Chân váy ch?a A ?en cho nàng công s?

b?n v?n quy?n r? dù s? d?ng chân váy ch? a ? ki?u nào ?i ch?ng n?a
Mã sản phẩm: MZ02
Màu sắc: Tùy ch?n
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: Thô chun-Kaki chun- XL-Umi
Giá bán: Tùy theo s? l??ng ??n hàng
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Chân váy ch? A ?en cho nàng công s? thêm quy?n r?.

V?i công vi?c ngày m?t áp l?c, vi?c cho phép mình ?n di?n nh?ng v?n hoàn thành t?t là m?t ?i?u không h? ??n gi?n. B?n hãy th? k?t h?p phong cách t?i gi?n gi?a chân váy ch? a ?en và tshirt cho nh?ng ngày c?ng ph?ng ?ó xem sao.

V?i kinh nghi?m 11 n?m t? v?n ??t may ??ng ph?c, chúng tôi luôn hi?u ???c nh?ng m?u thu?n gi?a hi?u qu? công vi?c và th?i trang. Chúng th??ng ??i l?p nhau. V?i s? phát tri?n không ng?ng c?a kinh t? và xã h?i Vi?t Nam hi?n nay. Các doanh nghi?p nên t?o ra môi tr??ng lao ??ng t?t nh?t có th? cho ng??i lao ??ng. Nhu c?u c?a con ng??i v? ?n m?c là không th? thi?u. Nh?t là ph? n?, h? mu?n ???c tôn tr?ng, ???c ?n ngon, m?c ??p và th?i gian lao ??ng thì ngày m?t nhi?u. V?y, hãy cho h? bi?n n?i làm vi?c thành sàn di?n th?i trang. Cho h? lo?i b? nh?ng b? ??ng ph?c v?i ch?ng ch?t logo, m?u c? s?c áo. Hãy cho h? m?t ch? ?? ?? h? t? gi?i quy?t ví d? nh? ?en và tr?ng d??i ?ây.

V?i Mantis, ??ng ph?c là trang ph?c do v?y v?y ??ng ph?c c?n có tính th?i trang. M?u chân váy ch? a ?en k?t h?p v?i tshirt là m?t ví d?.

Chân váy ch? a cho nàng công s? cá tính

V?t li?u chúng tôi s? d?ng may qu?n, zuýp công s? n? th??ng có thành ph?n cotton pha len, spandex và s?i visco v?i t? l? v?a ph?i.

Các v?t li?u này th?m hút t?t, b?n v?i c? h?c và cho c?m giác m?m m?i khi s? d?ng. Gía thành c?a chúng c?ng ? m?c trung bình nên d? dàng s? d?ng.

b?n v?n quy?n r? dù s? d?ng chân váy ch? a ? ki?u nào ?i ch?ng n?a

s? k?t h?p ??n gi?n c?a chân váy ch? a v?i áo tshirt

chân váy ch? a ?en k?t h?p v?i s? mi tr?ng

Mantis ch? s?n xu?t theo ??n ??t hàng và không bán s?n s?n ph?m ??ng ph?c v?n phòng.

M?i nhu c?u v? ??t s?n xu?t ??ng ph?c chân váy quý khách hàng hãy ch? ??ng liên h? v?i Mantis. Chúng tôi s? có ng??i h? tr? t? v?n ??t hàng cho quý khách.

Ho?c quý v? có th? tìm hi?u thêm v? Mantis t?i ?ây.

?ánh giá

Chân váy ch?a A ?en cho nàng công s? vào lúc: Tháng Mười Hai 20th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.