đồng phục điều dưỡng

Trang phục điều dưỡng nữ cộc tay

Xem thêm »

Thông tư 45 quy định về đồng phục y tế

ĐỒNG PHỤC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ. Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục Xem thêm »

Liên hệ
Liên Hệ