May ??ng ph?c vest nam

 • Tư vấn miễn phí

  Giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về thiết kế, may mẫu và các vấn đề khác liên quan đến đơn hàng. Nhân viên chăm sóc khách hàng luôn sẵn lòng phục vụ bạn 24/7, cùng bạn đưa ra các giải pháp tốt nhất

 • Năng lực đảm bảo

  Xưởng may Mantis đã thực hiện trên 6000+ đơn hàng với nhiều doanh nghiệp, đối tác lớn trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Chúng tôi là một trong những công ty may đồng phục hàng đầu tại Việt Nam.

 • Chất lượng tốt nhất

  Thiết kế sáng tạo, chất liệu vải cao cấp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú, giá thành cạnh tranh, đảm bảo yêu cầu chất lượng và yếu tố thẩm mỹ, đem đến cho bạn những sự lựa chọn tốt nhất.

 • Quy trình 7 bước

  Các bước tiếp nhận đơn hàng, sản xuất, giao hàng và chính sách bảo hành của chúng tôi vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiện lợi. Hơn 99% khách hàng hài lòng với dịch vụ của đồng phục Mantis.

Quy trình 7 b??c ??t may ??ng ph?c vest nam t?i Mantis.

Các câu h?i th??ng g?p khi ??t may vest nam. Quy trình ??t may ??ng ph?c vest nam t?i Mantis c?ng nh? t?i ??n v? khác b?t ??u nh? th? nào?

Thông th??ng t? khi khách hàng liên h? ??n khi nh?n ???c hàng và thanh lý h?p ??ng s? qua 7 b??c c? b?n nh? sau:

B??c 1: Liên h? và g?i thông tin yêu c?u may ??ng ph?c vest nam.

Liên h? v?i nhân viên ph? trách ??n hàng c?a Mantis qua s?: 0978 522 998 / 0979 522 998 / 0243 566 8633 ho?c g?i yêu c?u ??t hàng t?i ?ây. Các yêu c?u c?a b?n bao g?m: thông tin cá nhân ng??i ??t hàng, thông tin ??n hàng (m?u, v?t li?u s? d?ng, s? l??ng, th?i gian s?n xu?t, …).

B??c 2: Thi?t k?, l?a ch?n v?t li?u và báo giá.

Nhân viên thi?t k? c?a Mantis s? lên ý t??ng và thi?t k? m?t ho?c vài m?u ?? khách hàng ch?n ra m?u ?ng ý nh?t. Khi các b?n ?ã ch?n ra ???c m?u áo vest nam phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng Mantis s? g?i m?u v?i và báo giá t??ng ?ng. N?u khách hàng b?n, ho?c ? xa không ??n ?? ??ng ph?c Mantis t? v?n ???c thì c?ng không sao. Mantis s? ??n t?n n?i t? v?n cho b?n ho?c hai bên s? trao ??i qua ?i?n tho?i, email và các m?ng xã h?i khác. Khi th?ng nh?t ???c và hoàn ch?nh xong m?u ??ng ph?c Mantis s? chuy?n ??n ?? quý khách duy?t m?u.

B??c 3: May m?u.

Khi b?n ch?t ???c m?u hình ?nh, nguyên v?t li?u, giá c? và th?i gian s?n xu?t (thông th??ng là 15-20 ngày không k? l?, ngày ch? nh?t) thì Mantis s? tri?n khai làm m?u ?? duy?t l?n cu?i tr??c khi s?n xu?t. Trong b??c này, khác hàng cô g?ng h? tr? ti?n làm m?u cho Mantis. S? ti?n này dao ??ng kho?ng 1tri?u – 2tri?u tùy vào ?? ph?c t?p c?a s?n ph?m. B?n yên tâm là Mantis s? tr? tr? các b?n khi hai bên ký h?p ??ng s?n xu?t.

B??c 4: Ký h?p ??ng.

Sau khi th?ng nh?t thì hai bên ti?n hành ký h?p ??ng. Khách hàng vui lòng chuy?n ti?n ??t c?c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng ?? ??ng ph?c Mantis ti?n hành s?n xu?t. ??ng ph?c Mantis ch? xác nh?n tri?n khai s?n xu?t sau khi ?ã nh?n ???c ti?n ??t c?c.

B??c 5: S?n xu?t.

??ng ph?c Mantis s? ti?n hành s?n xu?t hàng lo?t d?a trên m?u áo vest nam ?ã th?ng nh?t. Mantis s? g?i báo cáo ti?n ?? ??n hàng ??n quý khách sau khi ra s?n ph?m ??u tiên.

B??c 6: Giao hàng.

Mantis s? thông báo và nh? s? h? tr? t? phía khách hàng ?? hai bên ki?m kê s? l??ng và ch?t l??ng hàng hóa theo ??n ??t hàng.

B??c 7: Thanh lý h?p ??ng và thanh toán.

Hai bên s? thanh lý h?p ??ng và thanh toán sau khi khách hàng nh?n ?? s? l??ng, ch?t l??ng hàng hóa theo yêu c?u ho?c m?t ph?n theo th?a thu?n cùng v?i hóa ??n và ch?ng t?.

Các câu h?i th??ng g?p khi ??t may ??ng ph?c vest nam t?i Mantis

B?n ?ang mu?n tìm m?t nhà cung c?p tin c?y ?? ??t may ??ng ph?c vest nam? B?n nên tham kh?o nh?ng câu h?i th??ng g?p ph?i liên quan ??n ??n hàng mà ??ng ph?c Mantis t?ng h?p d??i ?ây. Ch?c ch?n s? h?u ích cho các b?n r?t nhi?u.

N?ng l?c công ty may ??ng ph?c Mantis

Tôi mu?n th?m quan nhà x??ng c?a Mantis, các b?n cho tôi xin ??a ch? ?? ??a qu?n lý c?a chúng tôi qua?

M?i anh/ch? ??n 58A, ngõ 211 Kh??ng Trung c?, ho?c chân c?u C?t, Lê Thanh Ngh?, Thành ph? H?i D??ng. Mantis r?t vui lòng ???c h?p tác cùng anh/ch?.

Mantis có nh?n ??t may ??ng ph?c v?i s? l??ng ít không? Th?i gian bao lâu ?? các b?n hoàn thành xong ??n hàng?

??ng ph?c Mantis nh?n ??n hàng không k? s? l??ng. Tuy nhiên v?i nh?ng ??n hàng nh? thì chi phí s? cao h?n nên giá thành c?ng s? tính thêm phí. Th?i gian giao hàng tùy thu?c vào s? l??ng và ?? ph?c t?p c?a m?u thi?t k?, th??ng là 12-15 ngày sau khi duy?t m?u.

Tôi mu?n ??t 1000 b? ??ng ph?c vest nam cho t?p ?oàn(FLC) các b?n có ?áp ?ng ???c theo ti?n ?? trong 3 tháng không?

X??ng s?n xu?t c?a Mantis ?áp ?ng ???c nh?ng ??n hàng t? 1000-15000 b? may ?o trong 3 tháng.

Các b?n có th? g?i h? s? n?ng l?c và các h?p ??ng ?ã th?c hi?n ??n hàng áo vest nam cho chúng tôi xem ???c không?

Anh/ ch? có th? download theo ???ng link sau:https://thoitrangmantis.com/cong-ty-may-dong-phuc-mantis/#hsnl

H?i ?áp v? m?u mã ??ng ph?c vest nam.

?ây là l?n ??u tiên tôi ???c giao nhi?m v? may ??ng ph?c cho công ty, c? th? là áo vest nam, tôi ph?i b?t ??u nh? th? nào?

Anh/Ch? vui lòng ??n ??a ch? s? 173 V??ng Th?a V? ho?c liên h? tr?c ti?p v?i Mantis qua s? ?i?n tho?i trên website. Thi?t k? Mantis luôn s?n sàng t? v?n t?t t?n t?t cho anh ch? v? ki?u dáng thi?t k?, màu s?c, ch?n v?i phù h?p c?ng nh? các thông tin khác v? ??n hàng.

Tr??c kia có m?t ch? ph? trách ??t may áo vest nam cho công ty tôi ? m?t ??n v? khác. Ch? ?y ngh? và tôi ???c phân công ti?p qu?n. Tôi có m?u c?, Mantis có nh?n s?n xu?t và có làm ???c y m?u c? c?a chúng tôi không?

Thi?t k? c?a Mantis ph?i xem m?u mà anh/ch? ?ang có ?? ki?m tra có còn lo?i v?i, màu s?c ?úng v?i m?u ?ó hay không (th??ng là có n?u b? áo ?ó dùng nguyên li?u Vi?t Nam s?n xu?t). N?u còn thì Mantis s? g?i báo giá, s?n xu?t m?u ??i và n?u không có v?n ?? gì thì chúng tôi s? s?n xu?t hàng lo?t. Tr??ng h?p không có nguyên ph? li?u gi?ng nh? v?y nh?ng s? l??ng ??n hàng trên 1000sp thì Mantis s? ??t nhà máy s?n xu?t ph? li?u chu?n theo yêu c?u. Trong tr??ng h?p này thì th?i gian s? m?t kho?ng 45 ngày s?n xu?t cho toàn b? ??n hàng.

N?m ngoái, tôi ?ã ??t may ??ng ph?c vest nam ? m?t bên khác và gi? tôi mu?n thay ??i m?t vài chi ti?t, ch?t li?u t?t h?n v?y, Mantis có làm ???c không?

Có, ??ng ph?c Mantis s? cùng anh/ch? ??a ra gi?i pháp t?t h?n cho s?n ph?m yêu c?u.

Tôi mu?n ??t Mantis thi?t k? và may m?u tr??c ?? x?p duy?t. N?u x?p ok, chúng tôi s? chính th?c ??t hàng, v?y các b?n có nh?n làm không?

Mantis t? v?n và thi?t k? mi?n phí. Anh ch? mu?n ??t s?n xu?t m?u thì s? m?t th?i gian t? 3-5 ngày. Chi phí s?n xu?t m?t b? áo vest nam là t? 1.000.000 VN? ??n 2.000.000 VN? và s? tr? khi anh ch? ??t s?n xu?t ??n hàng t?i Mantis.

Giá c? ??ng ph?c vest nam t?i Mantis.

Tôi xem danh m?c s?n ph?m áo vest nam c?a Mantis và không th?y giá, b?n có th? báo giá cho chúng tôi ngay ???c không?

Giá c?a m?t s?n ph?m ph? thu?c vào m?u mã, v?t li?u s? d?ng, th?i gian s?n xu?t và ??c bi?t là s? l??ng c?a ??n hàng. N?u các b?n ?ang xem và yêu thích m?u s?n ph?m trong danh m?c áo vest n? thì ch? c?n click vào nút “G?i yêu c?u” r?i nh?p các thông tin c?n thi?t. Sau khi nh?n ???c yêu c?u c?a b?n, Mantis s? g?i báo giá d?a vào nh?ng thông tin các b?n ?ã g?i.

H??ng d?n ??t may ??ng ph?c vest nam t?i Mantis.

H??ng d?n ??t may ??ng ph?c vest nam t?i Mantis.

áo vest nam hai l?p và m?t l?p chênh nhau bao nhiêu ti?n?

Th??ng thì áo vest m?t l?p s? r? h?n áo hai l?p kho?ng 150.000-200.000 Vn?.

T? v?n ch?n v?i may ??ng ph?c vest nam

V?i may ??ng ph?c vest nam nh? th? nào thì phù h?p?

Anh ch? có th? tham kh?o trong b?i vi?t v? các lo?i v?i may áo vest nam t?i ?ây.

Mantis có v?i ngo?i nh?p không?

Chúng tôi có các lo?i v?i ngo?i nh?p t? Ý, Nh?t, H?ng Kông ?áp ?ng nhu c?u cao c?p c?a khách hàng.

Chúng tôi th??ng xuyên ph?i làm vi?c ? Mi?n Trung và Nam, th?i ti?t r?t nóng. Các b?n có gi?i pháp nào v? ki?u dáng phù h?p th?i ti?t ? ?ây không?

Chúng tôi có các gi? pháp v? v?t li?u, ki?u dáng ?? phù h?p v?i th?i ti?t nóng trong khu v?c Trung và Nam b?. Hay liên h? tr?c ti?p v?i Mantis ?? ???c t? v?n( s? d?ng các lo?i v?i m?ng pha l?a, áo m?t l?p, tay l?…)

T? v?n ch?n size ??ng ph?c vest nam

Size áo vest nam c?a Mantis có ??m b?o m?c v?a không?

Size áo vest c?a ??ng ph?c Mantis ???c tính toán riêng d?a trên thông s? nhân tr?c h?c c?a ng??i Vi?t Nam theo t?ng gai ?o?n. Hi?n t?i thông s? c?a chúng tôi s? d?ng cho s? phát tri?n c?a ng??i Vi?t giai ?o?n 2014-2019. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m may ??ng ph?c vest nam, chúng tôi có s? ?i?u ch?nh cho phù h?p nh?t v?i m?i l?a tu?i ? giai ?o?n hi?n t?i. Vì v?y có th? kh?ng ??nh là nó r?t v?a v?n nh?ng v?n ??m b?o s? tho?i mái trong quá trình v?n ??ng. Các b?n có th? tham kh?o thông s? size áo vest nam và các lo?i áo khác c?a chúng tôi t?i ?ây.

Mantis có thông s? size áo vest c?a nam riêng và n? riêng không?

Chúng tôi có thông s? và b?ng h??ng d?n ch?n size ??ng ph?c vest nam riêng cho nam và n?. Khi các b?n ??n ??t may t?i Mantis, chúng tôi s? g?i cho các b?n b?ng h??ng d?n ch?n size này d?a vào thông s? cân n?ng và chi?u cao c? th?. R?t ??n gi?n ?? có th? ch?n v?a size áo vest t?i Mantis.

Chúng tôi mu?n may ?o thì các b?n có làm không?

Chúng tôi có nh?n may ?o ??n b?, th??ng thì giá may ?o = may size + 70.000 cho m?t s?n ph?m áo vest nam.

Tôi ? xa, Mantis có ??n h? tr? ?o cho chúng tôi ???c không?

Mantis r?t s?n sàng ??n h? tr? ?o cho các b?n. Tr??c khi ??n, chúng tôi s? ch? ??ng liên l?c ?? bên khách hàng s?p x?p nhân viên ???c ?o cho ??y ??. N?u tr??ng h?p s? l??ng nhân viên quá ít thì b?n ch? c?n g?i s? ?o ho?c g?i thông s?: vòng c?, chi?u cao, cân n?ng( nh?ng thông s? b?t th??ng khác). Mantis s? d?a vào ph?n m?m tính toán ?? ??a ra thông s? thành ph?m s?n ph?m cho các b?n.

Công ty tôi có nhi?u ng??i n??c ngoài, các b?n có size Châu Âu không?

Chúng tôi có b?ng thông s? size Âu, M? nên các b?n yên tâm. Ngoài ra chúng tôi luôn s?n sàng ??n h? tr? ?o v?i các s?n ph?m ??ng ph?c công s?.

Các câu h?i liên quan ??n hình th?c v?n chuy?n

Mantis có ?óng hàng theo yêu c?u quy cách c?a chúng tôi không?

Mantis ?óng hàng theo yêu c?u quy cách bao gói c?a khách hàng. V?i nh?ng b? vest yêu c?u r?t cao khi v?n chuy?n(th??ng không ???c g?p) Mantis s? ?óng gói sao cho ti?n và t?n ít chi phí mà v?n ??m b?o ???c tính th?m m? c?a m?t hàng.

Tôi ? Hà Giang, giao thông không thu?n ti?n cho l?m. Các b?n có nh?n v?n chuy?n lên t?n n?i không?

Mantis s? mi?n phí v?n chuy?n d??i bán kính 4km, ngoài kho?ng cách ?ó ra chúng tôi c?ng s? mi?n phí v?n chuy?n trong m?t s? tr??ng h?p ??c biêt. N?u b?n ? trên Hà Giang ho?c các t?nh khác thì chúng tôi s? v?n chuy?n b?ng ph??ng ti?n riêng ho?c g?i xe khách, t?u sao cho ti?n và chi phí ít nh?t. Khách hàng s? ph?i tr? chi phí này riêng ho?c chúng tôi s? tính vào giá thành s?n ph?m.

Tôi ? n??c ngoài, các b?n có làm hàng xu?t kh?u không?

Mantis ?áp ?ng ???c tiêu chu?n c?a nhi?u th? tr??ng khác nhau. Thông th??ng v?i hàng xu?t kh?u thì chúng tôi s? th?a thu?n v?i khách hàng ph?n v?n chuy?n. Mantis s? xu?t ? x??ng ho?c t?i c?ng H?i Phòng ho?c thuê m?t bên v?n chuy?n th? 3 cho các b?n.

Các câu h?i liên quan ??n hình th?c thanh toán và ch? ?? b?o hành s?n ph?m

Mantis thanh toán b?ng nh?ng hình th?c nào?

Thông th??ng khách hàng s? l?y hóa ??n sau khi mua ho?c ??t hàng may áo vest nam t?i Mantis. Chúng tôi nh?n thanh toán b?ng t?t c? các hình th?c mua – bán hàng hóa theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam. Các b?n có th? thanh toán b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n qua ngân hàng…

Quy ??nh c?a Mantis là ??t c?c 50% sau khi ký h?p ??ng và thanh toán s? ti?n còn l?i sau khi thanh toán h?p ??ng. Quy ??nh c?a ??n v? tr?c thu?c nhà n??c c?a chúng tôi ch? ??t 30% li?u có ???c không?

Th??ng thì Mantis yêu c?u ??t 50% th?m chí là 70% khi ??t s?n xu?t may ??ng ph?c. Tính ch?t c?a s?n ph?m là r?t khó tái s? d?ng vào m?c ?ích khác n?u khách hàng t? ý h?y b? h?p ??ng s?n xu?t nên vi?c ?ng 50%-70% ?? Mantis bù chi phí mua nguyên ph? li?u và các chi phí khác. Trong nhi?u tr??ng h?p b?t kh? kháng(quy ??nh không th? thay ??i c?a bên A v? ??t c?c mua hàng hóa) thì hai bên có th? th??ng th?o và ??a ra m?t ph??ng án phù h?p nh?t. Vì v?y, tùy theo giá tr? ??n hàng, m?c ?? tin c?y c?a b?n hàng mà ??ng ph?c Mantis có th? ch?p nh?n ??t c?c 30% ho?c thanh toán sau khi nh?n ???c hàng.

Mantis có b?o hành cho s?n ph?m áo vest nam không?

Tùy m?t hàng mà ??ng ph?c Mantis s? b?o hành theo nh?ng th?i gian khác nhau. Thông th??ng sau khi ki?m hàng ho?c 5 ngày s? d?ng không có v?n ?? gì thì hai bên làm th? t?c thanh lý h?p ??ng và thanh toán s? ti?n còn l?i. N?u quý khách mu?n b?o hàng s?n ph?m lâu h?n thì Mantis s? tính thêm phí ho?c có th? s?a ch?a mi?n phí v?i hàng may ?o.

H??ng d?n b?o qu?n áo vest nam

B?o qu?n áo vest nam nh? th? nào thì t?t nh?t?

M?i s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis th??ng kèm h??ng d?n s? d?ng. Tuy nhiên áo vest là s?n ph?m h?n ch? gi?t và nên gi?t khô ho?c gi?t b?ng tay v?i ch?t t?y nh?. B?n nên gi?t là ? nh?ng ti?m gi?t khô là t?t nh?t.

Các b?n có th? tham kh?o cách s? d?ng và b?o qu?n áo vest t?i ?ây(chúng tôi s? c?p nh?t cách s? d?ng và b?o qu?n áo vest sau).

Các b?n th?y th?t ??n gi?n và nhanh g?n ph?i không? N?u có nhu c?u ho?c ?ang tìm ki?m m?t nhà s?n xu?t uy tín thì hãy liên h? ngay ?? Mantis ???c t? v?n và s?n xu?t cho b?n nh?ng ??n hàng ??ng ph?c vest nam ?ng ý.

?ánh giá c?a khách hàng v? s?n ph?m ??ng ph?c vest nam t?i Mantis

 • ?ánh giá ??ng ph?c vest nam may t?i Mantis 1

  “Tôi ?ã ??t may ??ng ph?c vest nam cho l? tân, qu?n lý và nhân viên hành chính c?a khách s?n. Tôi th?y khá ?n t??ng v?i thi?t k? c?a Mantis. Các b?n ?ã t? v?n v?t li?u và thi?t k? ??ng ph?c vest 1 l?p phù h?p khí h?u ? Nha Trang. Nhân viên t? v?n thân thi?n, nhi?t tình và có chuyên môn t?t. Chính sách h?u mãi c?a Mantis c?ng r?t ok.”

  Anh H?ng – giám ??c ?i?u hành Hà N?i Golden Nha Trang

 • ?ánh giá ??ng ph?c vest nam may t?i Mantis 2

  “Sau 3 l?n ??t may ??ng ph?c áo vest t?i m?t s? ??n v? khác cho h?c sinh thì Mantis là ???c nh?t. Tôi c?m th?y r?t hài lòng v? giá c?ng nh? ch?t l??ng c?a s?n ph?m. M?c dù giao hàng ch?a ?úng nh? trong h?p ??ng nh?ng c?ng ?ã có v?n b?n thông báo lý do có th? ch?p nh?n ???c. N?u có nhu c?u v? ??ng ph?c, tôi s? ti?p t?c h?p tác cùng Mantis.”

  Ch? H??ng – Hành chính TH Schol

 • ?ánh giá ??ng ph?c vest nam may t?i Mantis 3

  “Tr??c khi quy?t ??nh ??t may ??ng ph?c vest nam t?i Mantis, tôi c?ng ?ã tìm hi?u qua nhi?u công ty may ??ng ph?c khác. Tuy nhiên, tôi b? h?p d?n b?i s? t? v?n r?t c? th?, h?u ích v? m?u mã và cách ch?n v?i cao c?p(h? th?ng c?a hàng bán m? ph?m c?a chúng tôi r?t cao c?p) c?a Mantis áo vest c?a Mantis ch?t l??ng t?t mà giá thành ch?p nh?n ???c.”

  Ch? Thanh – giám ??c ?i?u hành t?p ?oàn THANH H?NG BEAUTY MEDI

 • ?ánh giá ??ng ph?c vest nam may t?i Mantis 4

  “??ng ph?c áo vest nam công s? c?a Mantis có thi?t k? r?t ??p, sang tr?ng và th?i trang. S?n ph?m may ?o nên c?ng v?a v?n v?i body ng??i m?c. Nhân viên c?a tôi t? ra r?t hài lòng v? ch?t l??ng c?ng nh? ki?u dáng ??ng ph?c vest nam may t?i Mantis.”

  Ch? Hòa – Tr??ng phòng kinh doanh công ty CAA

?ánh giá

May ??ng ph?c vest nam vào lúc: Tháng Mười Hai 2nd, 2017 bởi vubien
Liên hệ
Liên Hệ