L?a ch?n ??ng ph?c công s? cho cô nàng béo b?ng

L?a ch?n ??ng ph?c công s? cho cô nàng béo b?ng.

Công vi?c v?n phòng ng?i nhi?u, ít v?n ??ng d?n ??n tình tr?ng tích m? ? vùng b?ng nh?ng ng??i l?i không béo, nhìn tr?c di?n trông v?n thon th? nh?ng khi nhìn nghiêng th?y b?ng nhô to, ??c bi?t khi ng?i b? h?n các ng?n m?. D??i ?ây là nh?ng g?i ý ch?n ??ng ph?c công s? cho cô nàng béo b?ng.

L?a ch?n ??ng ph?c v?i thi?t k? ki?u peplum.

Các ki?u áo peplum có ?? xòe v?a t?o ?i?m nh?n duyên dáng v?a giúp che b?ng và ??nh hình vùng eo. T??ng t?, váy peplum không ch? giúp b?n d?u ?i các ng?n m? mà còn làm thon g?n vùng ?ùi, t?o c?m giác thon th? cho ng??i m?c. Ki?u dáng sang tr?ng và thanh l?ch c?ng là ?i?m c?ng l?n v?i môi tr??ng công s?.

L?a ch?n ??ng ph?c áo s? mi v?i thi?t k? ki?u peplum.

Peplum là lo?i trang ph?c c?ng có ph?n v?i ???c may li?n ho?c ?ính kèm vào ph?n eo, và ki?u th?i trang này xu?t hi?n ? nhi?u th? lo?i, t? áo s? mi, áo khoác, váy li?n ??n chân váy

L?a ch?n ??ng ph?c free size(oversized).

??ng ph?c free size có ?? r?ng lý t??ng ?? che ?i vòng eo c?a b?n. Dùng th?t l?ng ?? t?o ?? ph?ng cho ph?n thân trên hay ?óng thùng c?ng giúp ?ánh l?a ?ó là do ?? ph?ng c?a áo ch? không ph?i các ng?n m?.
Do ph?n trên r?ng, b?n có th? ph?i s? mi oversized v?i các lo?i qu?n legging, tregging, skinny hay ?ng ??ng ?? cân ??i l?i c? th?.

L?a ch?n ??ng ph?c công s? cho công ty có nhi?u cô nàng béo b?ng.

L?a ch?n ??ng ph?c công s? cho công ty có nhi?u cô nàng béo b?ng. S? mi oversized.

??ng ph?c qu?n âu n? v?i c?p cao, có x?p ly tr??c là s? l?a ch?n tuy?t v?i.

Qu?n c?p cao là m?u qu?n ??u tiên c?n nh?c ??n trong danh sách m?u may qu?n cho ng??i béo b?ng. V?i các ki?u qu?n này, ch?ng nh?ng giúp che ph?n m? b?ng không mong mu?n mà còn sang ch?ng h?n v?i ?ôi chân dài miên man. ?ó là vì ta ??y ph?n c?p lên cao ??n eo giúp cho t? l? c? th? ???c phân b? l?n h?n cho ph?n chân, cho c?m giác b?n là ng??i có ?ôi chân dài và thon g?n.

qu?n c?p cao là s? l?a ch?n tuy?t v?i cho ng??i béo b?ng-?nh 4 qu?n c?p cao là s? l?a ch?n tuy?t v?i cho ng??i béo b?ng-?nh 10

Xem thêm: l?u ý ch?n qu?n âu cho ng??i béo b?ng.

??ng ph?c ??m li?n có dáng suông.

Ki?u ??m “gi?u dáng” này là s? l?a ch?n ngôn khoan cho nh?ng b?n có vòng eo quá kh? hay b?u bí trong nh?ng tháng ??u. N?u có th?, hãy ch?n ??m có h?a ti?t nh?, s?c hay t?i màu ?? trông có v? g?y h?n.
??m xòe nh?n eo.

??ng ph?c ??m xuông là s? l?a ch?n t?t cho nh?ng cô nàng béo b?ng. ??ng ph?c công s? cho cô nàng béo b?ng

??ng ph?c ??m xuông là s? l?a ch?n t?t cho nh?ng cô nàng béo b?ng.

?? che b?ng to, hãy ngh? ??n ki?u ??ng ph?c ??m baby doll nh?n ph?n chân ng?c hay ??m xòe v?i ?i?m nh?n ? ph?n eo. ??ng ph?c ??m li?n không ch? khi?n các ???ng nét c? th? rõ ràng h?n, giúp b?n trông cao h?n mà nh?ng l?p dún xòe ph?ng nh? c?ng ?? ?? gi?u ?i khuy?t ?i?m c?a b?n.

Qu?n y?m.

Qu?n y?m c?ng là g?i ý hay trong danh sách này. Tuy nhiên ??ng ph?c này c?ng khá kén ng??i m?c, nên hãy ch?c r?ng ngoài vòng hai, b?n có vóc dáng khá cân ??i và chi?u cao ?n. ?? tránh t?o c?m giác n?ng n? khi di?n qu?n y?m, hãy ch?n qu?n v?i gi? jeans hay jeans tr?ng, sáng màu và ng?n.

qu?n y?m có th? s? d?ng làm ??ng ph?c cho nhân viên ph?c v? bàn r?t ??p. ??ng ph?c công s? cho cô nàng béo b?ng

Không nên: 

Dù thích nh?ng ki?u ??ng ph?c ôm sát, crop top hay qu?n c?p tr? thì b?n c?ng không nên ch?n mua vì chúng s? càng làm l? vòng eo “bánh mì” mà thôi.

Ng??i s? h?u vóc dáng này không béo toàn thân nên không nh?t thi?t ph?i ?n kiêng hay t?p luy?n quá kh?t khe. Ch? c?n gi? thói quen t?p th? d?c nh? nhàng, ??n gi?n, t?p trung gi?m m? vùng b?ng nh? ?i b?, b?i l?i, g?p ng??i. Bên c?nh ?ó gi?m d?n các lo?i ch?t béo, n??c có gas, ?? ng?t và tránh ng?i, n?m ngay sau khi ?n c?ng s? c?i thi?n vóc dáng.

Xem thêm: 3 set ??ng ph?c công s? l? mà không m?i cho thu ?ông 2017.

?ánh giá

L?a ch?n ??ng ph?c công s? cho cô nàng béo b?ng vào lúc: Tháng Mười Hai 12th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ