Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m 01
Mã sản phẩm: AP0001
Màu sắc: ?en ph?i xanh c?m
Kích cỡ: Nh?n ??t hàng theo size
Chất liệu: V?i mè, lacoste, singer, lacoste poly.
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ??t hàng ?? ???c báo giá.
Thời gian giao hàng: Thông th??ng s? m?t kho?ng 15 ngày cho ??n hàng 200-1000 chi?c tr? lên
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m cho c? nam và n?.

M?u ??ng ph?c áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m m?i nh?t 2017 ???c Mantis thi?t k? theo phong cách th? thao n?ng ??ng. S?n ph?m ???c gi?i tr? r?t ?a chu?ng làm ??ng ph?c cho các s? ki?n ngoài tr?i ho?c các công vi?c t?i nh?ng n?i thi?u ánh sáng.

Áo c?t vai giác l?ng.

?ây là thi?t k? th??ng ???c s? d?ng cho các s?n ph?m dùng trong th? thao. Nó giúp ng??i m?c d? v?n ??ng và ôm sát ph?n ??u x??ng b? vai cho c?m giác v?a v?n và kh?e kho?n.

Hai bên s??n c?t cúp ph?i xanh c?m t?o thành nh?ng ???ng chia c?t làm tôn lên các c? c?a c? th?.

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m 01

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m.

N?p áo ???c b? theo ki?u l?ch.

?ây là cách th?c b? n?p cho các s?n ph?m cao c?p và th?i trang, vi?c b? n?p này không ch? ?ích t?o s? kh?e kho?n c?a chi?c áo nh?ng nó mang l?i cho ng??i dùng c?m giác sang tr?ng.

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m 02

Ch?t li?u c?a s?n ph?m.

V?i ai yêu thích m?c ?? th? thao thì ch?t li?u tr?n, m?m không bám b?i, b?n là s? l?a ch?n hàng ??u. V?i m?u áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m b?n có nhi?u s? l?a ch?n v? v?t li?u nh? v?i lacoste poly, v?i mè, thun l?nh…(b?n có th? tham kh?o các lo?i v?i c?a chúng tôi t?i ?ây)??u r?t phù h?p.

Các ch?t li?u này ?ang ???c chúng tôi s? d?ng cho r?t nhi?u ??n v? vì nh?ng ?u ?i?m c?a chúng nh?: b?n, gi?, ??p…

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m 03

T?i Vi?t Nam, áo phông có c? là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nam gi?i, ???c phát tri?n r?ng rãi t? th? thao, du l?ch, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c v?n phòng, công s?, áo phông ph?c v? qu?ng cáo, quà t?ng c?a các doanh nghi?p. Ng??i Vi?t Nam ??c bi?t r?t ?a chu?ng áo phông polo do form áo r?t h?p v?i vóc dáng ng??i Châu Á.

Khi ??n v?i ??ng ph?c Mantis, b?n s? ???c tr?i nghi?m:

– H? th?ng in ?n hi?n ??i, nhân viên chuyên nghi?p.
– Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
– V?i thun ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
– Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
– Giá thành c?nh tranh t? 60,000 – 140,000 VN?.
– Tu?i th? in ?n, thêu trên 2 n?m.
– Giao hàng Toàn Qu?c t? 15-20 ngày.
– D?ch V? Thi?t K? Mi?n Phí Theo Yêu C?u.

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m
4 (80%) 1 vote[s]

Áo phông c? tr? ?en ph?i xanh c?m vào lúc: Tháng Mười Hai 15th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.