F5 phong cách th?i trang cho ng??i g?y c?c chu?n

F5 phong cách th?i trang cho ng??i g?y c?c chu?n.

B?n t? ti v?i thân hình quá là m?nh mai c?a mình, b?n ng?i ra ???ng, b?n ng?i ch?n ??? ??ng lo l?ng, dù b?n có g?y ?i ch?ng n?a thì luôn luôn có nh?ng cách ?? b?n có th? ??p h?n, có th? di?n nh?ng b? cánh th?i trang mà mình yêu thích. Ch? c?n b?n n?m b?t nh?ng bí quy?t nh? khi l?a ch?n gu th?i trang cho ng??i g?y thì ch?c ch?n b?n s? t? tin h?n r?t nhi?u.

B?n nên l?a ch?n cho mình nh?ng b? trang ph?c nh? nhàng, r?ng rãi và tho?i mái, vì y?u t? quan tr?ng nh?t c?a th?i trang cho ng??i g?y là tránh xa và lo?i b? nh?ng chi?c ??m ôm sát, bó vào c? th? vì nh? v?y s? l? rõ thân hình g?y gò c?a b?n và khi?n b?n m?t ?i?m h?n r?t nhi?u.

Th?i trang cho ng??i g?y

Chi?c váy ??n gi?n nh?ng thi?t k? l?i r?t khéo léo, dù là váy r?ng nh?ng v?n tôn lên v? ??p, vóc dáng t? nhiên c?a N? nh?c ?ình ?ám Yoona

B?n th?y r?i ?ó, ngay c? Yoona – ng??i ???c m?nh danh v?i thân hình “cò h??ng” c?ng ph?i khéo léo ch?n cho mình chi?c váy r?ng nh?ng v?n có form dáng rõ ràng, màu s?c t??i sáng, làm cho b?n ??y ??n và t??i t?n h?n, ?ó là chìa khóa giúp b?n c?i thi?n vóc dáng và thân hình c?a mình.

Các nhà thi?t k? trong và ngoài n??c r?t quan tâm ??n nh?ng cô nàng cò h??ng và có r?t nhi?u các m?u thi?t k? váy dành cho ng??i g?y mà các b?n có th? tìm mùa t?i các c?a hi?u ho?c ??t may.

H?n n?a b?n nên ?u ái nh?ng ki?u h?a ti?t ch?m bi, h?a ti?t hoa hay nh?ng ?i?m nh?n ki?u cách khác trên n?n váy có tông màu t??i sáng, b?i nó ?ánh l?a ???c th? giác ng??i nhìn, có th? t?o ra nh?ng ?i?m ??t giá, c?u vãn cho thân hình g?y gò c?a b?n, và ch?c ch?n s? giúp b?n nhìn béo h?n và t??i tr? h?n.

thoi trang cho nguoi gay

Di?n trên mình chi?c áo cardigan m?ng khoác ngoài h?ng h? ph?i cùng chân váy hoa nhí và ba l? tr?ng, Khi?n Yoona không còn g?y nh? cò h??ng

Yoona ?úng không h? danh là n? ca s? c?a nhóm nh?c ?ình ?ám SNSD – kiêm di?n viên ?i?n ?nh hot nh?t hi?n nay v?i gu th?i trang chu?n và vô c?ng tinh t?. Không ch? bi?t cách làm mình trông ??y ??n h?n mà còn bi?t cách thu hút ng??i khác b?ng l?i ?n m?c ??n gi?n nh?ng c?c kì sang tr?ng và sành ?i?u.

V?i chi?c váy gam màu sáng k?t h?p v?i chi?c áo màu tr?ng, th?t ??n gi?n nh?ng l?i ??p sang tr?ng và b?t m?t, b?i nh?ng h?a ti?t hoa v?n nh? xinh, nh?ng h?a ti?t này thu hút và lôi cu?n ánh m?t c?a ng??i khác thay vì ch?m ch?m nhìn vào nh?ng ph?n g?y còm trên c? th?.

Ngoài ra, m?t phong cách th?i trang cho ng??i g?y khá tr? trung và n?ng ??ng mà nhi?u b?n tr? ?a thích ?ó là kê?t h?p qu?n Jean v?i áo dài dáng r?ng, nh?m t?o ???ng cong t? nhiên và quy?n r?, h?n n?a ?? che ?i ph?n mông có ph?n khiêm t?n.

Phong cách th?i trang cho ng??i g?y

Tham kh?o thêm: may ??ng ph?c công s?, váy ??p 2014, váy suông ??p

?ánh giá

F5 phong cách th?i trang cho ng??i g?y c?c chu?n vào lúc: Tháng Mười Một 1st, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ