V?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l?

V?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l?.

Hà N?i ?ang là cu?i thu nh?ng ti?t tr?i ?ã tr?i qua nhi?u ??t không khí l?nh. Nhu c?u v? áo khoác mùa ?ông ?ang l?n d?n, các c?a hàng ?ã tr?ng b?y ??y ?? nh?ng m?u áo khoác gió th?i trang nh?t c?a thu ?ông n?m 2017. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n ??t may riêng áo khoác gió ho?c t? may cho mình nh?ng chi?c áo theo thi?t k? riêng thì chúng tôi xin mách m?t s? thông tin v? v?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l? t?i Hà N?i.

V?i may áo khoác gió hi?n nay ph? bi?n g?m các lo?i d??i ?ây.

V?i may áo khoác gió (v?i dù) hi?n nay ph? bi?n làm t? v?t li?u polyeste (PES), nylon-polyamide(PA) v?i kích th??c x? khác nhau cho ra các lo?i v?i khác nhau.

V?i kích th??c nh? cho ta v?i micropolyeste. ?ây là v?i có b? m?t r?t m?n, không nh?n, ít th?m n??c. V?i này th??ng may các lo?i áo gió du l?ch, áo phao, áo tr?n bông( l?p bông bên trong là s?i t?ng h?p, ho?c lông t? nhiên). Khi may ph?i chú ý dùng c? kim nh?(kim 9) ?? tránh t?o l? kim quá l?n, ?nh h??ng ??n k?t c?u ???ng may c?a s?n ph?m.

V?i may áo khoác gió d?t t? s?i micropolyeste Áo phao lông v? may b?ng v?i micropolyeste

V?i polyeste cho ta lo?i v?i gió d?y h?n. ?ây là lo?i v?i ph? bi?n may ??ng ph?c hi?n nay vì giá thành r?, ngu?n cung l?n và d? dàng s?n xu?t.

V?i gió polyeste may ??ng ph?c áo khoác gió h?c sinh V?i gió polyeste

V?i tricot – lo?i v?i có l?p bên trong ???c cào thành m?t tuy?t. V?i ki?u d?t gi?ng v?i n? nh?ng m?t v?i m?n h?n và m?ng h?n. V?i này th??ng dùng ?? may qu?n áo khoác th? d?c cho mùa ?ông. Hi?n nay lo?i v?i này ít ???c s? d?ng.

V?i tricot may áo khoác gió ??ng ph?c h?c sinh

V?i gió giá bao nhiêu ti?n m?t mét? ??a ch? bán buôn và l? v?i gió ? ?âu?

– Theo nh? ba lo?i trên thì giá v?i micropolyeste là ??t nh?t. Nó th??ng dao ??ng kho?ng 26.000/m.

– V?i v?i polyeste thì giá r? h?n kho?ng t? 14- 21.000/m, ph? thu?c vào ki?u d?t và ?? hoàn thi?n v?i.

– V?i tricot th??ng dao ??ng kho?ng 17-23.000/m.

N?u các b?n mua v?i gió may áo khoác v?i s? l??ng l?n thì lên ??u ???ng Thành, qua ch? Hàng Da m?t chút bên tay trái. Ngoài ra c?ng có th? lên ngã t? giao gi?a C?a ?ông và Phùng H?ng h?i mua v?i s? l??ng t? 30m tr? lên là h? s? bán.

N?u các b?n mua l? thì lên t?ng 2 ch? B?c Qua (c?nh ch? ??ng Xuân) h?i. ? ?ây có c? v?i gió polyeste, tricot, l??i, lót, … nh?ng không có micropolyes vì lo?i v?i này th??ng ??t nhà máy làm theo ??n.

N?u b?n ch? mu?n tìm hi?u ?? ??t may ??ng ph?c áo khoác gió thì hãy liên h? v?i chúng tôi ho?c ??n s? 11, ngõ 1295/11 Gi?i Phóng, Th?nh Li?t, Hoàng Mai, Hà N?i. Nhân viên t? v?n c?a ??ng ph?c Mantis s? t? v?n v? ki?u dáng, ch?t li?u v?i gió và giá thành phù h?p v?i nhu c?u c?a công ty ho?c t? ch?c c?a b?n.

C?m ?n các b?n ?ã ??c và tham kh?o bài vi?t c?a phòng v?t t? Mantis.

?ánh giá

V?i may áo khoác gió, giá c? và ??a ch? bán l? vào lúc: Tháng Mười Một 14th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
 • Các lo?i m?u v?i

  Các lo?i m?u v?i

  6 năm trước

  V?i hàng tr?m ngàn các lo?i m?u v?i, b?n ph?i ch?n v?i ?? may ??ng ph?c cho công ty? Thông tin thì ít, th?i gian ra ch? l?i không có ...

 • Cách gi?t, b?o qu?n áo khoác nhanh và hi?u qu?

  Cách gi?t, b?o qu?n áo khoác nhanh và hi?u qu?

  7 năm trước

  Cách gi?t, b?o qu?n áo khoác nhanh và hi?u qu?. Thoát n?i kh? gi?t ?? mùa ?ông nh? m?o nh? ??n gi?n này v?a lo?i b? v?t b?n, l?i giúp qu?n ...

 • G?i ý may ??ng ph?c áo khoác gió ??p, r? t?i Hà N?i

  G?i ý may ??ng ph?c áo khoác gió ??p, r? t?i Hà N?i

  7 năm trước

  H??ng d?n và g?i ý may ??ng ph?c áo khoác gió ??p, r? t?i Hà N?i. M?i khi mùa ?ông v?, th?i ti?t mi?n B?c tr? l?nh, vô cùng kh?c nghi?t ...

 • L?a ch?n nguyên ph? li?u may ??ng ph?c áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u

  L?a ch?n nguyên ph? li?u may ??ng ph?c áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u

  7 năm trước

  L?a ch?n v?i may áo khoác gió ??p nh? hàng xu?t kh?u - ??ng ph?c Mantis. Áo khoác gió là gì? Áo khoác gió là m?t chi?c áo khoác m?ng h?n, nh? ...

 • Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam

  Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam

  7 năm trước

  Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam. Áo  khoác là gì? Áo khoác là lo?i áo m?c bên ngoài, ???c s? d?ng b?i c? nam và n?. Tác d?ng ...

 • S?i polyester

  S?i polyester

  7 năm trước

   S?i polyester, khái ni?m, nh?n bi?t và phân bi?t s?i polyester và các lo?i v?i làm t? s?i polyeste. Khái ni?m c? b?n v? s?i Polyester: Polyester là m?t lo?i s?i t?ng ...

 • ??c ?i?m và cách nh?n bi?t các lo?i v?i len

  ??c ?i?m và cách nh?n bi?t các lo?i v?i len

  7 năm trước

  ??c ?i?m và cách nh?n bi?t các lo?i v?i len. Trong mùa ?ông, chúng ta dùng r?t nhi?u nh?ng s?n ph?m làm t? len nh?: g?ng tay, kh?n, m?, áo len...??n ...

 • Nh?n bi?t, phân bi?t s?i cotton, các lo?i v?i cotton (v?i bông)

  Nh?n bi?t, phân bi?t s?i cotton, các lo?i v?i cotton (v?i bông)

  7 năm trước

  Nh?n bi?t, phân bi?t s?i cotton, các lo?i v?i cotton (v?i bông). Các ?ng d?ng c?a s?i bông, v?i làm t? s?i cotton. Hàng ngày, có r?t nhi?u v?t d?ng chúng ...

 • Tiêu chu?n ?? l?a ch?n x? cho ngành d?t may

  Tiêu chu?n ?? l?a ch?n x? cho ngành d?t may

  7 năm trước

  Các tiêu chu?n l?a ch?n x? cho ngành d?t may. M?t trong nh?ng khía c?nh quan tr?ng nh?t c?a s?n ph?m d?t là v?i. Có nhi?u tiêu chí ?? ch?n l?a ...

 • Các lo?i v?i

  Các lo?i v?i

  7 năm trước

  CÁCH NH?N BI?T X?, S?I, CÁC KI?U D?T VÀ CÁC LO?I V?I. V?i ???c d?t t? s?i và s?i thì ???c kéo t? x?. Chính vì v?y, v?i các lo?i s?i ...

Liên hệ
Liên Hệ