T?ng h?p nh?ng lo?i ??ng ph?c công nhân – ??ng ph?c b?o h? lao ??ng c? b?n

Tùy vào ??c tr?ng c?a t?ng ngành, t?ng ngh? mà ??ng ph?c công nhân ???c chia ra thành nhi?u lo?i khác nhau, ???c thi?t k? và ph?i h?p v?i các ch?t v?i ??c tr?ng nh?m mang l?i s? tho?i mái và hi?u qu? th?t t?t cho ng??i lao ??ng khi s? d?ng chúng. ?i?u quan tr?ng ? ?ây, chúng ta c?n ph?i nh?n bi?t, phân bi?t rõ t?ng ngành ngh? chúng ta ?ang làm vi?c ?? l?a ch?n trang ph?c b?o h? lao ??ng sao cho h?p lý nh?t.

D??i ?ây là m?t vài ??c ?i?m c? b?n giúp chúng ta l?a ch?n trang ph?c b?o h? lao ??ng:

1: ??ng ph?c dành cho công nhân s?n xu?t tr?c ti?p trong môi tr??ng hóa ch?t ??c h?i:

??i v?i các ngành ngh? s?n xu?t tr?c ti?p, luôn ti?p xúc tr?c ti?p v?i các hóa ch?t thì ??ng ph?c b?o h? lao ??ng s? ?u tiên s? d?ng nh?ng ch?t li?u các tác d?ng ch?ng th?m n??c và ch?u ???c s? tác ??ng c?a các hóa ch?t trong quá trình s?n xu?t tr?c ti?p. Lo?i ??ng ph?c b?o h? lao ??ng này có ?u ?i?m r?t d? gi?t, nhanh khô do chúng ???c làm t? các ch?t li?u ni lông.

dong phuc cong nhan

??ng ph?c dành cho công nhân làm vi?c trong môi tr??ng hóa ch?t ??c h?i

2. ??ng ph?c dành cho  công nhân th??ng xuyên ti?p xúc v?i nhi?t ?? cao

Qu?n áo b?o h? ph?i ???c ph? l?p b?c m?ng, có tính ch?ng ch?u nhi?t, không d?n ?i?n. ?? cho các công nhân tho?i mái h?n trong quá trình làm vi?c thì b? ??ng ph?c b?o h? lao ??ng có ?? dày v?a ph?i, khi s? d?ng trang ph?c b?o h? lao ??ng có tính ch?u nhi?t cao thì các công nhân c?n m?c nót bên trong ao phong th?m hút m? hôi ?? gi?m s? nóng b?c, khó ch?u khi làm vi?c.
??ng ph?c công nhân giành cho các công ty, nhà máy dây chuy?n không ph?i ti?p xúc v?i ch?t ??c h?i, thi b? trang ph?c ??ng ph?c b?o h? lao ??ng có ph?n ??n gi?n và nh? nhàng h?n. Thông th??ng, nh?ng b? trang ph?c này th??ng làm b?ng ch?t li?u kaki nh?, m?ng và mát.

dong phuc cong nhan, dong phuc bao ho lao dong

??ng ph?c dành cho công nhân làm vi?c trong môi tr??ng có nhi?t ?? cao

 Thông th??ng b? ??ng ph?c b?o h? lao ??ng ch? có ba lo?i c? b?n nh? trên. Hy v?ng v?i m?t s? t? v?n c?a Mantis s? giúp các b?n có cái nhìn rõ h?n v? ??ng ph?c b?o h? lao ??ng!

?ánh giá

T?ng h?p nh?ng lo?i ??ng ph?c công nhân – ??ng ph?c b?o h? lao ??ng c? b?n vào lúc: Tháng Mười 11th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ