L?a ch?n nguyên ph? li?u may ??ng ph?c áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u

L?a ch?n v?i may áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u – ??ng ph?c Mantis.

Áo khoác gió là gì?

Áo khoác gió là m?t chi?c áo khoác m?ng h?n, nh? h?n và ít th?m n??c, làm t? PVC (v?i dù) ho?c nylon. Không gi?ng nh? các lo?i áo khoác khác là gi? ?m c? th? khi tr?i rét, lo?i v?i may áo này cho ng??i m?c tho?i mái và mát h?n, tránh gió và có th? m?c khi tr?i nóng. Nó ???c s?n xu?t vào n?m 1965 b?i Leon-Claude Duhamel.

?u ?i?m khi ch?n may ??ng ph?c áo khoác gió?

Vì áo khoác gió nh?, gi? ?m t?t khi ?i ra ngoài và có giá thành gi? nên th??ng xuyên ???c các doanh nghi?p ??t may làm ??ng ph?c cho công ty vào mùa ?ông.

Các ki?u dáng áo khoác gió ph? bi?n hi?n nay.

Áo khoác gió m?t l?p; áo khoác gió hai l?p; áo khoác gió có m? chùm ??u; áo khoác gió th??ng có dây kéo ?? ôm sát c? th? khi?n gió bên ngoài không lu?n vào ???c giúp gi? ?m c? th? h?n. Ngoài ra áo khoác gió có th? ???c thi?t k? xuông ho?c có bo chun ? ph?n c? tay ho?c g?u áo(?ai áo)…

Hình ?nh chi ti?t c?m s?n ph?m ??ng ph?c áo khoác gió t?i Mantis.

Hình ?nh ??ng ph?c áo khoác gió Mantis.1

Hình ?nh ??ng ph?c áo khoác gió Mantis.

Các c?m chi ti?t ??ng ph?c áo khoác gió-??ng ph?c áo khoác gió mantis

Cách l?a ch?n v?i may áo khoác gió ??p.

V?i gió (v?i dù) ch? y?u các nguyên ph? li?u s?n xu?t áo khoác làm t? s?i t?ng h?p. V?i ?u ?i?m d? s?n xu?t, nh? và giá r? nên polyeste(PES) và  Polyamide (PA) – Nylon ???c s? d?ng làm v?i may áo khoác gió.

V?i micro polyester.

V?i có ??c tính nh?, ít t?o ti?ng “xo?t xo?t” khi c? ??ng, c? xát. Có tác d?ng ch?n gió và ch?ng th?m r?t t?t. ?u ?i?m chính c?a v?i micro polyester ?ó là thoáng mát, phù h?p s? d?ng trong th?i ti?t n?ng nóng. Nh?ng n?m g?n ?ây các hãng th?i trang s? d?ng r?t nhi?u lo?i v?i này ?? s?n xu?t áo gió. Ng??i ta th??ng k?t h?p v?i này v?i v?i l??i ?? lót bên trong áo.

v?i gió siêu nh? (micro polyeste) phù h?p ?? may áo khoác gió

v?i gió siêu nh?(micro polyeste).

Hình ?nh áo khoác gió- ??ng ph?c mantis

Nh?n bi?t v?i này r?t d? vì b? m?t c?a nó bóng, m?m h?n c? l?a. Khi ta vò v?i không b? nh?u và có kh? n?ng ch?ng th?m n??c ? m?c nh?. ?? t?ng kh? n?ng ch?ng th?m h? th??ng cán thêm m?t l?p màng pv ? bên trong áo.

Giá thành c?a v?i gió siêu nh? micro polyeste này dao ??ng kho?ng 20-27k/m và th??ng không có b?n l? ngoài th? tr??ng. H? th??ng s?n xu?t theo ??n ??t hàng v?i s? l??ng l?n. N?u mu?n mua l? các b?n có th? qua ??m ch?u tìm và l?a ch?n.

V?i tricot( v?i gió cào).

V?i tricot có ??c tính h?i n?ng h?n so v?i micro polyester, có ?? bóng cao và r?t m?m m?i. B?i khá dày nên v?i tricot có kh? n?ng gi? ?m, b?n c? h?c r?t t?t, phù h?p ?? m?c vào mùa ?ông hay nh?ng n?i có th?i ti?t l?nh nên th??ng dùng may qu?n áo khoác th? d?c th? thao. T??ng t? nh? v?i micro polyester, tricot c?ng kháng n??c và ch?n gió siêu t?t.

Hình ?nh v?i triot may áo khoác gó

V?i áo gió ??ng ph?c polyester.

Trong ba lo?i v?i, polyester ???c ?ánh giá là lo?i v?i có tính n?ng ??ng và linh ho?t nh?t. V?i có tr?ng l??ng v?a ph?i, n?ng h?n micro polyester, nh?ng l?i nh? h?n tricot. V?i phù h?p ?? m?c ? m?i ?i?u ki?n th?i ti?t khác nhau. V?i polyester có ch?t l??ng t?t, giá thành l?i th?p nên th??ng ???c s? d?ng ?? làm áo gió ??ng ph?c giá r?.

còn n?a…

 

 

L?a ch?n nguyên ph? li?u may ??ng ph?c áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u
1 (20%) 1 vote[s]

L?a ch?n nguyên ph? li?u may ??ng ph?c áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u vào lúc: Tháng Mười Một 3rd, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ