Qu?n Âu Nam 03

cách gi?t và b?o qu?n qu?n âu nam công s? 1
Mã sản phẩm: QN781092
Màu sắc: M?u ?en
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: Nhi?u m?u mã th?i trang
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng Ph?c Qu?n Nam ??p – ??ng Ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c qu?n nam 03 trên ch? là m?u hình ?nh mang tính ch?t tham kh?o. Quý khách có nhu c?u ??t may ??ng ph?c qu?n nam ??p, vui lòng liên h? ngay v?i chúng tôi. Quý khách s? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u hình ?nh, cách ch?n m?u v?i và ch?n size áo t?t nh?t.

Th??ng hi?u th?i trang MANTIS

M?u ??ng ph?c qu?n âu nam 03 là m?t trong nh?ng m?u thi?t k? c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis cho t?p ?oàn VinGroup. M?u này s? d?ng làm ??ng ph?c cho nhân viên nam trong s? ki?n k? niêm ngày thành l?p công ty.

Mô t? ý t??ng thi?t k? c?a Mantis

M?u ??ng ph?c qu?n nam 03 này có thi?t k? ?ng h?i côn cho phong cách tr? trung. Qu?n v?i hai túi chéo và m?t túi h?u vi?n không có n?p.

??ng ph?c qu?n nam ??p 1 ??ng ph?c qu?n nam ??p 2 ??ng ph?c qu?n nam ??p 3

S?n xu?t t?i x??ng may Mantis

Không ch? riêng  s?n ph?m ??ng ph?c qu?n nam 03, t?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t?i nhà máy Mantis. Các công ?o?n thi?t k?, s?n xu?t, phân ph?i ??u h?t s?c chuyên nghi?p. Mantis cam k?t ?em ??n nh?ng b? ??ng ph?c qu?n nam ??p và ch?t l??ng nh?t cho quý khách.

??ng ph?c Mantis ?u tiên s? d?ng v?t li?u t?t nh?t.

V?t t? Mantis ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i có tính ch?t lý, hóa phù h?p v?i th?i ti?t và m?c ?ích s? d?ng t?i Vi?t Nam. Qua quá trình nghiên c?u và th? nghi?m nh?ng v?t li?u trên th? tr??ng hi?n nay. Mantis th?y các lo?i v?i chéo có tên th??ng ph?m nh?: l?nh chun, l?nh x??c, v?i tuýt si-apolo, v?i cashmere r?t phù h?p. V?i có ki?u d?t vân chéo gi?ng kaki. Nh?ng thành ph?n s?i nhi?u visco và polyeste cho b? m?t m?n, bóng. Ch?t li?u v?i v?i thành ph?n ch? y?u là cotton nên th?m hút r?t t?t trong quá trình s? d?ng.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t li?u khác. Nh? v?i kaki, thô v?i thành ph?n cotton v?a ph?i c?ng r?t phù h?p ho?c cao c?p h?n là v?i d?, len…

Chúng tôi cam k?t ?em ??n cho b?n nh?ng s?n ph?m qu?n nam v?i ch?t l??ng t?t nh?t trên th? tr??ng.

T?i sao b?n nên ch?n s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis?

?S?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng và phong phú: ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c y t?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?o h?, ??ng ph?c spa,  ??ng ph?c nhà hàng khách s?n… Nên b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n phù h?p.

?Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng ?? cho ra các s?n ph?m ??ng ph?c qu?n nam ??p nh?t, r? nh?t
? V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
? Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Giá thành c?nh tranh t? 260,000 – 840,000 VN?. Hãy liên h? v?i ??ng ph?c Mantis ?? có giá t?t nh?t.
? B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

Xem thêm: H??ng d?n gi?t và b?o qu?n qu?n âu nam luôn ??p nh? m?i.

?ánh giá

Qu?n Âu Nam 03 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.