NH?T B?N – ??T N??C S? H?U NHI?U SAO MICHELIN NH?T TH? GI?I

Nh?t B?n – ??t n??c s? h?u nhi?u sao Michelin nh?t th? gi?i.

?? ghi tên mình trong c?m nang ?m th?c danh giá nh?t th? gi?i The Michelin Guide, m?i m?t nhà hàng và ??u b?p ph?i n? l?c không ng?ng ?? v??t qua nh?ng tiêu chu?n kh?t khe. Nh?t B?n không ph?i là n?i b?t ??u c?a sao vàng Michelin nh?ng ?ây là l?i ??t n??c có s? l??ng sao vàng Michelin nhi?u nh?t th? gi?i.

Sao vàng Michelin là h? th?ng ?ánh giá ?m th?c có chu?n m?c và uy tín nh?t th? gi?i. Ra ??i vào n?m 1900 t?i Pháp và ph? bi?n kh?p toàn c?u t? n?m 1926. V?i m?i m?t nhà hàng nh?n ???c sao vàng Michelin và có tên trong cu?n c?m nang The Michelin Guide là m?t ni?m t? hào l?n.

Các ??u b?p Nh?t B?n ???c c?m nang Michelin trao sao vàng cho nhà hàng mình qu?n lý

Các ??u b?p Nh?t B?n ???c c?m nang Michelin trao sao vàng cho nhà hàng mình qu?n lý.

Michelin r?t công b?ng trong vi?c ?ánh giá sao cho nhà hàng ? kh?p n?i trên th? gi?i, các chuyên gia ch?ng nhân nh??ng ai và không hoàn toàn nghiêng v? ?m th?c ph??ng Tây dù g?c gác c?a gi?i th??ng danh giá này n?m ? Pháp. Pháp không ph?i qu?c gia ??t sao Michelin nhi?u nh?t mà là Nh?t B?n. Tính ??n n?m 2016, toàn n??c Nh?t có ???c 556 sao vàng Michelin, m?t con s? ?áng ng??ng m?.

T?i sao Nh?t B?n l?i giành ???c nhi?u sao vàng Michelin ??n v?y?

Theo các chuyên gia c?a t? ch?c Michelin ?ánh giá, tính cách c?a ??u b?p ng??i Nh?t r?t phù h?p v?i tiêu chu?n hoàn h?o mà h? ?? ra. Ng??i Nh?t ch?m ch?, ch?u khó, khéo léo, quen làm vi?c qu?n qu?t và ch?u áp l?c cao ?? ?? t?o ra nh?ng món ?n chu?n xác v? h??ng v?, hoàn h?o trong ph??ng th?c ch? bi?n. Bên c?nh ?ó, ?m th?c Nh?t B?n r?t tôn tr?ng truy?n th?ng nh?ng luôn h??ng ??n ?i?u m?i m? ?? thích nghi v?i các xu h??ng hi?n ??i trên th? gi?i hi?n nay.

Kh?o sát các nhà hàng ??t sao Michelin t?i Nh?t B?n, b?n s? nh?n ra r?ng th?c ??n luôn thay ??i theo mùa ?? phù h?p v?i kh?u v? c?a con ng??i và có ???c th?c ph?m ngon nh?t cho món ?n.

V?i các nhà hàng Nh?t mùa nào cá ng? không ngon h? s? lo?i chúng ra kh?i th?c ??n. Tr?ng gà s? không ngon vào mùa thu ?ông nên s? ???c thay th? b?ng các món ?n t? th?t bò.

Món sushi t?i m?t nhà hàng ? Tokyo nh?n ???c 2 sao vàng Michelin

Món sushi t?i m?t nhà hàng ? Tokyo nh?n ???c 2 sao vàng Michelin.

Ng??i Nh?t r?t kh?t khe trong khâu l?a ch?n nguyên li?u và ?ây c?ng là m?t tiêu chí ?ánh giá c?a Michelin. R?t nhi?u nhà hàng ??t sao Michelin t?i Nh?t B?n không có th?c ??n nh?t ??nh, ??u b?p s? l?a ch?n nguyên li?u theo ngày và theo mùa. Vào ngày ?ó mùa này có gì ngon thì th?c ??n nhà hàng s? ???c lên theo nguyên li?u. Dù ?úng mùa nh?ng th?c ph?m n?m nay l?i không ngon b?ng n?m ngoái nhà hàng c?ng không ch? bi?n vì s? khách c?a mình ?n ph?i món d? h?n n?m ngoái.

?i?u mà ?m th?c Nh?t ???c c? th? gi?i yêu m?n chính là lòng hi?u khách và phong cách ph?c v? ?m áp.

N?u các nhà hàng ??t 3 sao Michelin ? ph??ng Tây ghi ?i?m v?i khách hàng b?ng phong cách ph?c v? chuyên nghi?p, chu?n m?c thì ng??c l?i ng??i Nh?t r?t thân thi?n. T? b?p tr??ng cho ??n nhân viên ph?c v? ??u ra m?t ?ón khách, ti?n khách, cúi g?p ng??i 90 ?? ?? chào. Ngoài ra, bát d?a ??ng th?c ?n ??u ???c làm t? g?m s? th? công trong ?ó có c? nh?ng món ?? c? hàng tr?m n?m r?t giá tr?.

M?t trong nh?ng ??u b?p n?i ti?ng c?a Nh?t B?n ?ó chính là Jiro Ono, ông ?ang ?i?u hành nhà hàng do mình làm ch? và ???c Michelin ?ánh giá v?i 3 sao vàng.

??u b?p Jiro Ono ?i?u hành nhà hàng 3 sao Michelin n?i ti?ng t?i Nh?t B?n

??u b?p Jiro Ono ?i?u hành nhà hàng 3 sao Michelin n?i ti?ng t?i Nh?t B?n.

??u b?p Jino là m?t trong nh?ng b?c th?y v? ch? bi?n sushi. Nhà hàng c?a ông ch? v?n v?n có 10 ch? ng?i nh?ng hàng ngàn khách hàng v?n ?ang ??t ch? và 1 – 2 n?m sau m?i t?i l??t mình ???c th??ng th?c h??ng v? sushi c?a v? b?p tr??ng tài ba này.

N?u xét v? danh ti?ng có l? Nh?t B?n chính là kinh ?ô ?m th?c m?i c?a th? gi?i. 556 sao vàng Michelin m?t con s? ?áng ng??ng m? v?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i. ??c bi?t t?i Tokyo, s? l??ng nhà hàng ??t sao Michelin là 225 trong có 12 nhà hàng ???c ?ánh giá 3 sao. X? s? hoa anh ?ào ?ã ghi ?i?m và chinh ph?c sao vàng Michelin b?ng s? tinh t?, chu?n m?c và ch?t l??ng món ?n ??t ??n ?? hoàn h?o.

K? n?ng th??ng th?a c?a ??u b?p Nh?t. Xem ?? th?y t?i sao h? ??t nhi?u gi?i th??ng sao vàng Michelin ??n v?y.

?ánh giá

NH?T B?N – ??T N??C S? H?U NHI?U SAO MICHELIN NH?T TH? GI?I vào lúc: Tháng Tám 15th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ