S? mi N? 3

Màu sắc: H?ng cánh sen
Kích cỡ: Full Size
Chất liệu: Cotton
Giá bán: Liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 6 ngày k? t? khi ký h?p ??ng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u s? mi n? 3 h?ng cánh sen cho b?n phong cách cá tính và r?t th?i trang.

1. Th??ng hi?u s?n ph?m.

S? mi n? 3 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis. S?n ph?m ???c khách hàng là gi?i tr? r?t ?a chu?ng.

msm16

2. Mô t? thi?t k?

Thi?t k? s? mi n? 3  ???c phát tri?n d?a trên m?u áo s? mi n? c? b?n. Chúng tôi lo?i b? n?p tr?n truy?n th?ng thay vào ?ó là ph?i né ?en hai bên. Hàng cúc ???c  s? d?ng m?u ?en t?o ?i?m nh?n cho áo. V?i nh?ng ???ng chi?t ly thân tr??c và thân sau t?o nh?ng ???ng eo ôm sát c? th?.

Áo s? mi n? 3 h?ng cánh sen ??p 1

Áo s? mi n? 3 h?ng cánh sen ??p 2

3. M?c ?ích s? d?ng

?ây là s?n ph?m dùng cho c? nam và n? v?i size riêng bi?t phù h?p v?i t?ng gi?i tính. Tuy nhiên v?i nam thì có th? thay ??i c? ??c thành b?n nh? ho?c chuy?n sang s? mi c? t?u cho thêm ph?n m?nh m?. M?u  s? mi n? 3 ???c s? d?ng làm trang ph?c d?o ph?. Nó  c?ng là m?u áo ???c ?a chu?ng làm ??ng ph?c v?n phòng, công s?. N?u là ??ng ph?c thì ??ng ph?c s? mi n? 3 s? phá b? m?i nguyên t?c c?ng nh?c l?i th?i v? ??ng ph?c công s?. Chúng tôi khuyên b?n nên k?t h?p m?u s? mi n? tr?ng 3 v?i qu?n jean ho?c v?i  qu?n âu n? ?ng côn. Hãy th? ?i?u này vì nó s? t?o cho b?n m?t phong cách r?t r?t ?n t??ng và khác bi?t.

4. N?i s?n xu?t

T?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy c?a công ty.

5. V?t li?u s? d?ng

S?n ph?m này s? d?ng v?i có thành ph?n s?i: 60%cotton-35%P.E-5%Spandex. V?i có tính ?àn h?i t?t nên r?t tho?i mái khi v?n ??ng. Ch?t li?u v?i cho ki?u s? mi n? 3 v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác nh? v?i cát, ??i ho?c cotton d?t th?a v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p.

Áo s? mi n? 3 h?ng cánh sen ??p 3

Áo s? mi n? 3 h?ng cánh sen ??p 4

Có th? b?n quan tâm:

?ánh giá

S? mi N? 3 vào lúc: Tháng Bảy 28th, 2018 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.