Qu?n âu nam công s? 09

Qu?n âu nam công s? ??p
Mã sản phẩm: QN451600
Màu sắc: Có nhi?u màu cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May ?o
Chất liệu: Cotton, Polyester
Giá bán: Vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Qu?n Âu Nam Công S? ??p 09.

M?u qu?n âu nam công s? 09 d??i ?ây là m?t trong nh?ng thi?t k? m?i nh?t c?a th?i trang Mantis. Quý khách có nhu c?u ??t may ??ng ph?c qu?n nam ??p, vui lòng liên h? ngay v?i chúng tôi. Quý khách s? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u hình ?nh, cách ch?n m?u v?i và ch?n size áo t?t nh?t.

Th??ng hi?u th?i trang Mantis

M?u qu?n âu nam công s? 09 là m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis cho t?p ?oàn FLC. M?u này s? d?ng làm ??ng ph?c qu?n nam cho nhân viên trong s? ki?n kh?i công d? án FLC Twin Tower t?i C?u Gi?y, Hà N?i.

Mô t? ý t??ng thi?t k? c?a Mantis

Qu?n âu nam công s? 09 có thi?t k? ?ng h?i côn cho phong cách tr? trung. Qu?n v?i hai túi chéo và m?t túi h?u vi?n không có n?p. Có th? m?c k?t h?p v?i áo s? mi, áo gile nam. B?n s? có m?t b? trang ph?c nam tính, l?ch lãm ?? làm vi?c n?i công s?. B?n c?ng có th? s? d?ng ?i công tác, d? s? ki?n, hay g?p g? b?n bè…

Qu?n âu nam công s? ??p 1 Qu?n âu nam công s? ??p 2 Qu?n âu nam công s? ??p 3 Qu?n âu nam công s? ??p 4 Qu?n âu nam công s? ??p 5 Qu?n âu nam công s? ??p 6 Qu?n âu nam công s? ??p 7 Qu?n âu nam công s? ??p 8 Qu?n âu nam công s? ??p 9

S?n xu?t t?i x??ng may Mantis

Không ch? riêng  s?n ph?m qu?n âu nam công s? 09. T?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy Mantis. Các công ?o?n thi?t k?, s?n xu?t, phân ph?i ??u h?t s?c chuyên nghi?p. Mantis cam k?t ?em ??n nh?ng b? qu?n âu nam công s? ??p và ch?t l??ng nh?t cho quý khách.

??ng ph?c Mantis ?u tiên s? d?ng v?t li?u t?t nh?t.

V?t t? Mantis ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i có tính ch?t lý, hóa phù h?p v?i th?i ti?t và m?c ?ích s? d?ng t?i Vi?t Nam. Qua quá trình nghiên c?u và th? nghi?m nh?ng v?t li?u trên th? tr??ng hi?n nay. Mantis th?y các lo?i v?i chéo có tên th??ng ph?m nh?: l?nh chun, l?nh x??c, v?i tuýt si-apolo, v?i cashmere r?t phù h?p. V?i có ki?u d?t vân chéo gi?ng kaki. Nh?ng thành ph?n s?i nhi?u visco và polyeste cho b? m?t m?n, bóng. Ch?t li?u v?i v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác. Nh? v?i kaki, thô v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p ho?c cao c?p h?n là v?i d?, len…

Chúng tôi cam k?t ?em ??n cho b?n nh?ng s?n ph?m qu?n âu nam công s? v?i ch?t l??ng t?t nh?t trên th? tr??ng.

T?i sao b?n nên ch?n s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis?

?S?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng và phong phú: ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c y t?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?o h?, ??ng ph?c spa,  ??ng ph?c nhà hàng khách s?n… Nên b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n phù h?p.

?Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng ?? cho ra các s?n ph?m qu?n âu nam công s? ??p nh?t, r? nh?t
? V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
? Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Giá thành c?nh tranh t? 260,000 – 840,000 VN?. Hãy liên h? v?i ??ng ph?c Mantis ?? có giá t?t nh?t.
? B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

Có th? b?n quan tâm:
?ánh giá

Qu?n âu nam công s? 09 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.