Các lo?i áo phông ??ng ph?c, b?ng giá và ??a ch? may áo phông t?i Hà N?i

Áo phông ??ng ph?c – item HOT m?i khi hè v?.

??ng ph?c là các b? trang ph?c, qu?n áo gi?ng nhau dành cho m?t t?p th?, t? ch?c. Ngày nay, ??ng ph?c tr? nên r?t ph? bi?n trong nhi?u l?nh v?c c?a ??i s?ng nh?: ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c b?o h? lao ??ng, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?nh vi?n, ??ng ph?c nhà hàng khách s?n, … v?i nhi?u ki?u dáng và ch?ng lo?i khác nhau. Trong ?ó, áo phông ??ng ph?c ???c s? d?ng r?ng rãi b?i s? ??n gi?n, ti?n d?ng, ti?t ki?m chi phí s?n xu?t và ??c bi?t là phù h?p v?i khí h?u nóng b?c c?a mùa hè t?i Vi?t Nam.

Các lo?i áo phông ??ng ph?c.

Áo phông ??ng ph?c tuy ??n gi?n nh?ng l?i d? dàng thay ??i ki?u dáng, thi?t k? ho?c thêm các hình in, h?a ti?t ?? t?o nên nh?ng m?u áo phông ??p, phù h?p v?i t?ng m?c ?ích s? d?ng. Có nhi?u cách phân lo?i ??ng ph?c áo phông.

Theo ki?u c? áo: áo phông c? tròn (T-shirt), áo phông c? tim (V-neck shirt), áo phông có c? – c? tr? (Polo shirt), áo phông henley (phiên b?n không c? c?a áo polo-shirt v?i d?i nút ? ph?n c? kéo dài xu?ng vòng ng?c).

Theo ki?u tay áo: áo c?c tay, áo dài tay, áo 3 l?, áo phông raglan (tay áo kéo dài t?i c?).

Theo màu s?c, h?a ti?t: Áo phông tr?ng, áo phông tr?n màu, áo phông k? s?c ngang.

Theo phong cách hình in trên áo: chibi (ng? ngh?nh, d? th??ng), typography (nh?ng câu slogan cá tính, ??c ?áo), 3D galaxy (s?c s?, s?ng ??ng v?i nh?ng hình ?nh galaxy công ngh? in 3d), Western (m?nh m?, kool ng?u v?i hình in là nh?ng nhân v?t mang dáng v? hung d?), …

Theo m?c ?ích s? d?ng: Áo phông ??ng ph?c công s?, áo phông ??ng ph?c h?c sinh, áo phông th? thao, áo phông b?o h?, áo phông quà t?ng, áo l?p, áo nhóm, áo ??ng ph?c gia ?ình, …

Các lo?i áo phông ??ng ph?c

Có nhi?u lo?i áo phông ??ng ph?c v?i ki?u dáng thi?t k? khác nhau.

Áo phông ??ng ph?c l?p

M?i khi mùa hè ??n, phong trào làm áo ??ng ph?c l?p l?i tr? nên sôi n?i h?n bao gi? h?t. Mà nói ??n áo l?p là nói ??n áo phông ??ng ph?c. ?ó d??ng nh? là quy lu?t b?t bi?n, b?i ??n gi?n là áo phông c?c k? phù h?p ??i v?i các b?n h?c sinh. M?t chi?c áo phông tr?n màu k?t h?p cùng nh?ng ý t??ng thi?t k?, hình in, slogan ??m ch?t h?c trò s? t?o ra các m?u áo ??ng ph?c l?p ??p, ??c, l?.

Áo phông ??ng ph?c l?p ph? bi?n nh?t là áo chibi ho?c áo phông 3d galaxy. Các lo?i áo ??ng ph?c này th? hi?n ???c s? tinh ngh?ch, phá cách c?a l?a tu?i h?c trò. Phong cách chibi v?i nh?ng hình ng??i hay con v?t ???c cách ?i?u lên theo ki?u tr? con (??u to – thân nh?) vô cùng kute, ?áng yêu. Áo phông 3d galaxy l?i mang s? sáng t?o, ??c ?áo v?i nh?ng màu s?c s?c s?, giúp l?p b?n n?i b?n b?t trong m?i ho?t ??ng t?i tr??ng hay khi c? l?p cùng nhau ch?p ?nh k? y?u.

Áo phông ??ng ph?c l?p

Áo l?p là lo?i ??ng ph?c áo phông h?c sinh ph? bi?n nh?t.

Áo phông ??ng ph?c công ty

Bên c?nh áo s? mi, áo phông công s? là s? l?a ch?n hàng ??u khi các doanh nghi?p có nhu c?u may ??ng ph?c mùa hè. Áo phông d? m?c, d? ph?i ??, t?o s? tho?i mái cùng phong cách tr? trung, n?ng ??ng cho nhân viên v?n phòng. M?u áo phông ??ng ph?c có c? th??ng ???c s? d?ng làm ??ng ph?c công ty b?i s? thanh l?ch, th?i trang mà nó mang l?i.

Nh?ng thi?t k? áo phông ??ng ph?c công s? yêu c?u s? trang nhã, l?ch s? nh?ng v?n ph?i ??m b?o y?u t? th?m m? và th?i trang. B?i vì các nhân viên v?n phòng h?u h?t là nh?ng tín ?? th?i trang cu?ng nhi?t. M?t m?u áo phông ??ng ph?c ??p và ??c ?áo s? góp ph?n qu?ng bá th??ng hi?u công ty và khi?n nhân viên c?m th?y t? tin, hãnh di?n khi m?c hàng ngày.

Áo phông ??ng ph?c công ty

??ng ph?c áo phông công ty th??ng là polo-shirt ki?u dáng l?ch s?, th?i trang.

Áo phông th? thao

H?u h?t trang ph?c thi ??u các môn th? thao ??u là áo phông ??ng ph?c. Áo bóng ?á, áo c?u lông, áo ch?i gold … s? d?ng các m?u áo phông th? thao ??p thi?t k? theo xu h??ng th?i trang c?a các nhãn hi?u n?i ti?ng th? gi?i nh? nike, adidas.

Yêu c?u hàng ??u c?a lo?i áo này là s? tho?i mái khi v?n ??ng v?i kh? n?ng co giãn 4 chi?u, th?m hút m? hôi t?t. V? thi?t k?, áo phông ??ng ph?c th? thao c?n làm n?i b?t lên phong cách kh?e kho?n, n?ng ??ng và tr? trung c?a các v?n ??ng viên.

Áo phông th? thao

Áo phông th? thao yêu c?u lo?i v?i cotton co giãn 4 chi?u ch?t l??ng t?t.

B?ng giá áo phông ??ng ph?c

Giá c? c?a áo phông ph? thu?c vào nhi?u y?u t? nh?: lo?i v?i may áo phông, ?? ph?c t?p c?a thi?t k?, các chi ti?t trên áo (c? áo, tay áo, n?p khuy áo), s? l??ng v? trí in – thêu, … ??i v?i áo phông ??ng ph?c, các ??n v? may m?c còn tính giá d?a vào s? l??ng áo c?n may và ?? g?p c?a ??n hàng. B?n ??t may càng nhi?u thì s? càng ti?t ki?n ???c chi phí trên m?t áo. Nh?ng ??n hàng yêu c?u may g?p c?ng s? ??n chi phí lên do ph?i t?ng công su?t x??ng may.

??a ch? may áo phông t?i Hà N?i

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng l?n c?a th? tr??ng, có r?t nhi?u công ty may áo phông ??ng ph?c Hà N?i ra ??i. Tuy nhiên, ?? t?o ra ???c nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, ??i h?i nhi?u y?u t? mà không ph?i doanh nghi?p may m?c nào c?ng có. ?ó là kinh nghi?m v? làm ??ng ph?c áo phông, ngu?n nguyên li?u v?i, c? s? v?t ch?t x??ng may và n?ng l?c tài chính. Vì v?y, nh?ng câu h?i nh? “mua ??ng ph?c áo phông ? ?âu” hay “??a ch? may áo phông nào uy tín, ch?t l??ng nh?t” v?n luôn khi?n nhi?u ng??i ph?i b?n kho?n, lo l?ng.

Khi ??n v?i ??ng ph?c Mantis – m?t trong nh?ng th??ng hi?u áo phông ??ng ph?c Hà N?i n?i b?t ???c khách hàng tin t??ng nhi?u n?m qua, có th? th?y ?ây th?c s? là m?t ??a ch? may áo phông x?ng ?áng ?? b?n “ch?n m?t g?i vàng”.

– Vi?c th?c hi?n ??n hàng t?i Mantis ???c xây d?ng trên quy chu?n c?a ng??i Nh?t v?i quy trình 7 b??c luôn khi?n khách hàng c?m th?y thu?n ti?n và hài lòng nh?t.

– Ngu?n nguyên li?u v?i cotton ch?t l??ng cao ???c ??m b?o t?t, an toàn v?i s?c kh?e ng??i dùng.

– ??i ng? nhân viên thi?t k? giàu s?c sáng t?o có nhi?u kinh nghi?m thi?t k? các m?u áo phông ??ng ph?c h?c sinh, áo phông công s? ??p và ??c ?áo.

– Công ngh? in chuy?n nhi?t và thêu vi tính giá r? góp ph?n t?o nên nh?ng b? áo phông ??ng ph?c ??p và ch?t l??ng nh?t. Hình in b?n và s?c nét, ???c Mantis b?o hành trong 2 tháng.

Các lo?i áo phông ??ng ph?c, b?ng giá và ??a ch? may áo phông t?i Hà N?i
4 (80%) 4 vote[s]

Các lo?i áo phông ??ng ph?c, b?ng giá và ??a ch? may áo phông t?i Hà N?i vào lúc: Tháng Bảy 19th, 2018 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ