V?i tuy?t m?a

V?i tuy?t m?a là gì? ??c ?i?m, tính ch?t và ?ng d?ng c?a v?i tuy?t m?a?

V?i tuy?t m?a là gì?

Trên th? gi?i, ?ây là m?t lo?i v?i có tên ti?ng Ý là Ponte Roma, còn g?i là Ponte di Roma hay Punto di Roma là m?t lo?i v?i ?an ?ôi ???c phát tri?n l?n ??u tiên ? Ý. Tên ‘Ponte Roma’ ???c d?ch là C?u La Mã – vì c?u trúc c?a các vòng gi?ng v?i các cây c?u La Mã c? ?i?n. B?n có th? th?y trong hình ?nh mô t? ki?u d?t kim ?an ?ôi d??i ?ây.

Hình ?nh c?u trúc v?i d?t kim ??n và d?t kim ?ôi(hai m?t).

Hình ?nh c?u trúc v?i d?t kim ??n và d?t kim ?ôi(hai m?t).

?ây là lo?i v?i d?t kim theo ki?u interlock v?i chi s? s?i l?n. V?i ki?u d?t ??c bi?t này nên nó có hai m?t gi?ng nhau, ít nhàu, không qu?n. V?i có k?t c?u ch?t ch?, ?? d?y trung bình. ?? b? kéo d?c c?a v?i l?n h?n ?? b? kéo ngang. N?u nhìn ngang kh? v?i ta s? th?y nh?ng ???ng gân nh? n?i lên.

Ki?u d?t interlock

Ki?u d?t interlock cho hai m?t v?i gi?ng nhau.

? Vi?t Nam, v?i này ???c g?i là: tuy?n m?a. Cái tên “tuy?t m?a” có ph?i là do m?t v?i gi?ng nh? nh?ng bông tuy?t trên m?t ??t sau tr?n m?a tuy?t hay là ý ngh?a gì khác? Nh?ng cái tên v?i tuy?t m?a r?t hay ph?i không các b?n? “V?i tuy?t m?a” là cái tên th?c s? ??p và d? nh?.

V?i tuy?t m?a có nh?ng thành ph?n s?i gì?

Thành ph?n s?i ch? y?u c?a v?i tuy?t m?a là pha gi?a: rayon, polyeste, nylon và spandex. V?i thành ph?n spandex có th? lên ??n 15% nên nó có tính ?àn h?i r?t t?t. Ngoài ra ng??i ta còn s? d?ng s?i len ?? d?t cho v?i tuy?t m?a cao c?p.

?ng d?ng c?a v?i tuy?t m?a.

N?u b?n mu?n m?t v?t li?u m?c tho?i mái nh? các lo?i v?i thun nh?ng l?i ?? d?y, ch?c ?? may ???c nh?ng trang ph?c công s? thì v?i tuy?t m?a là s? l?a ch?n tuy?t v?i.

-V?i thành ph?n rayon nên v?i có tình ch?t th?m hút nh? c?a s?i cotton.

-Ki?u d?t interlock và c? s?i chun spandex nên nó có ??y ?? ??c tính c?a v?i d?t kim và c?ng v?i ki?u d?t này c?ng v?i chi s? s?i l?n nên v?i có ??c ?i?m b?n, ch?c c?a v?i d?t thoi.

V?i nh?ng ?u nh??c ?i?m trên thì vai phù h?p may ??m, váy, vest công s? và các ki?u áo s? ki?n, ??ng ph?c t?p v?, spa… ??c bi?t m?c không nh?n và m?c vào c?c kì thoáng mát, tho?i mái. Không b? s?n m?c hay xù lông sau m?t th?i gian dài s? d?ng. V?i tuy?t m?a cho ch? em ph? n? trong ?i?u ki?n khí h?u nhi?t ??i gió mùa c?a n??c ta.

Chân váy xòe ???c may t? v?i tuy?t m?a.

Chân váy xòe ???c may t? v?i tuy?t m?a.

May áo vest n? b?ng v?i tuy?t m?a.

May áo vest n? b?ng v?i tuy?t m?a.

B?ng m?u v?i Tuy?t m?a.

Tùy m?i nhà s?n xu?t cho ra nh?ng m?u s?c khác nhau c?a s?n ph?m. V?i thành ph?n s?i và ki?u d?t interlock nên v?i có gam m?u tr?m, ph?n x? ánh sáng kém. 

M?u s?c v?i tuy?t m?a tr?m.

M?u s?c v?i tuy?t m?a tr?m.

B?ng m?u v?i tuy?t m?a.

B?ng m?u v?i tuy?t m?a.

B?ng m?u v?i tuy?t m?a 2.

B?ng m?u v?i tuy?t m?a 2.

V?i tuy?t m?a bao nhiêu ti?n m?t mét?

V?i tuy?t m?a có giá thành khá r?, dao ??ng t? 55-60k/m. Lên ch? ??ng Xuân ho?c sang Ninh Hi?p ?? mua, s? l??ng r?t nhi?u. 

Các ch?n mua v?i tuy?t m?a:

Kh? v?i là 160cm, tr?ng l??ng trung bình vào kho?ng 2,2m/1kg và có hai m?t v?i ??u gi?ng nhau. N?u nhìn bên ngoài thì v?i ph?ng, không nh?u, không qu?n mép(khác bi?t l?n so v?i các lo?i v?i d?t kim). V?i cho c?m giác x?p, ?àn h?i nh?ng k?t c?u l?i t??ng ??i ch?c. C?m m?nh v?i kéo c?ng ra r?i th? tay thì v?i nhanh chóng tr? l?i tr?ng thái ban ??u.

Khi ??t ta th?y v?i cháy ch?m, cho x?p và bóp s? v?n m?t ph?n do có pha rayon.

H??ng d?n s? d?ng.

Vì là v?i hai m?t ph?i nên l??ng d? thu?c nhu?m trong v?i r?t nhi?u. B?n nên gi?t tr??c khi may ?? ??m b?o s? ?n ??nh c?a v?i c?ng nh? lo?i b? b?t l??ng d? thu?c nhu?m.

Khi may nên dùng kim nh? c? 9 ho?c 11 ?? h?n ch? th?ng v?i. Không nên kéo c?ng trong quá trình may vì v?i có tính ?àn h?i cao.

H?n ch? s? d?ng v?i vào nh?ng v? trí mà ch?u tác d?ng c?a l?c mài mòn l?n.

Trên ?ây là nh?ng kinh nghi?m chúng tôi ch?t chiu ???c trong quá trình s? d?ng v?i này. Nó ch?a ph?i là nh?ng ?ánh giá chu?n xác nh?t v? lo?i v?i này. ?? có ???c thông tin chu?n xác nh?t các b?n nên yêu c?u nhà s?n xu?t cung c?p.

Chúc các b?n tìm ???c nhà cung c?p v?i tuy?t m?a t?t và ?n ??nh, và chúc các b?n t?o ???c nhi?u ch?ng lo?i s?n ph?m t? v?t li?u này.

?ánh giá

V?i tuy?t m?a vào lúc: Tháng Tám 14th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ