??t không khí l?nh. Nhu c?u ...

 • S?i polyester

  S?i polyester

  7 năm trước

   S?i polyester, khái ni?m, nh?n bi?t và phân bi?t s?i polyester và các lo?i v?i làm t? s?i polyeste. Khái ni?m c? b?n v? s?i Polyester: Polyester là m?t lo?i s?i t?ng ...

 • ??c ?i?m và cách nh?n bi?t các lo?i v?i len

  ??c ?i?m và cách nh?n bi?t các lo?i v?i len

  7 năm trước

  ??c ?i?m và cách nh?n bi?t các lo?i v?i len. Trong mùa ?ông, chúng ta dùng r?t nhi?u nh?ng s?n ph?m làm t? len nh?: g?ng tay, kh?n, m?, áo len...??n ...

 • Nh?n bi?t, phân bi?t s?i cotton, các lo?i v?i cotton (v?i bông)

  Nh?n bi?t, phân bi?t s?i cotton, các lo?i v?i cotton (v?i bông)

  7 năm trước

  Nh?n bi?t, phân bi?t s?i cotton, các lo?i v?i cotton (v?i bông). Các ?ng d?ng c?a s?i bông, v?i làm t? s?i cotton. Hàng ngày, có r?t nhi?u v?t d?ng chúng ...

 • Tiêu chu?n ?? l?a ch?n x? cho ngành d?t may

  Tiêu chu?n ?? l?a ch?n x? cho ngành d?t may

  7 năm trước

  Các tiêu chu?n l?a ch?n x? cho ngành d?t may. M?t trong nh?ng khía c?nh quan tr?ng nh?t c?a s?n ph?m d?t là v?i. Có nhi?u tiêu chí ?? ch?n l?a ...

 • Các lo?i v?i

  Các lo?i v?i

  7 năm trước

  CÁCH NH?N BI?T X?, S?I, CÁC KI?U D?T VÀ CÁC LO?I V?I. V?i ???c d?t t? s?i và s?i thì ???c kéo t? x?. Chính vì v?y, v?i các lo?i s?i ...

 • Ki?u d?t interlock

  Ki?u d?t interlock

  7 năm trước

  Ki?u d?t interlock. Ki?u d?t interlock là gì?[caption id="attachment_14713" align="aligncenter" width="638"] Ki?u d?t interlock cho hai m?t v?i gi?ng nhau.[/caption]in • ter • lock [ int?rläk ] : ki?u d?t interlock ...

 • V?i tuy?t m?a

  V?i tuy?t m?a

  7 năm trước

  V?i tuy?t m?a là gì? ??c ?i?m, tính ch?t và ?ng d?ng c?a v?i tuy?t m?a? V?i tuy?t m?a là gì? Trên th? gi?i, ?ây là m?t lo?i v?i có tên ti?ng ...

Liên hệ
Liên Hệ