VEST NAM 19

Mã sản phẩm: AV791029
Màu sắc: K? karo
Kích cỡ: May theo s? ?o, theo size.
Chất liệu: 35% cotton 65% polyeste
Giá bán: Liên h? ?? ??t hàng.
Thời gian giao hàng: 10 ngày k? t? khi ti?p nh?n ??n hàng
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Vest Nam 19 – M?u ??ng ph?c Vest nam công s? c?a Mantis – Công ty ??ng ph?c uy tín nh?t t?i Vi?t Nam.

M?u ??ng ph?c vest nam 19 d??i ?ây ch? là m?u hình ?nh mang tính ch?t tham kh?o. Quý khách có nhu c?u may ??ng ph?c vest nam công s? hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u hình ?nh, cách ch?n m?u v?i và ch?n size áo ???c t?t nh?t.

Th??ng hi?u th?i trang MANTIS

M?u ??ng ph?c vest nam công s? 19 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis cho t?p ?oàn FLC. M?u này s? d?ng trong s? ki?n k? niêm ngày thành l?p công ty.

Mô t? ý t??ng thi?t k? ??ng ph?c vest nam công s? c?a Mantis

– M?u ??ng ph?c vest nam 19 này có  phong cách thi?t k? ??n gi?n nh?ng v?n làm tôn lên v? nam tính, m?nh m? c?a phái m?nh.

– Ph?n c?u vai v?a v?n, ôm l?y thân hình chu?n body.

– Ph?n ?uôi áo sau l?ng ???c c?t x? tà v?i nh?ng ???ng may t? m?, tinh t?. Mang ??n nét l?ch s?, “men l?” cho ??ng mày râu.

– Nh?ng h?a ti?t k? caro v?i gam màu sáng nh? nhàng, t?o v? sang tr?ng cho ng??i m?c.

??ng ph?c vest nam công s? 2

??ng ph?c Vest nam công s? ??p, r? – ??ng ph?c Mantis

S?n xu?t t?i x??ng may Mantis

Không ch? riêng  s?n ph?m ??ng ph?c vest nam công s? 19, t?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy Mantis.

Áo vest ???c may m?t cách t? m? v?i lo?i v?i t?t và ch?t l??ng.

M?u ??ng ph?c vest nam công s? này ???c làm t? ch?t li?u v?i thô cao c?p. V?t t? Mantis ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i có tính ch?t lý, hóa phù h?p v?i th?i ti?t và m?c ?ích s? d?ng t?i Vi?t Nam.

Ngoài ra, qua quá trình nghiên c?u và th? nghi?m nh?ng v?t li?u trên th? tr??ng hi?n nay. Mantis th?y các lo?i v?i chéo có tên th??ng ph?m nh?: l?nh chun, l?nh x??c, v?i tuýt si-apolo, v?i cashmere r?t phù h?p. V?i có ki?u d?t vân chéo gi?ng kaki nh?ng thành ph?n s?i nhi?u visco và polyeste cho b? m?t m?n, bóng. Ch?t li?u v?i v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.

M?c ?ích s? d?ng

T?i Vi?t Nam, vest nam là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n hàng ??u c?a nam gi?i. ???c s? d?ng làm ??ng ph?c v?n phòng (công s?), th?i trang d?o ph?, d? s? ki?n ho?c trang ph?c chú r?,… Nh?ng s?n ph?m qu?n áo ??ng ph?c c?a Mantis luôn mang ??n cho b?n s? chuyên nghi?p, l?ch s? và tr? trung. B?n s? th?c s? tho?i mái, t? tin khi mang trên mình s?n ph?m ??ng ph?c vest nam công s? c?a Mantis ?? làm vi?c th?i gian dài trong v?n phòng, g?p g? ??i tác, cùng ??ng nghi?p ?i ?n tr?a, gi?i trí trong gi? ngh?,….

– M?c áo kèm v?i qu?n kaki, áo s? mi, ho?c m?t chi?c áo thun và qu?n jeans,…

– Khi b?n m?c áo vest, b?n c?n ?? ý là cái áo vest ph?i che ???c c?p qu?n c?a b?n. Theo truy?n th?ng thì qu?n âu c?p r?t cao, ??n t?n r?n nên vi?c này không thành v?n ??. Ngày nay thì qu?n âu không ???c may c?p cao nh? v?y, mà áo vest thì l?i không dài ra. Chính vì th? hãy ch?n cho mình chi?c qu?n và áo vest ??m b?o ???c ?i?u này.

T?i sao b?n nên ch?n s?n ph?m vest nam c?a ??ng ph?c Mantis?

?S?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng và phong phú. ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c y t?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?o h?, ??ng ph?c spa,  ??ng ph?c nhà hàng khách s?n… Nên b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n phù h?p.

?Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng. Có nhi?u ki?u vest nam cho b?n l?a ch?n.
? V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
? Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Giá thành c?nh tranh nh?t th? tr??ng.
? B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

D?ch V? Thi?t K? Mi?n Phí Theo Yêu C?u

??ng ph?c Mantis chuyên thi?t k? và s?n xu?t ??ng ph?c vest nam công s?, ??ng ph?c v?n phòng, ??ng ph?c nhà hàng khách s?n, ??ng ph?c tr??ng h?c, ??ng ph?c y t?, và b?o h? lao ??ng.
N?u b?n ?ang mong mu?n s? h?u m?u ??ng ph?c công ty, sáng t?o và ý ngh?a. ??ng ph?c Mantis là s? l?a ch?n phù h?p nh?t vì:

Quan ?i?m khác bi?t: ??ng ph?c vest nam không ch? là trang ph?c công s? mà còn là ni?m t? hào c?a t?ng thành viên khi m?c. H?n n?a, y?u t? màu s?c và th?i trang c?ng ???c chú tr?ng.
Sáng T?o: ???ng nét thi?t k? hi?n ??i, ph?i h?p màu s?c hài hòa l?y ý t??ng t? thiên nhiên, t?o nên m?t m?u ??ng ph?c không ch? ??p v? bên ngoài mà còn ý ngh?a v? ph?n n?i dung.
D?ch v? chu ?áo và nhi?t tình: T? v?n t?n tình b?t k? khi nào b?n có nhu c?u.

Quy trình làm vi?c

1. B?n vui lòng liên h? S?T: 0968 995 879 – 0904 818 998 (Viber,Zalo). 
2. Nh?n viên ti?p nh?n thông tin s? ti?n hành t? v?n và báo giá
3. Lên ý t??ng, thi?t k? và Demo m?u áo
4. S?n xu?t
5. Ki?m tra hàng hóa
6. Giao hàng

?ánh giá

VEST NAM 19 vào lúc: Tháng Tư 11th, 2023 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.