Qu?n âu nam 07

qu?n âu nam 07 ??p
Mã sản phẩm: QN781009
Màu sắc: ?en-Ghi-Nâu
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: V?i d? - len
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Qu?n Âu Nam 07 – ??ng Ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c qu?n âu nam 07 trên ch? là m?u hình ?nh mang tính ch?t tham kh?o. Quý khách có nhu c?u hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u hình ?nh, cách ch?n m?u v?ich?n size áo ???c t?t nh?t.

Th??ng hi?u th?i trang MANTIS

M?u ??ng ph?c qu?n âu nam 07 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis cho t?p ?oàn Vinaconex. M?u này s? d?ng trong s? ki?n k? niêm ngày thành l?p công ty.

Mô t? ý t??ng thi?t k? c?a Mantis

M?u ??ng ph?c qu?n âu nam 07 này có thi?t k? ?ng h?i côn cho phong cách tr? trung. Qu?n v?i hai túi chéo và m?t túi h?u vi?n không có n?p.

??ng ph?c qu?n âu nam 1

M?c ?ích s? d?ng

T?i Vi?t Nam, qu?n âu dáng ôm là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nam gi?i, ???c phát tri?n r?ng rãi t? th? thao, du l?ch, th?i trang d?o ph?, ??ng ph?c v?n phòng, công s?…

??ng ph?c Mantis ?u tiên s? d?ng v?t li?u t?t nh?t.

V?t t? Mantis ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i có tính ch?t lý, hóa phù h?p v?i th?i ti?t và m?c ?ích s? d?ng t?i Vi?t Nam. Qua quá trình nghiên c?u và th? nghi?m nh?ng v?t li?u trên th? tr??ng hi?n nay. Mantis th?y các lo?i v?i chéo có tên th??ng ph?m nh?: l?nh chun, l?nh x??c, v?i tuýt si-apolo, v?i cashmere r?t phù h?p. V?i có ki?u d?t vân chéo gi?ng kaki nh?ng thành ph?n s?i nhi?u visco và polyeste cho b? m?t m?n, bóng. Ch?t li?u v?i v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác nh? v?i kaki, thô v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p ho?c cao c?p h?n là v?i d?, len…

??ng ph?c qu?n âu nam 2

T?i sao b?n nên ch?n s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis?

?S?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng và phong phú: ??ng ph?c v?n phòng, ??ng ph?c y t?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?o h?, ??ng ph?c spa,  ??ng ph?c nhà hàng khách s?n… Nên b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n phù h?p.

?Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
? V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
? Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Giá thành c?nh tranh t? 260,000 – 840,000 VN?.
? B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

?ánh giá

Qu?n âu nam 07 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.