V?i may áo phông: phân bi?t v?i thun 4 chi?u và v?i thun 2 chi?u

V?i may áo phông có nhi?u lo?i v?i ??c ?i?m và giá thành khác nhau.

Trên th? tr??ng hi?n nay, v?i may áo phông r?t ?a d?ng v? ch?ng lo?i, t? v?i thun cao c?p ??n v?i may áo phông ??ng ph?c giá r?. Tùy theo thành ph?n và t? l? pha tr?n s? t?o ra các lo?i v?i thun v?i ?u nh??c ?i?m riêng. Trong ?ó, ?? co giãn là m?t y?u t? quan tr?ng c?n l?u ý khi l?a ch?n ch?t li?u v?i may áo phông.

V?i may áo thun ??p

S? khác nhau gi?a v?i thun 4 chi?u và v?i thun 2 chi?u

V?i thun cotton 4 chi?u và v?i thun cotton 2 chi?u là cách phân lo?i ch?t li?u áo phông theo ?? co giãn. Chúng có nhi?u s? khác nhau v? tính ch?t, m?c ?ích s? d?ng và giá thành.

V?i thun co giãn 4 chi?u

V?i thun 4 chi?u co giãn ???c c? theo chi?u ngang và chi?u d?c. Lo?i v?i này m?m m?i, ít nh?n, ?em l?i c?m giác d? ch?u cho ng??i m?c. Th??ng ???c s? d?ng ?? may áo phông th? thao, qu?n Skinny, qu?n jean, legging, váy ??m n?. Ngoài ra, các lo?i ?? lót, v? chân, kh?n tay, ?? trang trí n?i th?t cao c?p c?ng có th? s? d?ng lo?i v?i thun 4 chi?u.

V?i may áo phông : V?i thun co giãn 4 chi?u

?? có ???c ??c tính co dãn 4 chi?u, trong quá trình d?t, ng??i ta pha thêm s?i Spandex vào (li?u l??ng t? 4% – 8% tùy theo yêu c?u). Giá thành s?i Spandex cao nên giá v?i thun cotton 4 chi?u c?ng cao h?n v?i 2 chi?u.

V?i thun 2 chi?u

Lo?i v?i này ch? co giãn theo chi?u ngang ho?c chi?u d?c (th??ng là chi?u ngang). V?i thun 2 chi?u ??, thô và d? b? xù h?n thun 4 chi?u. Th??ng ???c dùng ?? may các s?n ph?m không c?n ?? co giãn cao nh? áo phông nam, rèm, kh?n, màn, …

V?i may áo phông : V?i thun 2 chi?u

V?i thun 2 chi?u ???c d?t b?ng s?i coton, polyster và nylon (tùy vào t? l? gi?a chúng mà ta có v?i 100% cotton hay 65% cotton). Lo?i v?i may áo phông này có giá thành r? h?n và c?ng d? gia công h?n v?i thun 4 chi?u.

Cách phân bi?t v?i thun 4 chi?u và thun 2 chi?u

Dùng l?c kéo giãn b? m?t v?i. N?u v?i co giãn ???c c? 2 chi?u ngang và d?c là v?i thun 4 chi?u. Ng??c l?i n?u vài ch? giãn ???c 1 chi?u ngang (ho?c chi?u d?c) là v?i thun 2 chi?u.

??a ch? may áo phông ??ng ph?c ch?t l??ng

B?n ?ang mu?n tìm m?t công ty may ??ng ph?c chuyên nghi?p ?? may áo phông ??ng ph?c h?c sinh ho?c áo phông công s?? V?i v? th? d?n ??u trên th? tr??ng may ??ng ph?c cùng h?n 20 n?m kinh nghi?m, Mantis chính là ??a ch? x?ng ?áng ?? b?n “ch?n m?t g?i vàng”. Các s?n ph?m ??ng ph?c áo phông t?i Mantis luôn ???c khách hàng ?ánh giá cao v? ki?u dáng ??p, v?i may b?n màu, co giãn và th?m hút t?t. Chúng tôi ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i may áo phông ch?t l??ng và phù h?p nh?t v?i nhu c?u c?a b?n.

?ánh giá

V?i may áo phông: phân bi?t v?i thun 4 chi?u và v?i thun 2 chi?u vào lúc: Tháng Tư 12th, 2018 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ