May áo phông ??ng ph?c công ty

May áo phông ??ng ph?c công ty – xây d?ng v?n hóa doanh nghi?p t? nh?ng ?i?u gi?n ??n.

M?t doanh nghi?p cùng v?i vi?c xây d?ng nh?ng giá tr? v?n hóa “t?ng g?c, t?ng sâu” nh? tri?t lí kinh doanh, ni?m tin, chu?n m?c ??o ??c, hành vi, … thì vi?c chú tr?ng vào các giá tr? thu?c “t?ng b? m?t” c?ng vô cùng quan tr?ng, b?i vì nó là y?u t? giúp doanh nghi?p d? dàng h?n trong vi?c qu?ng bá và kh?ng ??nh b?n s?c, truy?n th?ng c?ng nh? th??ng hi?u c?a mình. M?t trong nh?ng vi?c r?t ??n gi?n và hi?u qu? ?? xây d?ng v?n hóa doanh nghi?p chính là may áo phông ??ng ph?c công ty. B?i vì ?ó là m?t trong nh?ng công c? qu?ng bá doanh nghi?p c?a b?n hi?u qu? và có s?c thuy?t ph?c nh?t.

Khoác trên mình b? ??ng ph?c mang logo c?a công ty, nhân viên ?i tác nghi?p kh?p n?i và b?t k? ??n môi tr??ng nào c?ng ???c “nh?n di?n”. B?n không ph?i tr? m?t ??ng chi phí nào mà v?n có th? thu hút thêm nhi?u ??i tác, khách hàng m?i. Dù là may vest sang tr?ng, s? mi công s? thanh l?ch hay áo phông ??ng ph?c công ty tr? trung, l?a ch?n nào c?ng ??u là nh?ng s? ??u t? có lãi ??i v?i t?t c? các doanh nghi?p.

Áo phông ??ng ph?c công ty - v?n hóa doanh nghi?p

T?i sao b?n nên may áo phông ??ng ph?c công ty?

Ngày nay, áo phông ???c nhi?u doanh nghi?p ?u tiên l?a ch?n khi may ??ng ph?c công ty. Ki?u áo này có nhi?u ?u ?i?m so v?i vest hay s? mi. ??c bi?t, n?u công ty b?n c?n s? tho?i mái, tr? trung và n?ng ??ng cho các thành viên, nhân viên v?n phòng thì nên ch?n s? k?t h?p gi?a ??ng ph?c áo phông công s?, váy và qu?n tây.

M?t m?u áo phông ??ng ph?c ??p s? mang l?i cho ng??i m?c v? thanh l?ch, th?i trang ch?ng kém gì nh?ng chi?c áo s? mi công s? ???c thi?t k? c?u k?.

Không nh?ng th?, áo phông l?i r?t ?a n?ng. Áo phông có th? m?c k?t h?p v?i qu?n jean, qu?n tây ?? t?o nên phong cách tr? trung, n?ng ??ng. Ho?c m?c áo phông cùng v?i váy ng?n hay zuýp ?? tôn lên nét ?i?u ?à, n? tính cho các cô nàng công s?. Ki?u áo phông có c? th??ng ???c l?a ch?n làm ??ng ph?c công ty b?i v? sang tr?ng, l?ch s?, phù h?p v?i môi tr??ng công s?. Thi?t k? ??n gi?n nh?ng phom dàng v?a v?n, cách ph?i màu tinh t? v?n có th? t?o nên nh?ng m?u áo phông công s? ?n t??ng mà b?n khó có th? b? qua.

Không gò bó nh? vest, nh?ng chi?c áo phông c?c tay ??m b?o cho ng??i m?c luôn c?m th?y thoáng mát, d? ch?u su?t c? ngày làm vi?c.

V?i may áo phông công s? th??ng là lo?i v?i thun co giãn 4 chi?u m?m m?i, ít nh?n và th?m hút m? hôi t?t, giúp ng??i m?c tho?i mái, t? tin trong m?i ho?t ??ng. Gi?t nhanh khô, d? m?c, d? b?o qu?n c?ng là nh?ng ?u ?i?m c?a áo phông ??ng ph?c công ty.

L?a ch?n may áo phông ??ng ph?c giúp công ty b?n ti?t ki?m ???c khá nhi?u chi phí so v?i may s? mi hay vest.

Áo phông có thi?t k? khá ??n gi?n, không nhi?u chi ti?t ph?c t?p, d? in thêu nên giá thành th??ng r? h?n, th?i gian giao hàng c?ng s? nhanh h?n. M?t chi?c áo phông ??ng ph?c màu tr?ng, xanh, ?en ho?c cam v?i vi?n c? và tay áo tinh t?, ??p m?t c?ng ch? có giá dao ??ng t? 95k ??n 125k tùy thu?c vào s? l??ng, ki?u dáng và ch?t li?u may.

Các m?u thi?t k? áo phông công ty ??p

M?u áo phông ??ng ph?c có c? th??ng ???c nhi?u doanh nghi?p l?a ch?n ??t may b?i tính ch?t l?ch s? và th?i trang c?a nó. M?i m?t ki?u dáng thi?t k? ch?a ??ng nét ??c tr?ng riêng c?a doanh nghi?p. N?u b?n ?ã có s?n nh?ng m?u thi?t k? áo ??ng ph?c cho công ty c?a mình thì b?n có th? cung c?p cho công ty may m?u áo thun ??ng ph?c công ty ?? h? s?n xu?t. Ng??c l?i, n?u b?n ch?a có s?n m?u thi?t k?, b?n có th? truy?n t?i cho ??n v? s?n xu?t ?? h? có th? giúp b?n thi?t k? nên nh?ng m?u ??ng ph?c ??c ?áo nh?t. D??i ?ây là m?t s? m?u áo phông công s? ??p ?? b?n tham kh?o.

V?i may áo phông ??ng ph?c công ty

Vi?c ch?n ch?t li?u may áo phông r?t quan tr?ng, b?i nó ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ?? b?n và c?m giác c?a ng??i m?c. Nên ?u tiên l?a ch?n nh?ng ch?t li?u có ?? co giãn, kh? n?ng th?m hút và ?? thông thoáng t?t, không gây gò bó trong quá trình làm vi?c hay di chuy?n. M?t s? lo?i v?i ph? bi?n th??ng ???c s? d?ng ?? may áo phông ??ng ph?c công ty nh?: cotton, v?i thun l?nh, thun mè, thun cá s?u, … Hãy tìm hi?u và so sánh k? các ch?t li?u v?i, ki?u v?i, ??c ?i?m, thu?c tính riêng c?a t?ng lo?i ?? có th? ch?n m?t ch?t li?u phù h?p nh?t.

V? ?? co giãn:

B?n nên ch?n v?i thun co giãn 4 chi?u. Lo?i v?i này có ?? ?àn h?i t?t h?n h?n v?i thun 2 chi?u nên s? t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i m?c trong quá trình làm vi?c.

T? l? ph?n tr?n cotton và PE

V?i thun hi?n nay là lo?i v?i ???c c?u thành t? 2 thành ph?n chính ?ó là s?i cotton (hay còn g?i là s?i bông thiên nhiên) và s?i PE (s?i v?i t?ng h?p polyester có ngu?n g?c t? than ?á và d?u m?). T? l? cotton càng cao thì v?i th?m hút m? hôi càng t?t và s? mang l?i c?m giác thoáng mát khi m?c. Ng??c l?i, n?u v?i có t? l? PE cao thì s? không th?m hút m? hôi t?t, do ?ó khi m?c s? không ???c mát nh? v?i có nhi?u cotton.

Tuy nhiên, v?i có thành ph?n cotton càng cao thì ch?t v?i càng m?m, d? b? nh?n, b? m?t v?i không bóng láng. V?i có thành ph?n PE cao thì ng??c l?i. N?u nhân viên công ty làm vi?c ngoài tr?i nhi?u ho?c th??ng xuyên v?n ??ng m?nh thì không nên l?a ch?n v?i có thành ph?n PE cao ?? may áo ??ng ph?c.

Lo?i v?i ???c s? d?ng ?? may áo phông ??ng ph?c công ty ph? bi?n nh?t là v?i thun 65/35 (60%Polyeste35%Cotton5%Spandex – hay v?i TC). Lo?i v?i này có kh? n?ng hút ?m t?t do thành ph?n s?i cotton khá cao, form v?i c?ng cáp h?n, ít b? nh?n, có ?? b?n cao h?n và giá thành th?p h?n so v?i v?i thun 100% cotton. Áo phông may b?ng v?i TC c?ng ??m b?o s? tho?i mái, thoáng mát cho ng??i m?c.

Ki?u d?t v?i

Ki?u d?t khác nhau s? t?o n?n nh?ng b? m?t v?i khác nhau. Trong ?ó v?i thun c? b?n nh?t là ki?u d?t Single (v?i thun tr?n), d?t ki?u cá s?u và d?t ki?u cá m?p. Ngoài ra còn có nh?ng ki?u d?t khác nh? : d?t ki?u da cá, d?t ki?u mè (v?i thun mè).

V?i thun tr?n ???c t?o ra b?ng ki?u d?t Single có ?u ?i?m là nh?, b? m?t láng m?n và giá thành r?. Lo?i v?i này may ???c nhi?u ki?u áo phông khác nhau nh? áo phông c? tròn, áo phông c? tim, áo phông c? tr?, áo phông raglan.

N?u ??ng ph?c công ty b?n có thi?t k? là áo phông polo (áo phông c? tr?) thì nên ch?n v?i thun cá s?u là thích h?p nh?t. Lo?i v?i này m?t l??i d?t to h?n v?i thun tr?n, s?i v?i ?an nhau nh? nh?ng m?t xích và có ?? nhám ch? không láng m?n nh? thun tr?n. Áo ??ng ph?c công ty may b?ng v?i thun cá s?u t?o c?m giác kh?e kho?n, tr? trung cho ng??i m?c.

X??ng may áo phông ??ng ph?c công ty

M?t trong nh?ng v?n ?? quan tr?ng nh?t khi may ??ng ph?c chính là ch?n ???c công ty may ??ng ph?c uy tín, ch?t l??ng. Hi?n nay có r?t nhi?u ??n v? cung c?p d?ch v? may áo phông ??ng ph?c công ty. Nh?ng ch? có m?t s? ít ?áp ?ng ???c ??y ?? các tiêu chí v? quy trình s?n xu?t c?ng nh? ch?t l??ng s?n ph?m ?? khách hàng có th? yên tâm khi “ch?n m?t g?i vàng” nh? t?i Mantis.

??ng ph?c Mantis t? hào là ??i tác tin c?y c?a nhi?u công ty, doanh nghi?p l?n t?i Hà N?i, ?à N?ng, TP HCM, …trong nhi?u n?m qua. N?u b?n ?ang có nhu c?u may ??ng ph?c cho công ty mình, hãy ??n v?i x??ng may áo phông ??ng ph?c Mantis, ch?c ch?n b?n s? hài lòng v?i d?ch v? c?a chúng tôi.

X??ng may áo phông ??ng ph?c công ty

B?n mu?n có m?t m?u áo phông công ty th?t ??p và ?n t??ng? Hãy ?? vi?c ?ó cho nhân viên thi?t k? c?a chúng tôi!

Website thoitrangmantis.com có r?t nhi?u m?u áo phông công s? ??p quý khách có th? tham kh?o khi có nhu c?u ??t may. Các m?u này ???c Mantis nghiên c?u và ch?n l?c k? càng ?? ?áp ?ng ???c các tiêu chí c? b?n nh?: ki?u dáng l?ch s? và th?i trang, màu s?c hài hòa và nhã nh?n.

N?u b?n mu?n m?t m?u áo phông ??c ?áo, phù h?p h?n v?i logo th??ng hi?u riêng c?a công ty, nhân viên Mantis s? d?a trên nh?ng ý t??ng c?a b?n ?? thi?t k? nên m?u áo ??p và lý t??ng nh?t dành cho b?n. B?n thích m?t m?u áo phông nh?ng là áo phông c?c tay ch? không ph?i dài tay nh? trên website? B?n mu?n áo phông công ty b?n là màu xanh ch? không ph?i màu cam? Chúng tôi có th? ?áp ?ng t?t c? nh?ng yêu c?u v? ki?u dáng và màu s?c c?a áo phông ??ng ph?c công ty mà b?n mu?n!

M?u v?i thun t?i Mantis ?a d?ng, ch?t l??ng v?i ngu?n cung ?n ??nh, xu?t x? rõ ràng

Ch?t l??ng v?i là m?t trong nh?ng v?n ?? khi?n khách hàng b?n kho?n nh?t khi may áo phông ??ng ph?c công ty b?i nó ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ?? b?n và s? tho?i mái khi s? d?ng. Nh?ng b?n kho?n ?ó s? ???c gi?i ?áp hoàn toàn khi b?n ??n v?i ??ng ph?c Mantis. Chúng tôi có s?n trong kho nhi?u m?u v?i thun t? ph? thông ??n cao c?p. Nhân viên c?a chúng tôi v?i kinh nghi?m lâu n?m cùng nh?ng hi?u bi?t sâu s?c v? các lo?i v?i s? t? v?n chi ti?t v? ?u nh??c ?i?m c?a t?ng lo?i v?i ?? b?n có th? d? dàng l?a ch?n sao cho phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

X??ng may quy mô l?n v?i công su?t 1000 áo phông/ngày

Khi ??t may ??ng ph?c t?i Mantis, b?n không c?n ph?i lo l?ng v? n?ng l?c s?n xu?t c?a chúng tôi. V?i quy mô x??ng may l?n và ??i ng? th? may lành ngh?, chúng tôi hoàn toàn có th? ?áp ?ng ???c t?t c? các ??n hàng, ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m và ti?n ?? giao hàng nh? cam k?t. M?i n?m chúng tôi th?c hi?n hàng ch?c ??n hàng v?i s? l??ng hàng nghìn chi?c áo phông ??ng ph?c cho cán b? công nhân viên c?a các công ty, t?p ?oàn l?n trên c? n??c.

May áo phông ??ng ph?c công ty
5 (100%) 1 vote[s]

May áo phông ??ng ph?c công ty vào lúc: Tháng Sáu 22nd, 2021 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ