Th? nào là m?t chi?c qu?n âu ??p?

Th? nào là m?t chi?c qu?n âu ??p?

Nam gi?i luôn l?ch lãm v?i qu?n âu, s? mi trong b?t c? tr??ng h?p nào t? công s?, d?o phô, tham d? s? ki?n hay trong nh?ng d?p l? tr?ng ??i. Tuy nhiên, ?ê ch?n 1 chi?c qu?n âu ??p, x?ng ?áng v?i chi phí b?n b? ra thì không ph?i ai c?ng bi?t. ??c bi?t là khi ch? em ph? n? ?i ch?n cho ?áng mày râu. V?y, th? nào là chi?c qu?n âu nam ??p hoàn h?o?

?? làm ra 1 chi?c qu?n âu nam ??p ng??i th? may c?n ph?i lành ngh? có nhi?u n?m kinh nghi?m, t? m? c?t may, khâu ch? trong nhi?u giai ?o?n. ?? làm nên m?t chi?c qu?n âu ??p không th? chê!

1, X?p ly ki?u Pháp:

Nút khóa giúp phân bi?t m?t chi?c qu?n ch?t l??ng cao c?p v?i nh?ng ki?u qu?n bình th??ng m?c hàng ngày. Dây kéo ???c ?ính vào m?t d?i eo m? r?ng, giúp gi?m b?t áp l?c vùng eo và gi? cho ph?n tr??c chi?c qu?n ???c th?ng.qu?n âu nam ??p

 

2, D?i l?ng qu?n ???c may th?t k?:

M?t chi?c qu?n Âu ??p và v?a v?n thì ph?n l?ng qu?n càng ph?i ???c chú ý và may th?ng t?p ?? có th? gi?u ???c phom dáng, nh? ?ó mà qu?n có th? ???c s?a d? dàng cho phù h?p v?i t?ng thân hình.

qu?n âu nam ??p b?n nên bi?t

3, ???ng may n?i ???c vi?n:

???ng may ???c ép th?ng, ph?n mép v?i ???c vi?n ?? gia c?.

th? nào là m?t chi?c qu?n âu nam ??p

4, L?p v?i lót c?n th?n:

Qu?n Âu ??p và hoàn h?o ph?i ???c may t? m? và m?t ?i?u nam gi?i c?n chú ý khi ?i ch?n qu?n chính là phát hi?n ra qu?n âu luôn có l?p v?i lót ???c may t? l?ng qu?n và dài ??n g?n ??u g?i. Ph?n v?i lót làm t?ng ?? b?n và s? tho?i mái cho ng??i m?c.

5, G?u qu?n:

N?p g?p ? g?u qu?n t?o tr?ng l??ng. Hãy t? h?c cách phân bi?t qu?n x?n g?u và không x?n g?u b?ng cách nhìn vào v?t và vi?n qu?n.

N?u là 1 chi?c qu?n may x?n g?u thì s? có vi?n th?ng, còn qu?n không may x?n g?u s? có v?t sau dài h?n ch?m ??n gót d??i.

Tuy nhiên, n?u b?n không may s? h?u thân hình không ???c cao l?n thì hãy dung c?m t? b? l?p x?n g?u nhé vì chúng s? làm b?n lùn ?i r?t nhi?u ??y!

6, X?p ly:

N?u b?n có thân hình khiêm t?n chuyên m?c khuyên b?n nên ch? nh?ng lo?i quàn âu có d?i x?p ly dài t?o ?? ph?ng cho ph?n trên qu?n.

Tuy nhiên, h?u h?t qu?n Âu th?i nay có ph?n tr??c ???c may ph?ng, ngay c? khi m?c theo ki?u Âu ph?c.

II, Nh?ng ki?u qu?n Âu b?n c?n có

Có r?t nhi?u d?p quan tr?ng yêu c?u trang ph?c l?ch s? khi?n không ít ?àn ông b? lúng túng. N?u ch? ti?c không ?òi h?i b?n ph?i m?c Âu ph?c nh?ng v?n ?? cao tính trang tr?ng, b?n có th? ch?n 3 lo?i qu?n sau. C? 3 ??u d? k?t h?p v?i áo jacket ho?c áo choàng th? thao. N?u vi?c ph?i h?p v?i blazer quá ??n ?i?u, b?n có th? ?eo thêm cà-v?t, m?c thêm áo cardigan ch?t li?u cashmere ho?c thay ??i ki?u giày.

1, Qu?n b?ng v?i len nhi?t ??i màu nâu:

?ây là ch?t li?u c? ?i?n nh?t dành cho ki?u qu?n Âu. Hãy di?n cùng áo khoác len màu camel, giày nâu da l?n ?? trông nh? m?t quý ông ng??i Ý hoàn h?o.

May qu?n âu nam r?

2, Qu?n v?i flanen màu xám ??m:

T? ?? c?a m?t quý ông sành ?i?u không th? thi?u chi?c qu?n này. Nh?ng ngày tr? l?nh, b?n có th? ph?i cùng áo len có kéo khóa tr??c, s?mi k? và cà-v?t, ho?c k?t h?p cùng áo len dày và ?i b?t.

3, Qu?n nhung màu nâu nh?t:

S? là th?m h?a n?u b?n ph?i qu?n nhung màu nâu nh?t cùng v?i áo blazer xanh quân ??i, vì t? m?t quý ông b?n s? trông nh? c?u nam sinh trung h?c. Thay vào ?ó, hãy bi?n cách làm m?i thu hút ng??i xung quanh b?ng cách di?n cùng cà-v?t l?a, m?t ?ôi giày Tây có khóa ? m?t bên ho?c m?c cùng áo khoác v?i tuýt.

??ng ph?c gile nam công s? 012

S? l?a ch? hoàn h?o cho nhân viên v?n phòng – Th?i trang Mantis

 

Ch?ng bi?t t? bào gi? qu?n Âu xu?t hi?n nh?ng 1 ?i?u kh?ng ??nh ch?c ch?n r?ng nh?ng m?u qu?n Âu nam ??p s? luôn có ch? ??ng nh?t ??nh trong gu th?i trang c?a nam gi?i b?i tính ?ng d?ng, ??p hoàn h?o mà nó mang t?i.
Mantis là ??a ch? ?áng tin c?y ?? may qu?n âu nam t?i Hà N?i.

Mua qu?n âu bán s?n hãy ??n Owen, Vi?t Ti?n. May qu?n âu nam ??ng ph?c hãy ??n v?i th?i trang Mantis.

Qu?n âu nam công s? cao c?p Mantis ?a d?ng v? ki?u dáng: qu?n âu nam ?ng côn, ?ng ??ng, body

?ánh giá

Th? nào là m?t chi?c qu?n âu ??p? vào lúc: Tháng Một 25th, 2019 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ