Nhi?t k? h?ng ngo?i Berrcom JXB178

hình ?nh nhi?t k? berrcom
Mã sản phẩm: JXB178
Màu sắc: Tr?ng xanh
Kích cỡ: 0,3kg
Chất liệu: Thi?t b? ?i?n t? v? nh?a
Thời gian giao hàng: trong ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Nhi?t k? h?ng ngo?i Berrcom JXB178 ?o thân nhi?t không ti?p xúc.

Nhi?t k? h?ng ngo?i Berrcom JXB178 ?o thân nhi?t không ti?p xúc.

Thông tin chi ti?t

 • Th??ng hi?u: Berrcom
 • Lo?i da phù h?p: T?t c? các lo?i da
 • Xu?t x? th??ng hi?u: China
 • N?i s?n xu?t: China
 • Model: JXB178
 • Tr?ng l??ng: 0,3 KG
 • Quy cách ?óng gói: 15CM X10CMX5CM

Gi?i thi?u Nhi?t k? h?ng ngo?i không ti?p xúc Berrcom JXB178

 • ?o không ti?p xúc kho?ng cách ?o 3cm-5cm
 • Màn hình hi?n th? c?nh báo màu xanh , vàng , ?? t??ng ?ng v?i nhi?t ?? c? th?
 • ?o 6 trong 1 nhi?t ?? v?t th?, ch?t l?ng và nhi?t ?? con ng??i,…
 • Th?i gian ?o 1s sai s? 0,1 ?? C
 • T? ??ng t?t ngu?n sau 30s
 • B? nh? 32 k?t qu? .
 • S? d?ng 2 pin ti?u AAA
 • ???c ch?ng nh?n b?i CE, FDA, RoHC
 • Hàng qu?c t? phiên b?n ti?ng anh xu?t USA

Nhi?t k? h?ng ngo?i JXB178 có thi?t k? nh? g?n

Berrcom JXB178 cho phép ?o nhi?t ?? mà không c?n ti?p xúc v?i trán, tránh s? lây nhi?m chéo các b?nh truy?n nhi?m, an toàn cho tr? nh?.

Bên c?nh ?ó, tính n?ng này còn giúp nhi?t k? thích h?p ?? ?o cho bé ngay c? khi ?ang ng? và tránh làm bé s? hãi khi ?o.

Ch? c?n ?? máy ? kho?ng cách t? 3 – 5cm và ?n nút là b?n ?ã có th? ?o nhi?t ?? m?t cách chính xác, cho k?t qu? ngay l?p t?c mà không ph?i ch? ??i.

Nhi?t k? h?ng ngo?i JXB178 giúp ?o nhi?t ?? chính xác mà không c?n ti?p xúc.

Ngoài m?t nút ?n ?? ?o nhi?t ??, máy còn có 3 nút ?n trên thân v?i các công d?ng khác nhau:

 • Nút Mode: ?i?u ch?nh ch? ?? ?o cho ng??i, b? m?t, nhi?t ?? phòng
 • Nút t?t m? âm thanh: T?t ho?c m? âm thanh báo khi nhi?t k? ?o
 • Nút MEM: Ghi nh? l?ch s? ?o v?i kh? n?ng ghi l?i 32 l?n ?o tr??c ?ó
 • Nhi?t k? h?ng ngo?i JXB178 có ba nút ?n d? dàng s? d?ng

Nhi?t k? h?ng ngo?i Berrcom JXB178 ??m b?o thân thi?n v?i môi tr??ng, không phát ra các tia ??c h?i khi s? d?ng, an toàn tuy?t ??i cho ng??i dùng ? m?i l?a tu?i.

h??ng d?n s? d?ng nhi?t k? berrcom

?èn báo hi?u c?a nhi?t k? sau khi ?o ???c chia thành ba màu t??ng ?ng v?i ba c?p ??:

 • Màu xanh lá cây: Nhi?t ?? ? 37.3 °C – Thân nhi?t ? m?c bình th??ng
 • Màu cam: Nhi?t ?? 37. 4 °C ~ 37. 9 °C – S?t nh?
 • Màu ??: ? 38 °C – S?t caonhi?t k? h?ng ngo?i ?a n?ng berrcom

Tùy vào nhi?t ?? và màu s?c hi?n th?, b?n có th? ki?m tra s?c kh?e cho mình và ng??i thân m?t cách nhanh chóng và d? dàng. Ngoài ra, nhi?t k? h?ng ngo?i Berrcom còn có th? s? d?ng ?? ?o nhi?t ?? b? m?t ho?c ch?t l?ng, ?o nhi?t ?? phòng.

M?t s? hình ?nh gi?y ch?ng nh?n s?n ph?m ??t tiêu chu?n an toàn s? d?ng
Gi?y ch?ng nh?n nhi?t k? Berrcom ??t tiêu chu?n

gi?y ch?ng nh?n tiêu chu?n nhi?t k?

Video nhà máy s?n xu?t nhi?t k? ?i?n t? Berrcom JXB178 t?i Trung Qu?c

hình ?nh nhi?t k? berrcom hình ?nh s?n ph?m nhi?t k? h?ng ngo?i không ti?p xúc

Giá s?n ph?m trên ?ã bao g?m thu? theo lu?t hi?n hành. Tuy nhiên tu? vào t?ng lo?i s?n ph?m ho?c ph??ng th?c, ??a ch? giao hàng mà có th? phát sinh thêm chi phí khác nh? phí v?n chuy?n, ph? phí hàng c?ng k?nh, …

?ánh giá

Nhi?t k? h?ng ngo?i Berrcom JXB178 vào lúc: Tháng Tám 28th, 2021 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.