Bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en tr?ng c?c tay xuân hè 2021

Mã sản phẩm: PL1803211
Màu sắc: ?? ?ô ph?i ?en tr?ng
Kích cỡ: M-L-XL-2XL
Chất liệu: lacoste TC
Giá bán: Có s?n, tùy theo s? l??ng
Thời gian giao hàng: trong ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en tr?ng c?c tay xuân hè 2021.

Bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en tr?ng c?c tay xuân hè 2021. ??ng ph?c Mantis xin gi?i thi?u t?i quý khách hàng m?u áo phông có c?(polo shirt) cho nam và n? m?u ??. Áo có s?c ? bo c? và tay m?u ?en- tr?ng r?t th?i trang.

1. Mô t? s?n ph?m

Phong cách: classic.

Th??ng hi?u: BESILK cu? MANTIS, s?n xu?t t?i Vi?t Nam.

Mùa s? d?ng: xuân hè, thu ?ông.

M?c ?ích s? d?ng c?a s?n ph?m: m?c nhà, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c nhà hàng khách s?n…

Ki?u dáng: polo shirt(áo phông/ thun có c? tay c?c) có c? áo, x? tà hai bên. C?a tay áo b?ng v?i d?t s?n(bo d?t), dáng slim fit.

M?u s?c c?a s?n ph?m: m?u ch? ??o là ?? ?ô, m?u ph?i trang trí là tr?ng và ?en. Nút cúc m?u ?? ?ô, cùng m?u v?i áo.

2. Thông s? s?n ph?m

Cách s? d?ng: m?c chui ??u, cài nút trên n?p áo.

B?ng thông s? thành ph?m:

H??ng d?n ch?n size: xem t?i ?ây

3. Mua hàng và thanh toán

Khách hàng có nhu c?u, xin liên h? b? ph?n bán hàng c?a chúng tôi. S? l??ng s?n ph?m trong kho luôn có s?n >250 s?n ph?m. Quá trình làm vi?c chúng tôi s? ??a ra ph??ng án v?n chuy?n và thanh toán sao cho ti?n, r? nh?t có th?.

bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en 2021

L? ý: giá trên ch?a bao g?m VAT và chi phí v?n chuy?n.

D?ch v? h? tr? khác:

In, thêu logo theo yêu c?u c?a khách hàng. Chi phí in/ thêu s? ???c chúng tôi báo giá c? th? theo t?ng yêu c?u và m?u logo c?ng nh? kích th??c, v? trí in lên s?n ph?m t? phía khách hàng. Chúng tôi có r?t nhi?u ph??ng pháp in logo ??m b?o tính th?m m?, ti?n l?i, ít t?n kém: in l??i, in decal, in truy?n nhi?t, in PET…

4. ??t hàng theo yêu c?u

Vi?c bán m?u áo phông nam n? ?? ?ô ph?i ?en tr?ng trên ch? giúp cho nh?ng khách hàng có nhu c?u s? l??ng ít, c?n g?p v?i giá thành v?a ph?i. Khách hàng có th? ??t nh?ng m?u áo theo yêu c?u riêng bi?t c?a mình. Chúng tôi s? có chính sách ?u ?ãi v?i nh?ng ??n hàng t? 200 s?n ph?m tr? lên. M?i yêu c?u ??t hàng riêng hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n c? th? v? m?t ??n hàng: thi?t k?, báo giá, t? v?n v?t li?u, th?i gian s?n xu?t, th? t?c thanh toán…

M?t s? hình ?nh môt t? s?n ph?m:

?ây là nh?ng hình ?nh ???c chúng tôi ch?p l?i b?ng ?i?n tho?i d??i ánh sáng t? nhiên và không qua ch?nh s?a. M?u s?c c?a s?n ph?m s? hi?n th? có s? khác nhau gi?a các thi?t b? và s? h?i khác so v?i m?u s?c th?c t? c?a s?n ph?m. 

bán áo phông nam n? m?u ?? ph?i ?en

áo thun ??ng ph?c công ty m?u ?? ??p

áo thun ??ng ph?c có c? m?u ?? ??p

bán áo thun ??ng ph?c m?u ??

áo thun ??ng ph?c ?? ??p

S? d?ng làm ??ng ph?c cho nhân viên nhà hàng, quán ?n, quán cà phê.

Chúng tôi cung c?p các s?n ph?m kèm theo nh? t?p d? y?m, t?p d? ng?n có cùng m?u s?c ch? ??. Quý khách có th? l?a ch?n thêm cho mình t?p ??, m? ?? có ???c m?t set ?? ??y ?? cho nhân viên làm vi?c.

áo thun ??ng ph?c m?u ??

??a ch? ??t áo phông ??ng ph?c

??ng ph?c nhà hàng ?n u?ng

c?a hàng áo phông ??p

?ánh giá

Bán áo phông nam n? ?? ph?i ?en tr?ng c?c tay xuân hè 2021 vào lúc: Tháng Mười Hai 20th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.