B? vest n? tr? trung

b? vest n? ??p
Mã sản phẩm: VN1501191
Màu sắc: Theo yêu c?u khi ??t may t?i Mantis
Kích cỡ: May theo size, s? ?o
Chất liệu: V?i tuytxy cotton pha len
Thời gian giao hàng: Th??ng kho?ng 15 ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

B? vest n? tr? trung n?m trong b? s?u t?p cho thu ?ông 2019 c?a Mantis.

V?i thi?t k? theo xu h??ng t?i gi?n nên b? vest n? tr? trung phù h?p v?i nh?ng nhu c?u ??ng ph?c công s? cho doanh nghi?p n?ng ??ng và h?i nh?p.

M?t s? hình ?nh s?n ph?m m?u c?a b? vest n? tr? trung VN1501191.

b? ?? vest n? tr? trung ??p

B? ?? vest n? tr? trung không ch? phù h?p v?i nhi?u l?a tu?i. Mang l?i s? t? tin n?i công s?.

b? ?? vest n? tr? trung ?en

Thi?t k? lo?i b? ve c? và khoét sâu m? r?ng ph?n ng?c ?? l? ph?n s? mi trong ?em l?i s? s? kh?e kho?n cho ng??i s? d?ng.

m?u vest n? ?en 2019 ve cách ?i?u

Hình ?nh ch?p phía sau c?a s?n ph?m. Nó ?úng v?i tiêu chí b? ?? vest n? tr? trung mà Mantis thi?t k?.

b? vest n? ??p

B? ?? vest n? tr? trung này có th? k?t h?p v?i s? mi c? ??c, c? t?u ho?c s? mi không c? ??u r?t ??p.

Th?i trang công s? có l? là m?t trong nh?ng m?i b?n tâm l?n nh?t c?a m?i quý cô b?i v?n phòng là n?i h? g?n bó ít nh?t 8 ti?ng/ngày, 5 ngày/tu?n – m?t kho?ng th?i gian kh?ng l? và n?u không m?c ??p thì ch?ng ph?i r?t u?ng phí quãng thì gi? vàng ng?c ?ó hay sao? Tuy nhiên, có l? vì quá b?n r?n ho?c do tính ch?t c?a công vi?c nên ?ôi khi chúng ta t? cho phép mình buông th? cách ?n m?c. Hãy thay ??i ?i?u ?ó b?ng nh?ng thi?t k? sành ?i?u nh?ng ti?n l?i c?a Mantis. 

b? vest n? tr? trung m?u xanh tím than.

Ngoài m?u ?en, các b?n có th? l?a ch?n m?u s?c ?ng ý, phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng khi ??t may t?i Mantis.

N?m trong b? s?u t?p vest n? công s? thu ?ông 2019 còn có r?t nhi?u m?u vest n? tr? trung khác ?? cho các b?n tham kh?o.

 

 

?ánh giá

B? vest n? tr? trung vào lúc: Tháng Một 17th, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.