??ng Ph?c Qu?n Nam 05

Mã sản phẩm: QN766190
Màu sắc: Qúy khách có th? ??t m?u s?c theo yêu c?u nh?n di?n th??ng hi?u c?a h? th?ng nhà hàng khách s?n c?a mình.
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: V?i chính 35%cotton65%viscon, v?i lót 100%polyeste
Giá bán: Xin vui lòng liên h?
Thời gian giao hàng: Thông th??ng thì chúng tôi s? giao hàng sau 15 ngày k? t? khi khách hàng duy?t m?u và ký h?p ??ng. Tuy nhiên theo yêu c?u, quý khách có th? l?y s?m h?n ch? c?n h? tr? chúng tôi thêm kinh phí s?n xu?t hàng g?p.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Qu?n Nam Nhân Viên V?n Phòng – ??ng Ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c qu?n nam nhân viên v?n phòng ???c gi?i thi?u d??i ?ây ch? là m?u hình ?nh mang tính ch?t tham kh?o. Các b?n n?u có nhu c?u ??t hàng thì hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u hình ?nh, cách ch?n m?u v?ich?n size áo ???c t?t nh?t.

Th??ng hi?u s?n ph?m

M?u ??ng ph?c qu?n nam cho nhân viên v?n phòng 05 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis cho t?p ?oàn FLC. M?u này s? d?ng trong s? ki?n khánh thành Qu?n th? du l?ch ngh? d??ng sinh thái FLC S?m S?n.

Mô t? thi?t k?

M?u ??ng ph?c qu?n nam công s? này có thi?t k? ?ng h?i côn cho phong cách tr? trung. Qu?n v?i hai túi chéo và m?t túi h?u vi?n không có n?p.

N?i s?n xu?t

Không ch? riêng  s?n ph?m ??ng ph?c qu?n nam nhân viên v?n phòng 05, t?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy c?a công ty.

V?t li?u s? d?ng

V?i s? d?ng là v?i chéo có tên th??ng ph?m là l?nh chun. V?i có ki?u d?t vân chéo gi?ng kaki nh?ng thành ph?n s?i nhi?u visco và polyeste cho b? m?t m?n, bóng. Ch?t li?u v?i v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng. Ngoài ra, có nhi?u m?u v?i khác ?? b?n l?a ch?n.

??ng ph?c qu?n nam nhân viên v?n phòng 1

??ng ph?c qu?n nam nhân viên v?n phòng 2

??ng ph?c qu?n nam nhân viên v?n phòng 3

T?i sao b?n nên ch?n s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis?

– Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
– V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
– Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
– Giá thành c?nh tranh t? 260,000 – 840,000 VN?.
– B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
– Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

D?ch V? Thi?t K? Mi?n Phí Theo Yêu C?u

??ng ph?c Mantis chuyên thi?t k? và s?n xu?t ??ng ph?c v?n phòng, ??ng ph?c nhà hàng khách s?n, ??ng ph?c tr??ng h?c, ??ng ph?c y t?, và b?o h? lao ??ng.
N?u b?n ?ang mong mu?n s? h?u m?u ??ng ph?c qu?n nam cho nhân viên v?n phòng, sáng t?o và ý ngh?a thì ??ng ph?c Mantis là s? l?a ch?n phù h?p nh?t vì:

Quan ?i?m khác bi?t: ??ng ph?c qu?n nam công s? là ni?m t? hào c?a t?ng thành viên khi m?c. H?n n?a, y?u t? màu s?c và th?i trang c?ng ???c trú tr?ng. T?t c? s?n ph?m luôn ??m b?o tính th?m m? và ch?t l??ng t?t nh?t.
Sáng T?o: ???ng nét thi?t k? hi?n ??i, ph?i h?p màu s?c hài hòa l?y ý t??ng t? thiên nhiên, t?o nên m?t m?u qu?n không ch? ??p v? bên ngoài mà còn ý ngh?a v? ph?n n?i dung.
D?ch v? chu ?áo và nhi?t tình: T? v?n t?n tình b?t k? khi nào b?n có nhu c?u. Thi?t k? màu s?c, size theo yêu c?u c?a khách hàng.

?ánh giá

??ng Ph?c Qu?n Nam 05 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.