Qu?n áo phòng cháy ch?a cháy cho nhân viên c?u h?a

Qu?n áo phòng cháy ch?a cháy
Mã sản phẩm: PCCC500018
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: Aramid IIIA
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u qu?n áo phòng cháy ch?a cháy ??p, giá r? – ??ng ph?c Mantis.

– Thi?t k? qu?n áo phòng cháy ch?a cháy v?i áo dài tay c? b?, qu?n túi ?p ti?n d?ng.

– Áo có dây ?ai g?n c? ??nh bên c? trái và g?n b?ng gai bên c? ph?i

– V?i ngoài Aramid IIIA t??ng t? nh? Nomex IIIA. Bao g?m 93% Aramid1313, 5% Aramid1414.

– L?p v?i ch?ng ?m PTEF ph? Aramid. Có kh? n?ng ch?ng nhi?t t?t.

– Có dán các mi?ng b?ng ph?n quang s?c nét.

– S? d?ng cho nhân viên c?u h?a, c?nh sát pccc ho?c nh?ng ng??i làm vi?c trong môi tr??ng kh?c nghiêt.

Qu?n áo phòng cháy ch?a cháy cho nhân viên c?u h?a ??ng ph?c phòng cháy ch?a cháy giá r?

Qu?n áo phòng cháy ch?a cháy t?i Mantis ?áp ?ng các yêu c?u v? trang ph?c theo thông t? m?i nh?t c?a c?c c?nh sát PCCC.

Chúng tôi th?u hi?u nh?ng khó kh?n, nguy hi?m hàng ngày c?a nhân viên c?u h?a c?ng nh? c?nh sát pccc. ??c thù công vi?c ?òi h?i nh?ng yêu c?u kh?t khe v? trang ph?c, qu?n áo phòng cháy ch?a cháy.

Mantis luôn c?p nh?t các v?n b?n, thông t? m?i nh?t v? ??ng ph?c. Thông t? 48 c?a b? công an quy ??nh chi ti?t v? m?u, c?u t?o, ch?t li?u, màu s?c, ki?u dáng trang ph?c ch?a cháy c?a l?c l??ng dân phòng, l?c l??ng phòng cháy và ch?a cháy c? s?, l?c l??ng phòng cháy và ch?a cháy chuyên ngành, bao g?m: Qu?n, áo, m?, ?ng, g?ng tay, kh?u trang ch?a cháy; ki?m ??nh, kinh phí b?o ??m trang b? và yêu c?u ??i v?i trang ph?c ch?a cháy. Các s?n ph?m ??ng ph?c b?o h? lao ??ng c?a chúng tôi cam k?t ?áp ?ng yêu c?u, quy chu?n v? ki?u dáng, ch?t l??ng v?i m?u mã ?a d?ng, giá thành r? nh?t.

?ánh giá

Qu?n áo phòng cháy ch?a cháy cho nhân viên c?u h?a vào lúc: Tháng Mười Hai 16th, 2017 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.