S? Mi N? 14

Mã sản phẩm: SMN560192
Màu sắc: Theo yêu c?u khách hàng
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: 100% cotton, PCO 65-35
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u s? mi n? tr?ng ph?i ?en t?o cho b?n phong cách cá tính và r?t th?i trang.

1. Th??ng hi?u s?n ph?m.

S? mi n? tr?ng ph?i ?en 14 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis. S?n ph?m ???c khách hàng là gi?i tr? r?t ?a chu?ng.

2. Thông s? thành ph?m

B?ng thông s? thành ph?m và h??ng d?n ch?n size ??ng ph?c s? mi n? mantis 2017

B?ng thông s? thành ph?m và h??ng d?n ch?n size ??ng ph?c s? mi n? mantis

3. Mô t? thi?t k?

Thi?t k? s? mi n? tr?ng ph?i ?en 14  ???c phát tri?n d?a trên m?u áo s? mi n? c? b?n. Hàng cúc ???c thay t? cúc cài thành cúc b?m và s? d?ng m?u ?en t?o ?i?m nh?n cho áo. V?i nh?ng ???ng chi?t ly thân tr??c và thân sau t?o nh?ng ???ng eo ôm sát c? th?.

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en

4. M?c ?ích s? d?ng

?ây là s?n ph?m dùng cho c? nam và n? v?i size riêng bi?t phù h?p v?i t?ng gi?i tính. Tuy nhiên v?i nam thì có th? thay ??i c? ??c thành b?n nh? ho?c chuy?n sang s? mi c? t?u cho thêm ph?n m?nh m?. M?u  s? mi n? tr?ng ph?i ?en này ???c s? d?ng làm trang ph?c d?o ph?. Nó  c?ng là m?u áo ???c ?a chu?ng làm ??ng ph?c v?n phòng, công s?. N?u là ??ng ph?c thì ??ng ph?c s? mi n? 14 s? phá b? m?i nguyên t?c c?ng nh?c l?i th?i v? ??ng ph?c công ty. Chúng tôi khuyên b?n nên k?t h?p m?u s? mi n? tr?ng tr?ng ph?i v?i qu?n jean ho?c v?i  qu?n âu n? ?ng côn. Hãy th? ?i?u này vì nó s? t?o cho b?n m?t phong cách r?t r?t ?n t??ng và khác bi?t.

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 2

5. N?i s?n xu?t

T?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy c?a công ty.

6. V?t li?u s? d?ng

S?n ph?m này s? d?ng v?i có thành ph?n s?i: 60%cotton-35%P.E-5%Spandex. V?i có tính ?àn h?i t?t nên r?t tho?i mái khi v?n ??ng. Ch?t li?u v?i cho ki?u s? mi n? tr?ng ph?i ?en v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác nh? v?i cát, ??i ho?c cotton d?t th?a v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p.

7. ?ng d?ng r?ng rãi

T?i Vi?m, s? mi n? 14 là s? l?a ch?n hàng ??u c?a các b?n tr? công s?. Nó ???c phát tri?n r?ng rãi t? th? thao, du l?ch, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c v?n phòng, công s?… Ng??i Nh?t và m?t s? n??c Châu Á r?t ?a chu?ng m?u áo này vì nó h?p và tôn lên v? ??p c?a vóc dáng m?nh, bé.

M?u s? mi n? 14 trên ch? là m?t s?n ph?m trong hàng tr?m m?u mà chúng tôi th??ng xuyên cung c?p cho khách hàng. N?u quan tâm và có nhu c?u t? v?n, thi?t k? v? m?t s?n ph?m t??ng t? hãy g?i cho chúng tôi.

?Mantis không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
? V?i th?i trang ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
?H? th?ng in, thêu hi?n ??i, nhân viên chuyên nghi?p. Tu?i th? in, thêu trên 2 n?m.
? Giá thành c?nh tranh t? 120,000 – 340,000 VN?.
? X? lý ??n hàng nhanh trong vòng 24H.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 15-20 ngày.
? Ch? ?? ??i tr? và b?o hành cho t?ng s?n ph?m.

Ngoài ra:

1.D?ch V? Thi?t chuyên nghi?p

??ng ph?c Mantis v?i ??i ng? thi?t k? chuyên nghi?p ???c ?ào t?o t? các vi?n th?i trang cao c?p. Ngoài ra, chúng tôi còn có ??i ng? thi?t k? và s?n xu?t áo thun v?i c??ng ?? m?u l?n theo yêu c?u: áo ??ng ph?c, áo nhóm, áo thun th?i trang, áo s? ki?n.
N?u b?n ?ang mong mu?n s? h?u nh?ng m?u áo s? mi n?  th?i trang, ??p m?t, sáng t?o và ý ngh?a thì ??ng ph?c Mantis là s? l?a ch?n phù h?p nh?t vì:

2.Quan ?i?m khác bi?t c?a th?i trang Mantis:

?ã xa r?i cái th?i mà ??ng ph?c công s? quanh ?i qu?n l?i ch? là áo s? mi tr?ng ki?u truy?n th?ng ?óng b? v?i qu?n âu ?en ho?c xanh tím than. Cùng v?i s? phát tri?n c?a th?i trang, ??ng ph?c công s? th?i nay c?ng có nhi?u bi?n th?, c? v? ki?u l?n màu.
T? duy sáng T?o: ???ng nét thi?t k? hi?n ??i, ph?i h?p màu s?c hài hòa l?y ý t??ng t? thiên nhiên, t?o nên m?t m?u áo ??ng ph?c không ch? ??p v? bên ngoài mà còn ý ngh?a v? ph?n n?i dung.
D?ch v? chu ?áo và nhi?t tình: t? v?n t?n tình, không ch? tr??c khi s? d?ng d?ch v? mà c? sau khi s? d?ng d?ch v? thi?t k? t? ??ng ph?c Mantis.

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 3

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 4

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 5

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 6

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 6

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 8

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 9

Áo s? mi n? tr?ng ph?i ?en 10

Quy trình làm vi?c khi b?n ??t m?t ??n hàng ??ng ph?c.

( ví d? ??t may ki?u ??ng ph?c s? mi 14 trên cho công ty).

1. B?n vui lòng liên h? S?T: 0978 522 998 – 0979 522 998 (Viber,Zalo) ho?c g?i yêu c?u báo giá vào iail: detmaythoitrang@gmail.com.
2. Nh?n viên ti?p nh?n thông tin s? ti?n hành t? v?n và báo giá( d?a trên m?u áo, ch?t li?u và s? l??ng c?a s? mi n? 14 này).
3. Lên ý t??ng, thi?t k? và Dio và may m?u áo( m?u áo này chúng tôi ?ã có s?n).
4. S?n xu?t(Mantis s? ti?n hành s?n xu?t trong vòng t? 15-20 ngày, tùy thu?c vào s? l??ng ??n ??t hàng).
5. Ki?m tra hàng hóa.
6. Giao hàng( th??ng là sau 15 ngày).

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo ??a ch? ? d??i ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.
??a Ch? Liên H?:CÔNG TY C? PH?N TH?I TRANG MANTIS VI?T NAM
1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i.
M: (04) 3 218 1062 | (04) 3 218 10.623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung c? – Thanh Xuân – Hà N?i.
M: (04) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.

?ánh giá

S? Mi N? 14 vào lúc: Tháng Tư 22nd, 2021 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.