??ng ph?c áo phông s? ki?n “Hoa Khôi Sinh Viên Vi?t Nam 2017”

??ng ph?c áo phông s? ki?n “Hoa Khôi Sinh Viên Vi?t Nam 2017”.

Mantis t? hào cung c?p ??ng ph?c áo phông s? ki?n cho các b?n sinh viên tham ra ch??ng trình: “Hoa Khôi Sinh Viên Vi?t Nam 2017”.

Cu?c thi Hoa khôi Sinh viên Vi?t Nam 2017 do H?i LHTNVN, H?i SVVN ch? ??o, C?ng Tri th?c Thánh Gióng, Trung tâm H? tr? và Phát tri?n Sinh viên Vi?t Nam, T?p ?oàn IMC – TodayTV và Công ty TNHH ??u t? B?o Ninh ph?i h?p t? ch?c cho các h?c vi?n, ??i h?c và cao ??ng trên c? n??c, v?i s? ??ng hành c?a nhà tài tr? Kim c??ng: nhãn hàng Trà thanh nhi?t Dr. Thanh, T?p ?oàn Tân Hi?p Phát. 

Vòng kh?i ??ng cu?c thi ???c t? ch?c t?i 52 tr??ng ??i h?c trên c? n??c.

3 vòng s? kh?o ???c t? ch?c t?i 6 t?nh, thành ph? g?m: H?i Phòng, Hà N?i, ?à N?ng, ?à L?t, Tp.HCM và C?n Th?; bán k?t ???c t? ch?c t?i Hà N?i, ?à N?ng và Tp.HCM; chung k?t x?p h?ng d? ki?n t? ch?c ngày 17/12 t?i Tp.HCM.

Hoa khôi Sinh viên Vi?t Nam 2017 có t?ng gi?i th??ng 500 tri?u ??ng ti?n m?t và nhi?u quà t?ng giá tr?, trong ?ó danh hi?u Hoa khôi Sinh viên Vi?t Nam s? nh?n gi?i th??ng tr? giá 200 tri?u ??ng.

S? l??ng ??ng ph?c áo phông s? d?ng trong s? ki?n là không nhi?u. Tuy nhiên ??ng ph?c Mantis ?ã c? g?ng ??ng hành cùng ch??ng trình và các b?n vì ?ây là m?t cu?c thi v?i ph??ng châm c?a ch??ng trình là: giúp các b?n tham gia các ho?t ??ng v?i ch? ?? tình nguy?n, kh?i nghi?p h??ng ?ng phong trào “Tôi yêu T? qu?c tôi”; và cu?c v?n ??ng “Sinh viên 5 t?t” do Trung ??ng H?i Sinh viên Vi?t Nam phát ??ng. Bình ch?n: N? SINH VIÊN THÂN THI?N. Các ho?t ??ng này d?a trên nh?ng ý t??ng v? “Cu?c s?ng sinh viên” nh? thân thi?n, c?ng hi?n, duyên dáng… 

M?i các b?n tham kh?o m?t s? hình ?nh c?a các thí sinh m?c ??ng ph?c áo phông Mantis trong cu?c thi.

??ng ph?c áo phông s? ki?n. ??ng ph?c áo phông ??p ??ng ph?c áo phông sinh viên ??ng ph?c r? t?i hà n?i ??ng ph?c áo phông ??p may ??ng ph?c áo phông s? ki?n ??ng ph?c áo phông s? ki?n tr?ng ph?i ?? ??ng ph?c áo phông l?p ??ng ph?c áo phông s? ki?n ??p nh?t

?ánh giá

??ng ph?c áo phông s? ki?n “Hoa Khôi Sinh Viên Vi?t Nam 2017” vào lúc: Tháng Một 25th, 2019 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ