Áo phông ??ng ph?c cam ph?i xanh

Áo phông ??ng ph?c th? thao ??p
Mã sản phẩm: AP209812
Màu sắc: Màu cam ph?i xanh d??ng
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: V?i mè, lacoste, singer, lacoste poly.
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi nh?n m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3 km.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Áo phông ??ng ph?c ??p phong cách th? thao – m?u thi?t k? HOT c?a Mantis dành cho mùa hè 2018.

– Thi?t k? áo phông ??ng ph?c ??p t?o nên s? n?ng ??ng, tr? trung cho ng??i m?c, dù là nam hay n?.

– Các lo?i v?i may áo phông t?i Mantis r?t phong phú cho b?n l?a ch?n nh?: v?i cotton, v?i thun cá s?u, v?i thun l?nh, … v?i ?u ?i?m b?n, thoáng mát, th?m hút m? hôi t?t. Ch?t li?u tr?n, m?m, không bám b?i phù h?p cho các ho?t ??ng th? thao.

– 2 bên s??n c?t cúp ph?i xanh ?em l?i v? ??p sang tr?ng r?t th?i trang. Áo c?t vai giác l?ng giúp ng??i m?c d? dàng v?n ??ng.

– ???ng may áo phông g?n gàng, ch?c ch?n, ??m b?o y?u t? th?m m? và ch?t l??ng hàng ??u c?a s?n ph?m.

Áo phông ??ng ph?c ??p Hà N?i

Công ty may ??ng ph?c áo phông ??p Mantis M?u áo phông ??ng ph?c th? thao ??p

Áo phông ??ng ph?c ??p g?n li?n v?i th??ng hi?u th?i trang Mantis.

M?i khi mùa hè ??n, các công ty, tr??ng h?c c?ng nh? các ??i nhóm th? thao l?i r?m r? may ??ng ph?c áo phông. ?? có ???c m?t m?u áo phông ??ng ph?c ??p, ch?t l??ng và không “??ng hàng” ?òi h?i r?t nhi?u y?u t?. Trong ?ó y?u t? hàng ??u và quy?t ??nh là ch?n ???c công ty may ??ng ph?c uy tín nh?t. N?u b?n ?ã t?ng may ??ng ph?c t?i Hà N?i hay TPHCM, có th? b?n c?ng ?ã tìm hi?u qua nhi?u công ty may ??ng ph?c khác nhau. Tuy nhiên, r?t ít công ty có th? cam k?t ??m b?o v? ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? th?i gian giao hàng  nh? ? Mantis.

Khi may áo phông ??ng ph?c t?i Mantis, chúng tôi luôn s?n sàng ??ng hành cùng b?n ?? t?o nên nh?ng s?n ph?m mang d?u ?n riêng, ?em l?i s? hài lòng cao nh?t. ??i ng? nhân viên t? v?n v?i hi?u bi?t sâu r?ng v? các lo?i v?i c?ng nh? ??c thù công vi?c c?a t?ng ngành ngh? s? t? v?n hi?u qu? nh?t cho b?n. N?u b?n ?ã có s?n m?t m?u áo phông ??ng ph?c ??p, hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ??t may và h??ng nh?ng d?ch v? t?t nh?t. N?u ch?a có m?u áo phông ?ng ý, nhân viên thi?t k? c?a Mantis s? d?a trên nh?ng ý t??ng và yêu c?u c?a b?n ?? ??a ra nh?ng m?u áo phông sáng t?o và phù h?p nh?t.

?ánh giá

Áo phông ??ng ph?c cam ph?i xanh vào lúc: Tháng Ba 6th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.