S? mi n? dáng dài

??ng ph?c s? mi n? dáng dài tr?ng ??p, r?
Mã sản phẩm: SM190293
Màu sắc: Tr?ng Ngà
Kích cỡ: Full Size
Chất liệu: Cotton
Giá bán: Liên h?
Thời gian giao hàng: Chúng tôi ch? nh?n ??t hàng và thông th??ng s? m?t 15-20 ngày t? khi hai bên xác nh?n ??n hàng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u s? mi n? dáng dài tr?ng t?o cho b?n phong cách cá tính và r?t th?i trang.

1. Th??ng hi?u s?n ph?m.
S? mi n? dáng dài là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis. S?n ph?m ???c khách hàng là gi?i tr? r?t ?a chu?ng.

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?. 01

2. Mô t? thi?t k?

Thi?t k? s? mi n? dáng dài  ???c phát tri?n d?a trên m?u áo s? mi n? c? b?n. Vi?c m? r?ng thân và t?ng chi?u dài qua mông v?i v?t áo ?uôi tôm nh? bi?n m?u s? mi c? ?i?n thành chi?c áo s? mi dài tinh ngh?ch. ?ây là phong cách c?a nh?ng cô nàng cá tính, thích s? phóng khoáng và n?ng ??ng.

3. M?c ?ích s? d?ng

?ây là s?n ph?m dùng cho c? nam và n? v?i size riêng bi?t phù h?p v?i t?ng gi?i tính. Tuy nhiên v?i nam thì có th? thay ??i c? ??c thành b?n nh? ho?c chuy?n sang s? mi c? t?u cho thêm ph?n m?nh m?. M?u  s? mi n? dáng dài ???c s? d?ng làm trang ph?c d?o ph?. Nó  c?ng là m?u áo ???c ?a chu?ng làm ??ng ph?c v?n phòng, công s?. N?u là ??ng ph?c thì ??ng ph?c s? mi n? dáng dài s? phá b? m?i nguyên t?c c?ng nh?c l?i th?i v? ??ng ph?c công ty. Chúng tôi khuyên b?n nên k?t h?p m?u s? mi n? tr?ng dáng dài v?i qu?n jean ho?c v?i m?u qu?n âu n?  c?a Mantis. Hãy th? ?i?u này vì nó s? t?o cho b?n m?t phong cách r?t r?t ?n t??ng và khác bi?t.

4. N?i s?n xu?t

T?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy c?a công ty.

5. V?t li?u s? d?ng

S?n ph?m này s? d?ng v?i có thành ph?n s?i: 60%cotton-35%P.E-5%Spandex. V?i có tính ?àn h?i t?t nên r?t tho?i mái khi v?n ??ng. Ch?t li?u v?i cho ki?u s? mi n? dáng dài v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác nh? v?i cát, ??i ho?c cotton d?t th?a v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p.

6. ?ng d?ng r?ng rãi

T?i Vi?t Nam, s? mi n? dáng dài là s? l?a ch?n hàng ??u c?a các b?n tr? công s?. Nó ???c phát tri?n r?ng rãi t? th? thao, du l?ch, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c v?n phòng, công s?… Ng??i Nh?t và m?t s? n??c Châu Á r?t ?a chu?ng m?u áo này vì nó h?p và tôn lên v? ??p c?a vóc dáng m?nh, bé.

Collection

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?2

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?23

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?4

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?5

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?6

??ng ph?c s? mi n? dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?7

??ng ph?c s? mi n? tr?ng dáng dài, th?i trang, cá tính phù h?p cho v?n phòng, công s?, d?o ph?8

M?u s? mi n? dáng dài trên ch? là m?t s?n ph?m trong hàng tr?m m?u mà chúng tôi th??ng xuyên cung c?p cho khách hàng. N?u quan tâm và có nhu c?u t? v?n, thi?t k? v? m?t s?n ph?m t??ng t? hãy g?i cho chúng tôi.

?Mantis không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
? V?i th?i trang ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
?H? th?ng in, thêu hi?n ??i, nhân viên chuyên nghi?p. Tu?i th? in, thêu trên 2 n?m.
? Giá thành c?nh tranh t? 120,000 – 340,000 VN?.
? X? lý ??n hàng nhanh trong vòng 24H.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 15-20 ngày.
? Ch? ?? ??i tr? và b?o hành cho t?ng s?n ph?m.

Ngoài ra:

1.D?ch V? Thi?t chuyên nghi?p

??ng ph?c Mantis v?i ??i ng? thi?t k? chuyên nghi?p ???c ?ào t?o t? các vi?n th?i trang cao c?p. Ngoài ra, chúng tôi còn có ??i ng? thi?t k? và s?n xu?t áo thun v?i c?ng ?? m?u l?n theo yêu c?u: áo ??ng ph?c, áo nhóm, áo thun th?i trang, áo s? ki?n.
N?u b?n ?ang mong mu?n s? h?u nh?ng m?u áo ??ng ph?c th?i trang (nh? m?u s? mi n? dáng dài này), ??p m?t, sáng t?o và ý ngh?a thì ??ng ph?c Mantis là s? l?a ch?n phù h?p nh?t vì:

2.Quan ?i?m khác bi?t c?a th?i trang Mantis:

?ã xa r?i cái th?i mà ??ng ph?c công s? quanh ?i qu?n l?i ch? là áo s? mi tr?ng ki?u truy?n th?ng ?óng b? v?i qu?n âu ?en ho?c xanh tím than. Cùng v?i s? phát tri?n c?a th?i trang, ??ng ph?c công s? th?i nay c?ng có nhi?u bi?n th?, c? v? ki?u l?n màu.
T? duy sáng T?o: ???ng nét thi?t k? hi?n ??i, ph?i h?p màu s?c hài hòa l?y ý t??ng t? thiên nhiên, t?o nên m?t m?u áo ??ng ph?c không ch? ??p v? bên ngoài mà còn ý ngh?a v? ph?n n?i dung.
D?ch v? chu ?áo và nhi?t tình: t? v?n t?n tình, không ch? tr??c khi s? d?ng d?ch v? mà c? sau khi s? d?ng d?ch v? thi?t k? t? ??ng ph?c Mantis.

Quy trình làm vi?c khi b?n ??t m?t ??n hàng ??ng ph?c.

( ví d? ??t may ki?u ??ng ph?c s? mi dáng dài trên cho công ty).

1. B?n vui lòng liên h? S?T: 0978 522 998 – 0979 522 998 (Viber,Zalo) ho?c g?i yêu c?u báo giá vào Email: detmaythoitrang@gmail.com.
2. Nh?n viên ti?p nh?n thông tin s? ti?n hành t? v?n và báo giá( d?a trên m?u áo, ch?t li?u và s? l??ng c?a s? mi n? dáng dài này).
3. Lên ý t??ng, thi?t k? và Demo và may m?u áo( m?u áo này chúng tôi ?ã có s?n).
4. S?n xu?t(Mantis s? ti?n hành s?n xu?t trong vòng t? 15-20 ngày, tùy thu?c vào s? l??ng ??n ??t hàng).
5. Ki?m tra hàng hóa.
6. Giao hàng( th??ng là sau 15 ngày).

S? mi n? dáng dài
4 (80%) 1 vote[s]

S? mi n? dáng dài vào lúc: Tháng Ba 15th, 2018 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.