VEST NAM 8

Mã sản phẩm: AV770102
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: May ?o
Chất liệu: 65%cotton35%polyester
Giá bán: Liên h? ?? ??t hàng.
Thời gian giao hàng: 10 ngày k? t? khi ký h?p ??ng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Vest Nam  R?, ??p – ??ng ph?c Mantis.

– Mantis là công ty may ??ng ph?c vest nam r? và ch?t l??ng uy tín hàng ??u ? Vi?t Nam.

– M?u áo Vest nam 08 này ???c chúng tôi thi?t k? làm ??ng ph?c v?n phòng cho công ty Mobiphone.

– Khách hàng ?ánh giá r?t cao v? ch?t l??ng và m?u mã c?a b? vest nam này.

??ng ph?c Mantis cam k?t ?em ??n cho quý khách s?n ph?m ??ng ph?c vest nam r?, ??p, b?n nh?t trên th? tr??ng.

– Áo vest nam 08 ???c may v?i ch?t li?u v?i cao c?p, th?m hút t?t. ??m b?o cho b?n luôn tho?i mái nh?t trong m?i ho?t ??ng.

– Ph?n c?u vai v?a v?n ôm l?y thân hình chu?n body.

– Ki?u dáng, màu s?c ?a d?ng. R?t ???c ?a chu?ng b?i v? nam tính và l?ch lãm c?a nó. H?n n?a, ?ây là m?u ??ng ph?c vest nam r? mà ??p so v?i các s?n ph?m áo vest cùng lo?i.

– Các công ?o?n t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, phân ph?i áo vest nam c?a ??ng ph?c Mantis ??u h?t s?c chuyên nghi?p. B?i v?y, s?n ph?m luôn ??t ch?t l??ng và giá c? c?nh tranh nh?t.

M?c ?ích s? d?ng:

– Vest nam 08 là m?t m?u ??ng ph?c vest nam r?, ??p, b?n, có th? dùng làm ??ng ph?c công s?, tham gia s? ki?n, ti?p ??i tác, ho?c trang ph?c chú r?…

– M?c k?t h?p v?i qu?n âu nam, áo s? mi ho?c áo phông ??u r?t ??p.

??ng ph?c vest nam r? 1 - ??ng ph?c Mantis

Vest nam ???c thi?t k? tinh t? trong t?ng ???ng nét, chi ti?t, ??m b?o tính th?m m? cao.

Có th? b?n quan tâm:
?ánh giá

VEST NAM 8 vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.