Ngu?n g?c c?a chi?c áo thun cá s?u huy?n tho?i

Ngày nay, áo thun cá s?u là m?t trang ph?c r?t ph? bi?n. Nh?ng b?n có bi?t chi?c áo thun mang bi?u t??ng cá s?u huy?n tho?i này có ngu?n g?c nh? th? nào không?

Th? gi?i th?i trang luôn thay ??i không ng?ng ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. T? ?ó, nh?ng ki?u trang ph?c khác nhau ?ã ra ??i trong s? k? th?a và phát tri?n liên t?c. M?i m?u áo, qu?n ??c tr?ng ??u mang trong ?ó nh?ng câu chuy?n th?i trang thú v?. Hãy cùng ??ng ph?c Mantis tìm hi?u v? ngu?n g?c và hoàn c?nh ra ??i c?a chi?c áo thun cá s?u huy?n tho?i nhé.

Áo thun cá s?u Lacoste

Ngu?n g?c c?a áo thun cá s?u

Vào nh?ng n?m 1926 – 1927, Frenchman René Lacoste là m?t ngôi sao qu?n v?t hàng ??u th? gi?i. Trong s? nghi?p qu?n v?t c?a mình, ông ?ã giành ???c 7 gi?i Grand Slam championship tournament. Và c?ng trong kho?ng th?i gian ?y, ông nh?n ra m?t ?i?u: trang ph?c giành cho môn Tennis còn r?t h?n ch?. Vi?c k?t h?p không hài hòa gi?a qu?n và áo phông là nguyên nhân gây nên khó kh?n trong vi?c di chuy?n c?a các v?n ??ng viên Tennis. Do ?ó, ông ?ã ngh? ra m?t ki?u áo ??n gi?n, không quá c?u kì mà v?n tho?i mái, d? ch?u, ?ó là chi?c áo thun cá s?u.

Ngu?n g?c áo thun cá s?u

Lacoste v?i bi?u t??ng cá s?u trên ng?c (ng??i th? 3 t? trái sang).

N?m 1927, báo chí M? g?i ông là Alligator, sau khi ông ?ánh cu?c v?i m?t chi?c túi da cá s?u v?i ??i tr??ng ??i Davis Cup c?a Pháp. Khi tr? v? Pháp, “Lacoste” ?ã tr? thành “cá s?u”, và Lacoste ???c bi?t ??n mãi mãi v? sau là cá s?u. ?ó không ch? là bi?t danh, bi?u t??ng v?i hình ?nh loài bò sát này còn ???c ông thêu vào áo choàng m?i khi ra ngoài. Nó ?ã tr? thành th??ng hi?u c?a riêng cá nhân ông.

Ông ?ã nh? m?t ng??i th? may ng??i Anh s? d?ng cotton và len ?? may nên m?t chi?c áo thun cá s?u cho riêng mình. ?i?u này mang l?i hi?u qu? cao trong trang ph?c dành cho v?n ??ng viên Tennis vì tính th?m hút m? hôi và s? co giãn t?t, t?o s? tho?i mái trong ho?t ??ng th? thao.

S? phát tri?n c?a áo thun cá s?u

Vào ??u nh?ng n?m 1930, Lacoste ngh? thi ??u qu?n v?t. Ông b?t ??u xây d?ng công ty La Chemise Lacoste cùng v?i m?t ng??i b?n thân là André Gillier, ch? t?ch c?a công ty d?t kim l?n nh?t Pháp th?i ?ó ?? s?n xu?t và bán áo thun cá s?u. N?m 1952, áo thun cá s?u ???c xu?t kh?u ??n M? và nhanh chóng tr? thành th??ng hi?u ???c yêu thích. Nó ???c xem nh? “bi?u t??ng quy?n uy c?a m?t v?n ??ng viên gi?i”.

Tuy nhiên, ?? th??ng hi?u Lacoste n?i ti?ng và thành công nh? ngày nay c?ng không ph?i là m?t câu chuy?n d? dàng. Vào ??u nh?ng n?m 50, chi?c áo polo v?i m?t con cá s?u nh? khâu tr??c ng?c có giá 8 ?ô la là m?t s? ti?n ??t ?? và không thu hút nhi?u khách hàng.

Vincent De Paul Draddy ?ã có m?t ý t??ng tuy?t v?i ?? phát tri?n th? tr??ng cho chi?c áo thun cá s?u.

Ông ?ã cung c?p áo cho m?t s? b?n bè n?i ti?ng c?a mình, bao g?m c? JFK, t?ng th?ng Eisenhower và Bing Crosby. Nh?ng ng??i giàu có và n?i ti?ng vui v? m?c nh?ng chi?c áo thun cá s?u ?ã thu hút s? chú ý c?a ?ông ??o ng??i hâm m?. Và t? ?ó, ng??i ta có th? d? dàng tìm th?y chúng trong các c?a hàng bách hóa.

Áo thun Lacoste

Nhi?u n?m sau ?ó, các nhà thi?t k? và th??ng hi?u th?i trang ?ã thêu các con v?t khác nhau vào áo polo: chú ng?a (Ralph Lauren), cá c? (Tommy Bahama), ??i bàng (American Eagle), và t?t nhiên c? cá s?u n?a! Th?m chí, công ty Crocodile c?a Trung Qu?c ?ã thua trong m?t cu?c chi?n pháp lý v?i Lacoste v? quy?n s? h?u cá s?u trong h?n m?t th?p k? cho ??n n?m 2003.

?ánh giá

Ngu?n g?c c?a chi?c áo thun cá s?u huy?n tho?i vào lúc: Tháng Năm 2nd, 2018 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ