D?ch v? thêu vi tính ch?t l??ng cao

D?ch v? thêu vi tính ch?t l??ng cao.

Thêu vi tính là gì? Ch?c h?n trong cu?c s?ng c?a chúng ta ai c?ng ?ã t?ng nhìn th?y nh?ng hình ?nh nh? logo ???c thêu trên áo, giày, kh?n t?m, m?, nón hay qu?n áo ??ng ph?c. ?i?u ??c bi?t là t?t c? logo c?a 1 hãng trên nhi?u s?n ph?m khác nhau l?i gi?ng nhau nh? 1, ?ó chính là công ngh? thêu vi tính.

theu vi tinh nhanh

thêu vi tinh nhanh

Ngh? thu?t thêu ?ã xu?t hi?n t? r?t lâu ??i, nh?t là ??i v?i m?t n??c có nhi?u làng ngh? nh? Vi?t Nam.

Tranh thêu tay – ngh? thu?t thêu thùa ?ã không còn xa l? v?i b?t kì ai trong chúng ta. Cùng v?i s? phát tri?n c?a xã h?i nhu c?u tranh thêu, thêu logo s?n ph?m ngày càng cao, nh?ng cho dù v?i 1 ngh? nhân lành ngh? thì c?ng khó có th? t?o ra s?n ph?m thú 2 gi?ng y trang s?n ph?m th? nh?t. Chính vì v?y công ngh? t? ??ng – thêu vi tính ra ??i, ?áp ?ng nhu c?u v? các ??n hàng ?òi h?i ?? chính xác cao, nhi?u s?n ph?m gi?ng nhau v?i th?i gian ???c rút ng?n g?p nhi?u l?n.

Thêu vi tính t?i Hà N?i

S?n ph?m logo ???c thêu b?ng công ngh? thêu t? ??ng.

Công ngh? thêu t? ??ng hay còn ???c g?i là thêu vi tính ra ??i vào kho?ng n?m 1984 và ???c nh?p kh?u vào n??c ta kho?ng n?m 1990.

Tuy nhiên do h?n ch? v? ph?m m?n chuy?n ??i m?u, công ngh? và máy móc nên thêu vi tính còn ít ???c bi?t ??n. Cho ??n nh?ng n?m 2000 thêu vi tính v?i t?c ?? nhanh g?p nhi?u l?n, ?? chính xác g?n nh? tuy?t ??i v?i b?n thi?t k? m?u ?ã ???c các nhãn hàng t?i Vi?t Nam m? r?ng và phát tri?n. Sau nhi?u l?n c?i ti?n, ph?m m?n chuy?n ??i c?ng ???c dowload mi?n phí trên m?ng internet. Thêu vì tính gi? ?ã tr? nên ph? bi?n v?i cách th?c làm vi?c ch? 1 l?n thi?t k? m?u duy nh?t trên ph?n m?n (CAD). Ho?t ??ng d??i s? ?i?u hành c?a ch??ng trình ?i?u khi?n trên máy tính, cùng 1 th?i gian thêu vi tính có th? t?o ra hàng ch?c, hàng tr?m, th?m chí hàng nghìn s?n ph?m thêu có ?? chính xác g?n nh? tuy?t ??i v?i b?n thi?t k?, ?i?u này thêu th? công khó lòng làm ???c.

theu vi tinh nhanh

H?a ti?t ???c thêu trên kh?n, áo b?ng công ngh? thêu vi tính

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a th? tr??ng công ty may ??ng ph?c th?i trang Mantis mang t?i d?ch v? thêu vi tính nhanh ch?t l??ng cao t?i quý khách hàng. Thêu logo áo ??ng ph?c, thêu logo áo công ty, ??ng ph?c qu?ng cáo , quà t?ng , du l?ch, nhãn hàng hay b?t c? s?n ph?m nào mà b?n mu?n. Hãy ??n v?i chúng tôi, m?i mong mu?n c?a b?n s? tr? thành hi?n th?c.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Thanh Xuân.
M: (024) 3 218 1062 | (024) 3 218 10,623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung C? – Thanh Xuân – Thanh Xuân.

3) S? 71, Khúc Th?a D?, ph??ng Ph??c Long, thành ph? Nha Trang, t?nh Khánh Hòa.
M:(0583)888.219 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998

M: (024) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.

CÁC TIN LIÊN QUAN

?ánh giá

D?ch v? thêu vi tính ch?t l??ng cao vào lúc: Tháng Mười Một 1st, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ