S? MI N? 18

Mã sản phẩm: SMN600294
Màu sắc: Theo yêu c?u khách hàng
Kích cỡ: May theo s? ?o, theo size.
Chất liệu: 100% cotton
Giá bán: Xin vui lòng liên h?
Thời gian giao hàng: 15 ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u áo s? mi n? h?ng t?o cho b?n phong cách cá tính và r?t th?i trang.

1. Th??ng hi?u s?n ph?m.

Áo s? mi n? h?ng 18 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? thu?c b? s?u t?p s? mi n? c? t?u c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis. S?n ph?m ???c khách hàng là gi?i tr? r?t ?a chu?ng.

msm16

2. Thông s? thành ph?m

?ây là thông s? thành ph?m c?a s?n ph?m áo s? mi n? h?ng. Thông s? thành ph?m này s? thay ??i theo giai ?o?n, khu v?c ??a lý và ch?ng t?c ng??i. Chúng tôi xây d?ng b?ng thông s? d??i theo s? nghiên c?u nhân tr?c h?c c?a ng??i Vi?t trong giai ?o?n hi?n nay.

Áo s? mi n? h?ng ??p 2

Áo s? mi n? h?ng ??p 3

3. Mô t? thi?t k?

Thi?t k? áo s? mi n? h?ng 18 ???c phát tri?n d?a trên m?u áo s? mi n? c? b?n. Chúng tôi ?ã thay ??i k?t c?u ki?u c? ??c c? b?n thành c? t?u m? r?ng. N?p áo ???c thay ??i t? ch?ng v?t sang may can là r? ??n quan ng?c. Cách thi?t k? này không nh?ng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng v?n ??ng mà còn bi?n m?u s? mi c? ?i?n thành chi?c áo s? mi n? dáng dài ??n gi?n và tinh t?. ?ây là phong cách c?a nh?ng cô nàng bay b?ng, thích s? phóng khoáng và ??n gi?n.

4. M?c ?ích s? d?ng

?ây là s?n ph?m dùng cho c? nam và n? v?i size riêng bi?t phù h?p v?i t?ng gi?i tính. Tuy nhiên v?i nam thì có th? thay ??i v?t li?u và n?p áo cho thêm ph?n m?nh m?. M?u áo s? mi n? h?ng ???c s? d?ng làm trang ph?c d?o ph?. Nó  c?ng là m?u áo ???c ?a chu?ng làm ??ng ph?c v?n phòng, công s?. N?u là ??ng ph?c thì ??ng ph?c s? mi n? 18 s? phá b? m?i nguyên t?c c?ng nh?c l?i th?i v? ??ng ph?c công s?. Chúng tôi khuyên b?n nên k?t h?p m?u s? mi n? h?ng ph?n 18 v?i qu?n kaki ho?c v?i m?u qu?n âu n?. Hãy th? ?i?u này vì nó s? t?o cho b?n m?t phong cách r?t r?t ?n t??ng và khác bi?t.

5. N?i s?n xu?t

S? mi n? 18 và t?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy c?a công ty.

6. V?t li?u s? d?ng

S? mi n? 18 s? d?ng v?i có thành ph?n s?i: 60%cotton-35%P.E-5%Spandex. V?i có tính ?àn h?i t?t nên r?t tho?i mái khi v?n ??ng. Ch?t li?u v?i cho ki?u s? mi n? 18 v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác nh? v?i cát, ??i ho?c cotton d?t th?a v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p.

Áo s? mi n? h?ng ??p 4

Áo s? mi n? h?ng ??p 5

Áo s? mi n? h?ng ??p 6

Có th? b?n quan tâm:

?ánh giá

S? MI N? 18 vào lúc: Tháng Bảy 28th, 2018 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.