G?i ý may ??ng ph?c áo khoác gió ??p, r? t?i Hà N?i

H??ng d?n và g?i ý may ??ng ph?c áo khoác gió ??p, r? t?i Hà N?i.

M?i khi mùa ?ông v?, th?i ti?t mi?n B?c tr? l?nh, vô cùng kh?c nghi?t v?i giá rét, m?a phùn. Nh?ng ai làm vi?c trong môi tr??ng v?n phòng công s? ít ch?u ?nh h??ng. Nh?ng nh?ng ng??i ?ã và ?ang làm vi?c trong môi tr??ng công x??ng ho?c ngoài tr?i thì ph?i ch?u cái giá l?nh c?t da th?t do th?i ti?t. May ??ng ph?c áo khoác gió là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i nh?t cho doanh nghi?p trang b? cho ng??i lao ??ng. Nó v?a r?, ??p, b?n, ?m và r?t c? ??ng, d? s? d?ng trong nhi?u l?nh v?c.

X??ng may ??ng ph?c áo khoác gió, áo khoác n?, áo phao Mantis.

Trong bài vi?t này, chúng tôi gi?i thi?u chung v? m?t ??n hàng may ??ng ph?c áo khoác gió. Ph?n gi?i thi?u nhà x??ng Mantis ch? là m?t ph?n riêng v? n?ng l?c s?n xu?t c?a chúng tôi. Chúng tôi không dám kh?ng ??nh mình s?n xu?t giá r? nh?t ho?c ch?t l??ng nh?t. Nh?ng Mantis kh?ng ??nh s?n ph?m khi ??n tay ng??i tiêu dùng có ch?t l??ng phù h?p, x?ng ?áng v?i giá thành, chi phí c?a h? b? ra. S?n ph?m c?a chúng tôi x?ng ?áng t?ng xu c?ng nh? công n?ng s? d?ng c?a nó.

X??ng may c?a chúng tôi v?i 2 chuy?n dành riêng may áo khoác t?i Hà N?i có th? ?áp ?ng ??n hàng 6000 pc trong m?t tháng. V?i các máy may 1 kim ?i?n t?, máy c?n sai, máy r?p ô rê, máy di b?…?? tiêu chu?n làm hàng xu?t kh?u.

Ngoài ra, h? th?ng máy thêu, in c?a chúng tôi ?áp ?ng ???c nh?ng tiêu chu?n v? ch?t l??ng, v? b?o v? môi tr??ng c?a các ??n hàng xu?t Nh?t.

Các b?n có th? tìm hi?u thêm nhà x??ng công ty may ??ng ph?c Mantis t?i ?ây.

Tr??ng h?p các b?n ?ã tìm ???c x??ng s?n xu?t cho mình thì nên ??c ph?n sau ?? có m?t cái hình dung t?t nh?t v? ch?t l??ng, khung giá thành c?a m?t chi?c ??ng ph?c áo khoác gió.

Các lo?i ??ng ph?c áo khoác gió ph? bi?n và giá thành c?a m?t s?n ph?m.

Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u ki?u dáng áo khoác gió th?i trang vô cùng ??p và r?. H? s?n sàng làm nhái các th??ng hi?u l?n trên th? gi?i v? ki?u dáng, m?u s?c, ch?t li?u, … H? s?n sàng g?n nhãn hi?u UNIQNO, NIKE, ADIDAS, … lên s?n ph?m m?t cách t? do và có ch? ?ích.

Tuy v?y, n?u b?n có ý ??nh mua s?n áo khoác gió làm ??ng ph?c thì l?i không h?p lý. Vì không ?? s? l??ng, và s?n ph?m ?ã có s?n logo, th??ng hi?u.

Gi?i pháp c?a chúng tôi ??a ra cho các b?n là ??t may v?i thi?t k? m?i theo yêu c?u phù h?p nh?t. Nh?ng nguyên ph? li?u c?ng ???c l?a ch?n sao cho ti?n l?i trong quá trình s? d?ng.

Các m?u chúng tôi th??ng s?n xu?t bao g?m: áo gile gió (INSULATED VEST), áo gió ki?u bóng ch?y (WARSITY), áo gió dáng xuông (FLEECE JACKET), áo gió có m? (SKI JACKET).

Các m?u áo khoác ph? bi?n t?i Vi?t Nam.

Xem các lo?i m?u ??ng ph?c áo khoác gió Mantis s?n xu?t t?i ?ây.

Áo gile gió (INSULATED VEST).

?ây là lo?i áo khoác gió không có tay áo. Nó gi? ?m c? th? nh?ng l?i không làm gò bó c? ??ng c?a ?ôi tay. Lo?i ??ng ph?c áo khoác gió này ph? bi?n s? d?ng cho nhân viên, công nhân ho?t ??ng m?nh, c?n gi? ?m mà v?n tho?i mái th?c hi?n m?i vi?c b?ng tay.

Giá thành may áo gile gió.

Tùy theo k?t c?u c?a áo là m?t l?p, hai l?p mà ta có giá thành khác nhau:

– Gile m?t l?p v?i gió ph?i l??i (ho?c ch? v?i gió, có d?i ph?n quang) dao ??ng t?: 65.000-75.000 ??ng.

– Gile hai l?p ngoài là v?i gió, trong là v?i l??i ho?c lót l?a dao ??ng t? 60.000-95.000 ??ng.

– Gile hai l?p ngoài là v?i gió, trong là lót n? ho?c bông tr?n giá dao ??ng t? 70.000-110.000 ??ng.

Áo gió bóng ch?y (WARSITY).

?ây là ki?u áo ???c gi?i tr? yêu chu?ng m?i khi ??t may ??ng ph?c áo khoác gió vì nó có phong cách th? thao kh?e kho?n.

Giá thành may áo khoác gió bóng ch?y.

– Áo m?t l?p dao ??ng t?: 90.000-125.000 ??ng

– Áo hai l?p ngoài là v?i gió, trong là v?i l??i ho?c lót l?a giá dao ??ng t? 115.000-135.000 ??ng.

– Áo hai l?p ngoài là v?i gió, trong là lót n? ho?c bông tr?n giá dao ??ng t? 145.000-195.000 ??ng.

??ng ph?c áo khoác gió dáng suông (FLEECE JACKET).

?ây là ki?u áo ph? bi?n nh?t, hi?n nay chúng tôi th??ng dùng dây vi?n d?t s?n may vi?n g?u, tay, m? áo.

Giá thành may áo khoác gió dáng suông, ??n gi?n.

– Áo m?t l?p dao ??ng t?: 90.000-125.000 ??ng.

– Áo hai l?p ngoài là v?i gió, trong là v?i l??i ho?c lót l?a dao ??ng t? 115.000-135.000 ??ng

– Áo hai l?p ngoài là v?i gió, trong là lót n? ho?c bông tr?n giá dao ??ng t? 145.000-195.000 ??ng

Áo gió có m? (SKI JACKET).

Áo có m? nên khi ?i xe máy ngoài ???ng b?n có th? chùm lên ?âu ?? tránh gió lùa vào tai, c?.

Giá thành may áo khoác gió có m?, dáng xuông, ??n gi?n.

– Áo m?t l?p dao ??ng t?: 115.000-125.000 ??ng.

– Áo hai l?p ngoài là v?i gió, trong là v?i l??i ho?c lót l?a dao ??ng t? 135.000-155.000 ??ng.

– Áo hai l?p ngoài là v?i gió, trong là lót n? ho?c bông tr?n giá dao ??ng t? 175.000-225.000 ??ng.

Các lo?i v?i ph? bi?n may ??ng ph?c áo khoác gió ??p

Các lo?i v?i ph? bi?n dùng may áo khoác gió: v?i gió(v?i chính) và v?i l??i, v?i bông tr?n, v?i n?(làm lót).

  • Tìm hi?u v? các lo?i v?i, nguyên ph? li?u may áo khoác gió t?i ?ây.
  • Tìm hi?u v? các ??a ch?, giá thành bán c?a v?i may áo khoác gió t?i ?ây.

Quy trình ??t may ??ng ph?c áo khoác gió t?i Mantis.

B??c 1: Liên h? và g?i thông tin yêu c?u may ??ng ph?c áo khoác gió.

Liên h? v?i nhân viên ph? trách ??n hàng Mantis qua s? 0978522998 ho?c g?i yêu c?u ??t hàng t?i ?ây.

Các yêu c?u c?a b?n bao g?m: thông tin cá nhân ng??i ??t hàng, thông tin ??n hàng(m?u, v?t li?u s? d?ng, s? l??ng, th?i gian s?n xu?t…).

B??c 2: Thi?t k?, l?a ch?n v?t li?u và báo giá.

Nhân viên thi?t k? c?a Mantis s? thi?t k? m?u, logo và g?i m?u hình ?nh, m?u v?i và báo giá ??n b?n. B?n không ph?i làm gì c?, ch? ng?i ? t?i v?n phòng, chúng tôi s? ??n t?n n?i t? v?n cho b?n.

B??c 3: May m?u.

Khi b?n ch?t ???c m?u hình ?nh, nguyên v?t li?u, giá c? và th?i gian s?n xu?t (thông th??ng là 15 ngày không k? l?, ngày ch? nh?t) thì Mantis s? tri?n khai làm m?u ?? duy?t l?n cu?i tr??c khi s?n xu?t.

Trong b??c này chúng tôi mong mu?n khách hàng t?o ?i?u ki?n, h? tr? ?? Man tri?n khai s?n xu?t m?u b?ng hình th?c ??t ti?n làm m?u. S? ti?n này dao ??ng kho?ng 500k-1000k tùy vào ?? ph?c t?p c?a s?n ph?m. B?n yên tâm là chúng tôi s? tr? tr? các b?n khi hai bên ký h?p ??ng s?n xu?t s? ti?n m?u này.

B??c 4: Ký h?p ??ng.

Sau khi th?ng nh?t thì hai bên ti?n hành ký h?p ??ng. Khách hàng vui lòng chuy?n ti?n ??t c?c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng ?? chúng tôi ti?n hành s?n xu?t. Chúng tôi ch? xác nh?n tri?n khai s?n xu?t sau khi ?ã nh?n ???c ti?n ??t c?c.

B??c 5: S?n xu?t.

Mantis s? ti?n hành s?n xu?t và có báo cáo ti?n ?? ??n hàng ??n quý khách sau khi ra s?n ph?m ??u tiên.

B??c 6: Giao hàng.

Chúng tôi s? thông báo và nh? s? h? tr? t? phía khách hàng ?? hai bên ki?m kê s? l??ng và ch?t l??ng hàng hóa theo ??n ??t hàng.

B??c 7: Thanh lý h?p ??ng và thanh toán.

Hai bên s? thanh lý h?p ??ng và thanh toán sau khi khách hàng nh?n ?? s? l??ng, ch?t l??ng hàng hóa theo yêu c?u ho?c m?t ph?n theo th?a thu?n cùng v?i hóa ??n và ch?ng t?.

Trên ?ây là t?t c? nh?ng n?i dung liên quan ??n vi?c ??t 1 ??n hàng may ??ng ph?c áo khoác gió t?i Mantis chúng tôi.

C?m ?n các b?n ?ã quan tâm, hãy liên h? v?i chúng tôi n?u c?n thêm thông tin!

?ánh giá

G?i ý may ??ng ph?c áo khoác gió ??p, r? t?i Hà N?i vào lúc: Tháng Một 7th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ