VEST NAM 14

Mã sản phẩm: AV891029
Màu sắc: K? karo chìm nh?
Kích cỡ: May ?o
Chất liệu: Len pha cotton
Giá bán: Liên h? ?? ??t hàng.
Thời gian giao hàng: 10 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Mantis – Chuyên May ??ng Ph?c Vest Nam t?i Hà N?i.

M?u ??ng ph?c áo vest nam 14 d??i ?ây ch? là m?u hình ?nh mang tính ch?t tham kh?o. Quý khách có nhu c?u may ??ng ph?c vest nam t?i Hà N?i hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và thi?t k? mi?n phí.

Th??ng hi?u th?i trang MANTIS

M?u ??ng ph?c áo vest nam 14 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis cho T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN). M?u này s? d?ng trong s? ki?n k? ni?m 10 n?m ngày thành l?p công ty.

Mô t? ý t??ng thi?t k? ??ng ph?c áo vest nam c?a Mantis

– M?u ??ng ph?c vest nam này ???c may v?i phong cách ??n gi?n nh?ng v?n làm tôn lên v? nam tính, m?nh m? c?a phái m?nh. Có nhi?u ki?u dáng và size áo cho b?n l?a ch?n.

– Ph?n c?u vai v?a v?n, ôm l?y thân hình chu?n body.

– Ph?n ?uôi áo sau l?ng ???c c?t x? tà v?i nh?ng ???ng may t? m?, tinh t?. Mang ??n nét l?ch s?, “men l?” cho ??ng mày râu.

– C? áo ch? V k?t h?p v?i cà v?t t?o v? thanh l?ch, g?n gàng cho ng??i m?c.

– H?a ti?t caro chìm, nh? t?o nên s? m?m m?i và quy?n r?.

– Màu s?c sang tr?ng, phù h?p v?i m?i ??i t??ng.

??ng ph?c vest nam t?i hà n?i 1

Áo vest ???c may m?t cách t? m? v?i lo?i v?i t?t và ch?t l??ng.

M?u ??ng ph?c áo vest nam 14 này ???c làm t? ch?t li?u v?i len lông c?u cao c?p, có ?? co giãn, th?m hút t?t. Giúp cho s? v?n ??ng ???c tho?i mái. V?t t? Mantis ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i có tính ch?t lý, hóa phù h?p v?i th?i ti?t và m?c ?ích s? d?ng t?i Vi?t Nam. May ??ng ph?c vest nam t?i Hà N?i, quý khách có th? hoàn toàn yên tâm v? ch?t l??ng s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis.

M?c ?ích s? d?ng

T?i Vi?t Nam, áo vest nam là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n hàng ??u c?a nam gi?i. ???c s? d?ng làm ??ng ph?c v?n phòng (công s?), th?i trang d?o ph?, ho?c trang ph?c chú r?,… Nh?ng s?n ph?m qu?n áo ??ng ph?c c?a Mantis luôn mang ??n cho b?n s? chuyên nghi?p, l?ch s? và tr? trung. B?n s? th?c s? tho?i mái, t? tin khi mang trên mình s?n ph?m ??ng ph?c vest nam c?a Mantis ?? làm vi?c th?i gian dài trong v?n phòng, g?p g? ??i tác, cùng ??ng nghi?p ?i ?n tr?a, gi?i trí trong gi? ngh?,…

– B? suit này r?t h?p ?? m?c ?i công tác, d? h?i nghi ho?c các s? ki?n l?n.

– M?c áo kèm v?i qu?n âu, áo s? mi, ho?c m?t chi?c áo thun và qu?n jeans,…

 

T?i sao b?n nên may ??ng ph?c vest nam t?i ??ng ph?c Mantis?

?S?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng và phong phú. ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c y t?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?o h?, ??ng ph?c spa,  ??ng ph?c nhà hàng khách s?n… Nên b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n phù h?p.

?Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
? V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
? Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Giá thành c?nh tranh nh?t th? tr??ng. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? có giá t?t nh?t.
? B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

?ánh giá

VEST NAM 14 vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.