7 g?i ý ch?n áo phông ??ng ph?c nam n? ??p 2019

7 g?i ý ch?n áo phông ??ng ph?c nam n? ??p theo xu h??ng xuân hè 2019.

Áo phông là m?t trong nh?ng ??ng ph?c không th? thi?u trong t? ?? c?a m?i ng??i chúng ta trong th?i ti?t hè nóng l?c. Khi ??t s?n xu?t, b?n s? ???c t? v?n v? m?u mã, ch?t li?u ?? may ??ng ph?c áo phông sao cho phù h?p và t?t nh?t. Tuy nhiên, v?i nhi?u c? s? s?n xu?t gia công t? h?p nhóm nh? thì h? l?i ch?a ch?c có ??y ?? kinh nghi?m ?? t? v?n nh?ng gì t?t nh?t cho b?n. ?? ch? ??ng và có ???c m?t s?n ph?m t?t cho c? doanh nghi?p, khi ??t hàng b?n nên l?u ý nh?ng ?i?u sau ?? có ???c s?n ph?m ?ng ý và phù h?p nh?t.

L?ch s? ra ??i và hình thành chi?c áo phông(áo thun).

Chi?c áo phông (thun) mà chúng ta th?y ngày này có ngu?n g?c t? chi?c áo lót c?a quân ??i.

Ban ??u, áo phông ch? có duy nh?t m?t ki?u c? tròn ( T-shirt ). T? khi xu?t hi?n, chi?c áo phông ?ã ???c ?a chu?ng và v??n xa ??n r?t nhi?u n?i, nhi?u l?nh v?c trên th? gi?i.

T? Polo ???c l?y t? môn th? thao polo – m?t môn th? thao ph? bi?n t?i ?n ?? và Anh cu?i th? k? 19.

Áo polo sau ?ó len l?i vào các sân tennis và ???c thi?t k? l?i v?i tay ng?n và khuy cài b?i nhà thi?t k? Lacoste. Ng??i sau này ???c bi?t ??n v?i th??ng hi?u Lacoste hay áo cá s?u (tên g?i ph? bi?n t?i Vi?t Nam hi?n nay).

Nh? v?y ta t?m g?i hai lo?i áo c? b?n là áo phông không c?(áo phông c? tròn ho?c c? tim) Tshirt và áo phông có c?(áo phông c? b? bo d?t, áo cá s?u, áo c? tr?, áo phông c? ??c) Polo shirt.

Phân bi?t áo tshirt và poloshirt

S? khác nhau gi?a áo phông c? tròn( tshirt) và áo phông c? b?(poloshirt).

N?m ? ngay ranh gi?i gi?a áo thun tho?i mái m?c nhà và s? mi trang tr?ng, áo phông có c? chính là s? l?a ch?n hoàn h?o cho trong trang ph?c lao ??ng c?a mùa hè ? n??c ta.

Áo phông luôn hi?n h?u trong t? ?? c?a t?t c? các t?ng l?p, gi?i tính, ngành ngh? trong xã h?i b?i s? ti?n d?ng c?a nó. ? Vi?t Nam và m?t s? n??c trong khu v?c ?ông Á, áo phông ???c s? d?ng nhi?u làm ??ng ph?c. Mùa xuân hè, áo phông ???c s? d?ng h?u h?t trong các ngành ngh?, gi?i tính, l?a tu?i nh?: ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c th? thao, ??ng ph?c s? ki?n, ??ng ph?c gia ?ình, ??ng ph?c b?o h? lao ??ng, ??ng ph?c nhân viên ph?c v? quán ?n, cà phê, giao hàng…

Nó là trang ph?c ??u tiên ???c l?a ch?n cho h?u h?t t?t c? ngành ngh? ?? m?c làm ??ng ph?c.

??ng ph?c áo phông các ngành ngh?

Mùa xuân hè, áo phông ??ng ph?c ???c s? d?ng h?u h?t trong các ngành ngh?, gi?i tính, l?a tu?i nh?: ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c th? thao, ??ng ph?c s? ki?n, ??ng ph?c gia ?ình, ??ng ph?c b?o h? lao ??ng, ??ng ph?c nhân viên ph?c v? quán ?n, cà phê, giao hàng…

Sau ?ây là 7 g?i ý ch?n áo phông ??ng ph?c nam n? ??p theo xu h??ng xuân hè 2019.

??ng ph?c áo phông khá linh ho?t và thú v? nh?ng ??ng vì th? mà d? dãi khi?n ng??i m?c tr? thành thi?u phong cách, hình ?nh doanh nghi?p thi?u s? chuyên nghi?p và kém ?n t??ng. ?? ??ng ph?c công ty luôn ?n t??ng v?i khách hàng, v?i nhân viên c?a công ty, hãy l?u ý m?t s? ?i?u sau b?n nhé!

Th? nh?t: L?a ch?n m?u ??ng ph?c áo phông ??ng ph?c phù h?p cho t?ng ngành ngh?.

Nh? ?ã nói ? trên, cùng là áo phông nh?ng chúng ???c s? d?ng cho r?t nhi?u ngành ngh?. Nó không gi?ng nhau v? ki?u dáng, m?u s?c và ch?t li?u. B?n nên ch?n l?a ki?u dáng ph? thông ?? phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng h?n.

Ví d?: m?t chi?c áo phông không c? s? phù h?p v?i c? gia ?ình ho?c m?t t?p th? khi chúng ta ?i du l?ch bi?n trong k? ngh? hè. M?t chi?c áo polo có may vi?n ph?n quang s? phù h?p và tránh tai n?n lao ??ng v?i công vi?c c?a nh?ng ng??i làm vi?c trong môi tr??ng kho bãi, siêu th?…

Ng??i M? có m?t câu nói khá hay v? phong cách trang ph?c và s? nghi?p “hãy m?c ?? vì công vi?c mà b?n mu?n làm ch? ??ng m?c cho công vi?c mà b?n ?ang có”. Ngo?i hình và cách ph?c s?c hàng ngày s? góp ph?n quan tr?ng trong vi?c t?o ?n t??ng, hi?u qu?(mà b?n mu?n) v?i ??ng nghi?p, khách hàng ho?c m?t s? ki?n xung quanh.

Th?t khó có th? b? qua ?nh h??ng c?a phong cách ?n m?c c?a m?t ai lên chính b?n thân ng??i ?ó, c? v? tinh th?n l?n th? ch?t.

??ng ph?c ?? giúp m?i ng??i b? qua vi?c ?ó vì hi?u qu? công vi?c chung. Tuy nhiên, trang ph?c ch? nên t?o ra s? tho?i mái, t? tin cho ng??i s? d?ng. Trên ph??ng di?n khoa h?c, k?t lu?n nêu trên ch? ???c ch?ng minh trong môi tr??ng h?c thu?t v?i các th? nghi?m có quy mô nh?. Nh?ng r?t nhi?u nghiên c?u ?ã và ?ang ch? ra s? t?n t?i c?a nh?ng thay ??i có th?t v? m?t sinh h?c di?n ra khi chúng ta s? d?ng trang ph?c ?úng m?c ?ích, hoàn c?nh.

áo phông ??ng ph?c s? ki?n

M?u ??ng ph?c áo phông cho công vi?c ti?p th?, qu?ng cáo(PG).

Th? hai: ch?n l?a size áo chu?n xác ?? chi?c áo phông luôn v?a v?n v?i m?i dáng ng??i.

M?i nhà s?n xu?t có m?t thông s? thành ph?m riêng, tuy nhiên khi ??t may ??ng ph?c áo phông b?n nên l?u ý các v?n ?? sau:

Chi?u dài áo.

???ng lai áo không nên dài quá ?i?m th?p nh?t ? phía túi qu?n sau – ngh?a là không cao quá hông và không th?p h?n 10 cm d??i ???ng th?t l?ng. Chi?c áo phông lý t??ng nên ?? dài ?? b?n có th? ?óng vào qu?n mà không b? tu?t ra, và ?? ng?n ?? b?n có th? m?c nó bên ngoài mà không c?n ?óng b?.

Chi?u dài tay áo.

Tay áo nên n?m gi?a b?p tay, và không dài quá 2/3 chi?u dài t? vai ??n khu?u tay.

Nhìn chung, m?c áo phông ??ng ph?c nên v?a v?n c? th? b?n, không quá r?ng nh?ng c?ng không quá ch?t. Chúng ph?i toát lên dáng v? thanh thoát c?a c? th? nh?ng ph?i tho?i mái khi v?n ??ng. Chúng có th? h?i khít vào c? th? ? ph?n ng?c, b?p tay, và xuôi d?n khi xu?ng eo c?a b?n.

C? th? b?n càng ??p, thì chi?c áo phông ??ng ph?c càng có th? m?c ch?t. Nh?ng ??ng vì v?y mà ch?n m?t chi?c áo quá ôm vào c? th? ??n n?i ph?i c?m th?y b?c bí. T?t h?n h?t, chi?c áo c?n ?? r?ng ?? b?n ??a ???c hai ngón tay vào phía bên trong áo.

m?u áo phông ??ng ph?c ch?i gold ??p.

Th? ba: Ch?n l?a ch?t li?u áo phù h?p v?i m?c ?ích, môi tr??ng, ?i?u ki?n kinh t? s? d?ng.

v?i lacoste TC 4 chi?u c?a Mantis

V?i lacoste TC 4 chi?u r?t ???c ?a chu?ng may ??ng ph?c áo phông.

?ây là ?i?u r?t quan tr?ng quy?t ??nh ??n ch?t l??ng c?a chi?c áo phông ??ng ph?c mà m?i ng??i s? d?ng sau này. Hai y?u t? ?? b?n và s? tho?i mái là ?i?u r?t quan tr?ng. M?t chi?c áo phông v?i thành ph?n ch? y?u là cotton s? r?t t?t cho ng??i m?c trong ?i?u ki?n khí h?u nóng ?m ? n??c ta. Nh?ng nh??c ?i?m c?a nó thì l?i quá nhi?u: giá thành cao, nhanh b?c m?u, nh?n và nhão. B?n nên ch?n các lo?i v?i có thành ph?n cotton v?a ph?i(v?i TC, CVC)có cài thêm s?i chun(spandex) s? phù h?p h?n r?t nhi?u.

V?i các ??ng ph?c s? d?ng cho m?c ?ích th? d?c th? thao thì b?n nên ch?n các lo?i v?i có thành ph?n ch? y?u là polyeste: v?i h?t mè, v?i thun l?nh, v?i lacoste poly…Áo phông ???c may t? các lo?i v?i này m?c tho?i mái, d? v? sinh, dáng kh?e kho?n, n?ng ??ng.

Th? t?: K?t h?p m?u s?c, ki?u dáng và xu h??ng th?i trang.

V?i nh?ng s? ki?n h??ng ?ng, phong trào…có nhi?u ng??i tr? tham ra ho?c ?? ti?t ki?m chi phí b?n nên may áo phông không c?(tshirt).

V?i ??ng ph?c m?c th??ng xuyên t?i công ty ho?c nhân viên ti?p th?, truy?n thông b?n nên may áo phông c? b?(poloshirt).

Nên may áo có tà ?? giúp tho?i mái trong quá trình làm vi?c.

Áo phông có tà v?t b?ng

B?n nên ch?n áo phông v?i các màu ??n gi?n, nh? xanh navy, ?en và tr?ng. Nam gi?i s? không bao gi? m?c l?i v? ph?c trang n?u m?c lên ng??i nh?ng chi?c áo phông có màu s?c kinh ?i?n nh? th? này.

Nh?ng m?u ??ng ph?c áo phông có kèm s?c hay pha màu ??i l?p ? vi?n tay hay c? áo c?ng là s? l?a ch?n thú v?, ?em ??n ?n t??ng khá th?i th??ng và tr? trung, m?i m?.

M?u ??ng ph?c h?c sinh c?a Vinshol

Ngoài ra, b?n có th? m? r?ng s? l?a ch?n sang các màu sáng và ??c ?áo. ?ôi khi, b?n c?ng c?n làm ?i?u gì ?ó khác bi?t, nh? m?c vào ng??i chi?c áo có màu h?ng, tím, ?? hay xanh lá ch?ng h?n.

??ng ch?n áo phông có túi, tr? khi chúng th?t s? ??p. M?t mi?ng túi ??p trên ph?n ng?c c?a thân áo phông có th? t?o nên chút h?p d?n th? giác, nh?ng nó hi?m khi ???c s? d?ng và có khuynh h??ng kém sang, khi?n chi?c áo tr? nên thi?u s?c nét. Vì v?y, hãy tránh lo?i có túi, tr? khi chúng r?t m?ng và ???c ?ính kèm nút ?? gi? kín mi?ng túi.

Th? n?m: Ch?n l?a ph??ng pháp in, thêu logo.

Không nên in, thêu logo quá l?n lên áo. Kích th??ng ??p cho logo tr??c ng?c là kho?ng 8cm, sau l?ng là t? 23-28 cm.

C?ng nên tránh m?c áo có logo l? li?u. M?t trong nh?ng l?i th?i trang l?n nh?t mà nhi?u ng??i m?c ph?i chính là vi?c phô tr??ng tên th??ng hi?u. M?c dù hình ?nh c?a logo ???c ?ính trên ng?c áo chính là nh?n di?n th??ng hi?u c?a công ty. B?n hãy c? g?ng ch?n m?u có logo nh? nh?t và ??p nh?t có th?.

V?i logo ? ng?c b?n nên thêu ?? ??t ?? b?n cao và nó s? sang tr?ng h?n. V?i nh?ng slogan ho?c ??a ch? sau l?ng nên s? d?ng ph??ng pháp in ?? tránh làm áo b? co l?i vì ch? thêu.

in, thêu logo lên áo phông

??ng ph?c áo phông s? tr? lên x?u xí n?u logo và sologan ???c in, thêu quá l?n nh? th? này.

Th? sáu: Nhà s?n xu?t và giá thành c?a m?t chi?c áo phông.

Nên ch?n nhà s?n xu?t có uy tín, có chuy?n s?n xu?t hi?n ??i và ??y ?? trang thi?t b?. Hi?n nay trên th? tr??ng có quá nhi?u nhà s?n su?t ??ng ph?c áo phông. H? b? qua r?t nhi?u công ?o?n ?? làm ra m?t chi?c áo ??p và vì l? ?ó giá thành th?p h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng x??ng s?n xu?t ??u t? bài b?n.

Thông th??ng m?t chi?c áo phông c?a Mantis t? khi b?t ??u ??n thành ph?m tr?i qua 26 công ?o?n. Gía thành vì l? ?ó s? cao h?n m?t s? x??ng s?n xu?t t? phát khác nh?ng ch?t l??ng s?n ph?m thì h?n r?t nhi?u. B?n hãy ki?m tra s?n ph?m tr??c khi ??a ra quy?t ??nh r?ng nó có ??t không nhé.

B?n có th? tham kh?o giá thành ??ng ph?c áo phông c?a Mantis t?i ?ây.

Th? b?y: S? d?ng và b?o qu?n.

Khi nói ??n vi?c m?c ??p m?t chi?c áo phông, ?i?u quan tr?ng nh?t, c?ng gi?ng nh? v?i các s?n ph?m may m?c khác, chính là ph?i v?a v?n. D??i ?ây là 2 tiêu chí b?n c?n ?? ki?m tra.

Nên m?c áo phông ??ng ph?c nh? th? nào?
B?n nên gài ít nh?t m?t chi?c nút. Vi?c không gài nút nào s? t?o nên v? ngoài khá c?u th? và nh?ch nhác. Tuy nhiên, gài h?t các nút trên c? áo phông s? t?o nên v? tr?nh tr?ng quá m?c. Vì th?, b?n ch? nên gài t? m?t ??n hai nút khi m?c áo phông.

N?u chi?c áo phông ??ng ph?c có thi?t k? v?i tà sau dài h?n ph?n tà tr??c, hãy b? áo vào qu?n vì áo này ???c thi?t k? h??ng t?i m?c ?ích ?ó.

Nh?ng sai l?m nên tránh.

Th? nh?t là m?c áo lót. M?t chi?c áo lót s? làm t?ng lên s? k?nh càng không c?n thi?t, và t?o ra nh?ng ???ng h?n x?u xí lên trên áo phông. N?u b?n v?n mu?n m?c áo lót khi dùng áo phông, hãy ch?n l?y chi?c nào có ???ng vi?n c? m?ng.

Th? hai là m?c ch?ng hai l?p áo phông. M?t chi?c áo phông ?ã quá ?? ?? t?o nên phong cách. Th? ba, ??ng ??ng c? áo. Xu h??ng này ?ã l?i m?t khá lâu, và l?i khuyên chân thành dành cho b?n là hãy quên nó ?i ngay khi v?a ngh? ??n.

??i v?i nh?ng tr??ng h?p c?n tho?i mái nh?t t?i ?a, b?n hãy k?t h?p áo phông ??ng ph?c v?i qu?n jeans hay qu?n short khaki, sneakers, chi?c ??ng h? ??n gi?n, cùng c?p kính phi công. L?u ý lúc này là b?n ??ng nên b? áo vào trong qu?n.

Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? t?o nên m?t di?n m?o ??ng ??n khi k?t h?p ao phong cùng qu?n tây thay cho jeans thông th??ng.

Hãy b? áo vào qu?n ?? t?o v? ch?n chu, và k?t h?p b? ?ôi cùng th?t l?ng hay giày da l?ch s?. Lúc này, áo phông ?ã có th? thay th? cho chi?c áo s? mi thông th??ng, nh?ng mang ??n c?m giác tho?i mái, d? ch?u h?n r?t nhi?u.

7 g?i ý ch?n áo phông ??ng ph?c nam n? ??p 2019
5 (100%) 1 vote[s]

7 g?i ý ch?n áo phông ??ng ph?c nam n? ??p 2019 vào lúc: Tháng Ba 9th, 2019 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ