Quá trình hình thành và phát tri?n ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c

Tìm hi?u ngu?n g?c và quá trình phát tri?n c?a ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c.

R?t nhi?u qu?c gia trên th? gi?i có ??ng ph?c h?c sinh, th? nh?ng ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c l?i có ?n t??ng m?nh vì s? sáng t?o và cá tính mà nó mang l?i.

M?i tr??ng trung h?c trên kh?p ??t n??c Hàn Qu?c ??u có ??ng ph?c.

??ng ph?c h?c sinh là bi?u t??ng, là d?u ?n riêng c?a t?ng tr??ng, ??ng th?i có tác d?ng c?i thi?n hi?u su?t h?c t?p c?ng nh? thái ?? c?a h?c sinh. R?t nhi?u qu?c gia trên th? gi?i có ??ng ph?c h?c sinh, th? nh?ng ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c l?i có ?n t??ng m?nh vì s? sáng t?o và cá tính mà nó mang l?i.

Quá trình hình thành và phát tri?n ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c.

L?ch s? ??ng ph?c h?c sinh c?a Hàn Qu?c b?t ??u khi tr??ng trung h?c Tây ph??ng ??u tiên ???c xây d?ng ? ??t n??c này.

Vào n?m 1886, Mary F. Scranton thành l?p tr??ng Ewha và cho may b?n b? ??ng ph?c dành cho b?n h?c sinh c?a tr??ng. Ban ??u, b? ??ng ph?c có màu ??, sau ??i thành áo s? mi tr?ng m?c cùng váy ?en. Trong th?i kì Hàn Qu?c là thu?c ??a c?a Nh?t B?n t? n?m 1910 ??n 1945, vi?c m?c ??ng ph?c tr? nên r?t ph? bi?n ? x? s? Kim Chi. N? sinh m?c qu?n tây và áo s? mi trong khi nam sinh v?n trang ph?c kaki.

??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c v?i thi?t k? theo trang ph?c truy?n th?ng.

??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c v?i thi?t k? theo trang ph?c truy?n th?ng.

??ng ph?c h?c sinh có nhi?u tác ??ng tích c?c.

H?c sinh c? x? t?t h?n khi m?i ng??i m?c gi?ng nhau. Vì v?y h?c sinh ít gây h?n v?i nhau, t?p trung vào vi?c h?c h?n và th?m nhu?n ???c ý th?c c?ng ??ng. Tuy nhiên, b? ??ng ph?c c?ng có m?t s? h?n ch?. Th? hi?n cá tính là m?t trong nh?ng mong mu?n l?n nh?t c?a m?i ng??i nh?ng b? ??ng ph?c ?ã làm h?n ch? ?i?u ?ó. M?t khác, m?c ??ng ph?c không th? tho?i mái b?ng th??ng ph?c là qu?n jean, áo thun nh? h?c sinh ? M?, Australia, …

??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c ti?p t?c thay ??i ?? phù h?p v?i khí h?u b?n mùa thay ??i rõ r?t. Mùa hè Hàn Qu?c khá nóng và mùa ?ông thì r?t l?nh. Chính vì v?y, nhi?u tr??ng có c? ??ng ph?c theo mùa. Ví d?, m?t tr??ng có th? có 4 m?u ??ng ph?c: 2 m?u dành cho mùa hè, 1 m?u ??ng ph?c th? d?c và 1 dành cho mùa ?ông.

??ng ph?c Hàn Qu?c ph? bi?n hi?n nay.

??ng ph?c Hàn Qu?c ph? bi?n hi?n nay.

??ng ph?c h?c sinh các Tr??ng Hàn Qu?c hi?n nay cho mùa ?ông.

??ng ph?c h?c sinh các Tr??ng Hàn Qu?c hi?n nay cho mùa ?ông.

??ng ph?c h?c sinh hàn qu?c ??p

??ng ph?c hàng ngày c?a tr??ng trung h?c Hanlim Performing Arts.

??ng ph?c th? d?c h?c sinh hàn qu?c

??ng ph?c th? d?c c?a tr??ng Hanlim Performing Arts.

So v?i ngày x?a, ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c ngày nay ???c thi?t k? ?? b?c l? cá tính riêng c?a h?c sinh.

Do ?ó, h?c sinh trông r?t n?i b?t và phong cách trong b? ??ng ph?c. ?ây là m?t trong nh?ng nét v?n hóa và là ni?m t? hào v? ??i s?ng h?c ???ng c?a sinh viên, h?c sinh ? ??t n??c Hàn Qu?c.

??ng ph?c c?a tr??ng Suwon Kwonsun v?i áo d? khoác bên ngoài.

??ng ph?c c?a tr??ng Suwon Kwonsun v?i áo d? khoác bên ngoài.

??ng ph?c tr??ng trung h?c Gwangju

??ng ph?c tr??ng trung h?c Gwangju.

M?t bu?i liên hoan ca nh?c c?a tr??ng trung h?c Âm nh?c Seoul

M?t bu?i liên hoan ca nh?c c?a tr??ng trung h?c Âm nh?c Seoul.

??ng ph?c c?a tr??ng trung h?c Ngo?i ng? Seoul.

??ng ph?c c?a tr??ng trung h?c Ngo?i ng? Seoul.

?ánh giá

Quá trình hình thành và phát tri?n ??ng ph?c h?c sinh Hàn Qu?c vào lúc: Tháng Một 4th, 2019 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ